Prihlásenie

Aktuality

20.-23.10.2021-Zasadnutie pracovných skupín Európskeho regiónu WP

Správa z pracovnej cesty z dôvodu Zasadnutia Pracovných skupín pre vzdelávanie a legislatívu Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie.

dovoľte mi predložiť správu z pracovnej cesty z dôvodu Zasadnutia Pracovných skupín pre vzdelávanie a legislatívu Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie.

V dňoch 20.10. 2021 až 23.10.2021 sa Petra Dubajová a Elena Žiaková zúčastnili na pracovnej ceste v Seville (Španielsko), z dôvodu zasadnutia pracovných skupín pre vzdelanie, ďalej len EDWG a pre legislatívu, ďalej len A&EUWG, patriace pod Európsky región Svetovej fyzioterapie, ďalej len EUWP.

Cieľom pracovnej cesty bolo zhodnotiť doterajšie kroky pre naplnenie pracovného plánu skupín a určiť ďalšie kroky k ich naplneniu. Vopred upozorňujem, že členovia pracovných skupín ERWP sú viazaní mlčanlivosťou a rovnako členovia ako aj ich organizácie súhlasili dodržať nezaujatosť a vylúčili konflikt záujmov. Preto v správe o pracovnej ceste nie sú uvedené všetky podrobnosti zasadnutí.

Zasadnutie sa začalo 21.10. 2021 otváracím večerom, kde sa obe skupiny stretli. Večeru predchádzal neformálny obed členov skupín, pri ktorom prebehlo zoznámenie sa s ostatnými členmi, nakoľko všetky doterajšie zasadnutia prebiehali z dôvodu pandemickej situácie online.

V tento deň zároveň riaditeľ ERWP David Gorría oznámil rezignáciu svojej pozície, nakoľko prijal ponuku Európskeho parlamentu prejsť do štruktúr Európskej únie pre zdravotníctvo. Novým riaditeľom ERWP sa od 1.11. 2021 na obdobie jedného roka stáva Aitor García. Táto skutočnosť nám bola oznámená vo štvrtok 21.10.2021.

V piatok 22.10.2021 o 9:30 sa konalo zasadnutie oboch pracovných skupín oddelene. EDWG bola takmer kompletná, online sa prihlásili dvaja členovia. A&EUWG mala prítomných štyroch členov, pričom piati sa ospravedlnili z toho traja sa prihlásili online, jedna členka sa ospravedlnila pre zdravotné dôvody a jeden člen z pracovných dôvodov.

Predseda skupiny Tim Németh (Belgicko) privítal prítomných členov A&EUWG, následne predložil prvý bod programu, a to schválenie Zápisnice z posledného Zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 7.5 2021 online. Všetci prítomní členovia Zápisnicu schválili, v takom znení, v akom bola poslaná v prílohách programu. Zápisnica sa po schválení posielam emailom členským organizáciám, akou je aj Slovenská komora fyzioterapeutov. Následne sme prešli k budú programu č. 3. prehľad plánu a projektov na funkčné obdobie 2020-2022, dodržanie časových úsekov a jednotlivých stanovených krokov. Po prehľade plánu sme sa presunuli k bodu 4. Report medzitématických skupín a určenie dátumu nasledujúceho zasadnutia skupín pre muskuloskeletálne ochorenia a onkologické ochorenia. Skupiny boli vytvorené ako reakcia na Plán Európskej únie pre zdravie pre aktuálne funkčné obdobie. ERWP vytvoril skupiny z už existujúcich členov pracovných skupín pre profesionálnu prax, vzdelávanie a legislatívu, ktorí sa ohľadom na problematiku zamerania rozhodli, v ktorej skupine aplikujú svoje vedomosti a skúsenosti. Nakoľko spoločné zasadnutie oboch pracovných skupín EDWG a A&EUWG bolo naplánované na sobotu 23.10.2021 predseda navrhol presunúť bod č. 4 na ďalší deň po zasadnutí oboch skupín, nakoľko ide o zmiešané skupiny. Návrh bol jednohlasne schválený.

Prešli sme k bodu 5. programu Spolupráca ERWP s iniciatívami Európskej únie súvisiacimi s odborom Fyzioterapia a profesiou Fyzioterapeut.

Riaditeľ ERWP David Gorría vysvetlil fungovanie a novú štruktúru sekcií pre zdravotníctvo Európskej únie, nakoľko v dôsledku pandémie COVID-19 došlo k reštrukturalizácii sekcií. Rovnako vysvetlil financovanie zdravotníctva, rozdelenie financií a situácie, kedy je potrebné sa s otázkou financovania obrátiť na štátne štruktúry a kedy na európske štruktúry. Zdôraznil dôležitosť zapojenia sa do projektov Európskej platformy pre zdravotníctvo, ktorá združuje projekty zdravotníckych organizácií, konfederácií zdravotníckych pracovníkov a iných nadnárodných štruktúr. Následne sa členovia A&EWG venovali revízii prebiehajúcich projektov, vyhodnocovaniu a evaluácii získaných dát. Projekty budú predstavené na medzinárodnom stretnutí členských organizácií ERWP v Prahe. V ďalších bodoch členovia A&EUWG podávali správy o prebiehajúcich projektoch , možnostiach podpory členských organizácií, spolupráci s organizáciami.

Dňa 23.10.2021 od 9:30 sa konalo spoločné zasadnutie pracovnej skupiny pre vzdelanie a legislatívu z dôvodu prerokovania strategického plánu. Po ukončení nasledovali separátne zasadnutia jednotlivých pracovných skupín, poďakovanie prítomným a ukončenie zasadnutia.

Návrat z pracovnej cesty bol dňa 23.10. 2021 o 22:00.

Zapísala: Petra Dubajová

 

Správa zo služobnej cesty ( Sevila, Španielsko)

V dňoch 20.10. 2021 – 23. 10. 2021 som sa zúčastnila, na pozvanie Rady európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie, zasadnutia dvoch pracovných skupín: pracovná skupina pre vzdelávanie a pracovná skupina pre legislatívu.21. 10. 2021 o 14:00 sa uskutočnil pre členov obidvoch skupín neformálny obed, prostredníctvom ktorého sa členovia navzájom zoznámili, nakoľko stretnutia v dôsledku pandemickej situácie boli on- line, rokovania pokračovali  spoločnou večerou v tom istom dni.22. 10. 2021 sa uskutočnili pracovné rokovania jednotlivých skupín podľa priloženého programu (príloha 1).

Pracovná skupina pre vzdelávanie spracovávala medzi iným i materiál The Policy Statement on Physiotherapy Education of the European Region. Pripomienky ku kvalite vzdelávania, ktoré som uviedla boli zapracované bez výhrad. Po skončení rokovania sa zrealizovala prehliadka priestorov výučby študijného programu fyzioterapia na Fakulte fyzioterapie a podológie ( fotografie v prílohe).

23. 10. 2021 sa zrealizovali rokovania spoločne i samostatne podľa pracovných skupín, podľa priloženého programu. Nosné témy rokovania boli: strategické plány fyzioterapie, problém „ dobrej praxe vo fyzioterapii“ a s tým spojená realizácia výskumu“.

Všetky vznesené pripomienky počas pracovného stretnutia boli prerokované a po schválení zapracované do predmetných materiálov, ktoré doložím akonáhle ich obdržím.

V Bratislave 26. 10. 2021

Vypracovala: doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.