Prihlásenie

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

lačivá k registrácii – nečlen

Tlačivá k registrácii – člen

Iné tlačivá

Poplatky a variabilné symboly

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0006 3250 1495
BIC: GIBASKBX

 • registrácia – 13,-€
 • opätovná registrácia po zrušení registrácie – 50,-€
 • poplatok za aktualizáciu a vedenie registra nečlen (do 31. januára kalendárneho roku) – 15,-€
 • členský poplatok ( do 15.marca kalendárneho roku)  – 30,-€
 • udržiavací poplatok člena na MD – 4,-€
 • vydanie duplikátu potvrdenia o registrácii – 7,-€
 • uverejnenie profilu fyzioterapeuta na stránke SKF – člen 0,-€/rok, len registrovaný 30,-/rok
 • vystavenie potvrdenia o etickej a odbornej spôsobilosti  v SJ 10,-€, v AJ 20,-€
 • vystavenie o odbornej spôsobilosti pre neregistrovaného fyzioterapeuta v SJ 30,-€ , v AJ 50,-
 • hodnotenie sústavného vzdelávania – 10,-€
 • vystavenie dodatku pri zmene údajov v licencii, zrušení, pozastavení – 7,-€
 • uverejnenie odborného podujatia na web stránke (prednášajúci  nie je evidovaný v registri SKF a usporiadateľom nie je SKF, ale iná organizácia) – 100,-€
 •  Variabilný-symbol