Prihlásenie

Právne predpisy

Právne predpisy

Koncepcia odboru fyzioterapia – vestnik-2023-7-11

Kompetencie – VYHLÁŠKA 151 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. mája 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov VYHLÁŠKA 151 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. mája 2018,

Etický kódex Fyzioterapeuta – Etický kódex fyzioterapeuta

Z Á K O N 578 z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Z Á K O N 578 z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 74 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka  – VYHLÁŠKA č. 74 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

ZÁKON č- 192 z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony –  ZÁKON č- 192 z 13. júna 2018

NARIADENIE VLÁDY 296 Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností –  NARIADENIE VLÁDY 296 Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

ZÁKON č.185 z 24. júna 2014,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov –  ZÁKON č.185 z 24. júna 2014

Z ÁKON 153 zo 17.mája2013, o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – Z ÁKON 153 zo 17.mája2013, o národnom zdravotníckom informačnom systémea o zmene

NARIADENIE VLÁDY 324 Slovenskej republiky z 3. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania –  NARIADENIE VLÁDY 324 Slovenskej republiky z 3. mája 2006

NARIADENIE VLÁDY 742 Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania –  NARIADENIE VLÁDY 742 Slovenskej republiky z 15. decembra 2004

N A R I A D E N I E V L Á D Y 211 Slovenskej republiky z 11. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.  – N A R I A D E N I E V L Á D Y 211 Slovenskej republiky z 11. apríla 2007