Prihlásenie

Aktuality

ŠŠ – Fyzioterapia v športe a telovýchove

Špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave otvára špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove. Praktická príprava sa vykonáva na špičkových pracoviskách (Univerzitné nemocnice, Športový klub Golem v Bratislave- najväčší na Slovensku !), ktoré sa podieľajú na vzdelávacej činnosti ako výučbová báza Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM a sú akreditované ako doškoľovacie pracoviská pre postgraduálne štúdium. Výučbu realizujú/ sprostredkúvajú vynikajúci lektori a tréneri.

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou porúch pohybového systému a aplikáciou metód fyzioterapie na organizmus zdravého, oslabeného, chorého aj trvale zdravotne postihnutého človeka, ktorý sa venuje vrcholovému, výkonnostnému alebo rekreačnému športu.

Záverečný termín podania prihlášky je 15.12.2017 .

Podmienky prijatia na špecializačné štúdium a podmienky ukončenia špecializačného štúdia podľa § 70 Nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Zdravotnícky pracovník (školenec)  môže byť zaradený do špecializačného štúdia:

·       na základe žiadosti zamestnávateľa vedúcim pracovníkom príslušného zdravotníckeho zariadenia

·       na základe jeho žiadosti o špecializačné štúdium na vlastné náklady

·       špecializačné štúdium sa začína podaním prihlášky uchádzača s názvom „žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia“

Prílohu k žiadosti o zaradenie na štúdium:

·       tvorí úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní  (kópia diplomu 2. stupňa VŠ vzdelania). Občan SR, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec, predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie  do špecializačného štúdia rozhodnutie Ministerstva školstva SR o uznaní dokladov  o vzdelaní získanom v cudzine (zákon NR SR č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných  kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

·       potvrdenie od zamestnávateľa o práci v zdravotníctve

·       potvrdenie o odbornej praxi v dĺžke  minimálne troch rokov

·       čestné prehlásenie, že v súčasnosti nie je uchádzač o štúdium MPH zaradený v inej špecializácii a ani v inej vzdelávacej ustanovizni

·       štruktúrovaný životopis s dôraz na doterajší profesijný profil (rodné číslo, bydlisko, telefónne prípadne mobilné spojenie, e-mail)

Do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej neschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Podmienky prijatia uchádzača pre akreditovaný špecializačný študijný program sú stanovené na základe minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program MPH.

Podmienky prijatia na špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove

 

Podmienky prijatia na špecializačné štúdium a podmienky ukončenia špecializačného štúdia

 

podľa § 70 Nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Zdravotnícky pracovník (školenec)  môže byť zaradený do špecializačného štúdia:

·       na základe žiadosti zamestnávateľa vedúcim pracovníkom príslušného zdravotníckeho zariadenia

·       na základe jeho žiadosti o špecializačné štúdium na vlastné náklady

·       špecializačné štúdium sa začína podaním prihlášky uchádzača s názvom „žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia“

Prílohu k žiadosti o zaradenie na štúdium:

·       tvorí úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní  (kópia diplomu 2. stupňa VŠ vzdelania). Občan SR, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec, predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie  do špecializačného štúdia rozhodnutie Ministerstva školstva SR o uznaní dokladov  o vzdelaní získanom v cudzine (zákon NR SR č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných  kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

·       potvrdenie od zamestnávateľa o práci v zdravotníctve

·       potvrdenie o odbornej praxi v dĺžke  minimálne troch rokov

·       čestné prehlásenie, že v súčasnosti nie je uchádzač o štúdium MPH zaradený v inej špecializácii a ani v inej vzdelávacej ustanovizni

·       štruktúrovaný životopis s dôraz na doterajší profesijný profil (rodné číslo, bydlisko, telefónne prípadne mobilné spojenie, e-mail)

Do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej neschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Podmienky prijatia uchádzača pre akreditovaný špecializačný študijný program sú stanovené na základe minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program MPH.

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

 

Výška poplatkov spojených so štúdiom špecializačných študijných programov na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM je menšia ako na iných vysokých školách. —

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 80€

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000071919/8180

Variabilný symbol: 40007

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Ročné školné …………………… spolu 232€ ( dvojročné študijné programy: 1.rok 116€, 2.rok 116€ )

Poplatok za vydanie dokladov o štúdiu:

výkaz o štúdiu špecializačného štúdia (index odbornosti) ……………………………………………. 10€

výkaz o štúdiu špecializačného štúdia (záznamník zdravotných výkonov)…………………….. 10€

Poplatok za vydanie kópií dokladov o štúdiu:

výkaz o štúdiu špecializačného štúdia (index odbornosti) ……………………………………………. 10€

výkaz o štúdiu špecializačného štúdia (záznamník zdravotných výkonov)…………………….. 10€

Poplatok za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia:

poplatok za špecializačnú skúšku, obhajobu, vydanie diplomu špecializačného štúdia na výkon špecializačných pracovných činností ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………….. 490€

poplatok za opravné opakovanie skúšky, obhajoby, vydanie diplomu špecializačného štúdia na výkon špecializačných pracovných činností ( za každý 1.termín, za každý 2.termín)    ……………………….. … 490€

FvSaT žiadost o zaradenie do specializacneho studia (doc 160 kB)

http://ifblr.ucm.sk/sk/sp-fyzioterapia-v-sporte-a-telovychove/