Prihlásenie

Vznik členstva

Vznik členstva

Člen SKF

 

Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzioterapeut, ktorý požiada o zápis do zoznamu členov. Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.

(1) Slovenská  komora fyzioterapeutov zapíše fyzioterapeuta do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti ak :

  1. je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
  2. súčasne je bezúhonný; to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie,
  3. predloží doklad o zaplatení: 
   zápisného - 30,-€ , (absolvent do 1 roka po ukončení štúdia 17,-€)
   registračného poplatku - 7,-€,
   členského poplatku  - 30,-€

Odborná spôsobilosť sa preukazuje overenými dokladmi o odbornej spôsobilosti ( diplom, vysvedčenie…) podľa § 33 ods. 5 Zákona, prípadne potvrdenie o návšteve školy ( študent ). Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odbornej spôsobilosti nemusí opakovane zakladať.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok SKF rozhodne o zapísaní do zoznamu členov. Následne SKF odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov a členský preukaz .

Pozn.: úradne overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané Notárskym úradom alebo Matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z.

(2) Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak

 

 

a) písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,

 

 

b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

 

 

c) bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod) zákona 578/2004 Z.z.