Prihlásenie

Odborné podujatia

04.12.2020-KURZ – XIII.ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

KURZ - XIII.ročník

OSTEOPORÓZA - KOMPLEX LIEČBY - KINEZIOTERAPIA

komplex prednášok o osteoporóze,
nácvik cvičenia svalstva panvového dna
a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej
pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou


Jednodňový kurz: 04. decembra 2020 (piatok) 11:30 - 17:00

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec

Kontakt organizátora:
Reumatologicko-rehabilitačné centrum spol. s r.o., prim. MUDr. Elena Ďurišová,
Pribinova 56, 920 01 Hlohovec, tel.: 033/7301820, info sms: 0949 444 444, www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk 

Popis aktivity:
Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.
V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).
V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.
Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.
Účastnícky poplatok: 59 € (cena kurzu + brožúra o osteoporóze + coffee break)
Účastnícky poplatok zaplatiť poštovou poukážkou na adresu organizátora (s nutným uvedením Vašej e-mailovej adresy, na ktorú Vám potvrdíme účasť podľa poradia Vašej prihlášky; počet účastníkov  je obmedzený; vhodné športové oblečenie).

Odborné podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
s pridelením kreditov.

Organizátor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, KURZ bude v menších počtoch s ochrannými rúškami.Na náklady organizátora vyšetríme účastníkom test na COVID-19 a len v prípade negativity bude môcť účastník kurz absolvovať.

05.-06.12.2020- Fyzioterapia dysfunkcie sv. panvového dna a inkontinencie moču 2. časť

Fyzioterapia dysfunkcie sv. panvového dna a inkontinencie moču
2.časť | 05
.12. - 06.12.2020 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
prihlášky: info@inkoforum.sk
Doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT, Mgr. Zuzana Woleková

 

Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču

akreditovaný rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR

Počet hodín.....40

Počet kreditov.....24

Pokladáme za veľký úspech získanie akreditácie MZSR pre daný kurz sústavného vzdelávania. Uvedený kurz je prvý na Slovenku, počas ktorého máte možnosť sa učiť od skúsených odborníkov (fyzioterapeutky, gynekológ a urológ) s kontinuálnou dlhoročnou praxou v odbore. Uvedení odborníci Vám odovzdajú dlhoročné skúsenosti ktoré zahŕňajú komplexné informácie a veľmi cenné informácie,  vrátane inovatívnych diagnosticko- terapeutických poznatkov v súlade s najnovšími trendmi vo svete, ako napr. vyšetrenie svalov panvového dna perineometrom a 2D a 3D/4D ultrazvukom a problémy diferenciálnej diagnostiky a následnej liečby dysfunkcie svalov panvového dna .

Uvedené vzdelávanie je veľmi komplexné, zahrňuje problematiku nižšie uvedených oblastí:

1.     špecifiká fyzioterapie pri stresovej inkontinencii moču

2.     špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom mechúre

3.     špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom panvovom dne

4.     špecifiká fyzioterapie pri neurogénnej inkontinencii moču

5.     špecifiká fyzioterapie a dysfunkcie panvového dna a panvy v tehotenstve

6.     príprava panvového dna na pôrod

7.     bolesti panvy a driekovej oblasti

8.     špecifiká fyzioterapie panvového dna a dysfunkcie panvy po pôrode

9.     špecifiká fyzioterapie u prolapsov

10.  špecifiká fyzioterapie  u seniorov s únikom moču

11.  špecifiká fyzioterapie u športovkýň s únikom moču

12.  prierez výsledkov vlastných výskumných štúdii v danej problematike, publikovaných v prestížnych svetových časopisoch

Nadobudnutie kompetencií v daných úkonoch: 

1.     Cielená anamnéza u pacienta so stresovou inkontinenciou moču a hyperaktívnym mechúrom, hyperaktívnym panvovým dnom

2.     Fyzioterapeutická diagnostika funkcie hlbokých svalov trupu, vyšetrenie panvy

3.     Fyzioterapeutická diagnostika funkcie svalov panvového dna prostredníctvom 2D a 3D/4D ultrazvuku, perineometrom a palpáciou per vaginam

4.     Edukácia pacienta s dysfunkciou svalov panvového dna a únikom moču

5.     Cielená fyzioterapeutická liečba stresovej, zmiešanej inkontinencie moču a hyperaktívneho mechúra a hyperaktívneho panvového dna

 Spôsob ukončenia: úspešné zvládnutie písomnej a praktickej skúšky

Organizátor a vzdelávacia ustanovizeň: InkoFórum, o.z.

Kontakt info@inkoforum.sk, 0903644457

 Poplatky za vzdelávanie: 

·      50 eur – poplatky za vzdelávanie podľa Zz.31/2006 

·      100 eur - poplatky za skúšku a potvrdenie o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania

·      Dôležité upozornenie:  uvedené poplatky nezahrňujú náklady na študijný materiál, pomôcky na cvičenie a katering - doplatok 100 eur.

·      Ďalšie náklady na vzdelávaciu aktivitu sú sponzorované cez InkoFórum, o.z.

Prihlášky posielať e-mailom na : info@inkoforum.sk, následne po posúdení garantom kurzu budete informovaná o zaradení do kurzu.

Ku prihláške doložiť:

Potvrdenie od zamestnávateľa o rokoch praxe- doložiť

Potvrdenie o ukončení štúdia v odbore fyzioterapeut – doložiť- notárom overenú kópiu.

Na kurz si je potrebné  pohodlné oblečenie a fajn je aj sukňa. Počítajte prosím s vaginálnym palpačným a prístrojovým vyšetrením svalov panvového dna, ktoré je nutné aby ste ovládali z pohľadu pacientky a aj fyzioterapeutky.

 Podmienky na zaradenie do certifikovaného kurzu

1.     vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia, a VOV v odbore fyzioterapia

2.     najmenej dvojročná štandardná fyzioterapeutická prax

 Lektori fyzioterapeuti: 

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT

Mgr. Zuzana Woleková

Gynekológ a urológ

Kontakt na odborného garanta: doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT: e-mail: magdalena.hagovska@gmail.com

 

Celostný prístup v terapii panvového dna- 23.-25.10.2020

Celostný prístup v terapii panvového dna

 

3- dňový kurz  23.10.2020 – 25.10.2020 

Miesto konania:  Jána Milca 3775/52, Žilina, 010 01

Počet kreditov udelených SKF :  17 ( IČ: 140/2020)

Cena kurzu: 220 €, cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu. Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Lektorka: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Organizátor kurzu: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Žilina, PhDr. Lenka Jatiová

Tel. kontakt: 0907 512 390, Email: fyzioterapiafunaction@gmail.com

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov

Registrácia prebieha cez formulár na stránke  https://www.fyzioterapiafunaction.sk/kurzy-1/ alebo nás kontaktujte na uvedenej mailovej adrese.

Cieľom kurzu je zoznámiť sa s aktuálnymi poznatkami a celostným prístupom v diagnostike a terapii dysfunkcie panvového dna (PD) z pohľadu fyzioterapeuta, čím napomáha terapeutom pri vyšetrení a stanovení terapeutického plánu pre pacientov oboch pohlaví s dysfunkciou v danej oblasti.

Klinická prax jednoznačne potvrdzuje komplexný prístup kedy lokálna porucha je chápaná ako porucha systémová.  Lektorkou je prezentovaný model „ integračnej fyzioterapie“ ktorý je zárukou holistického prístupu v problematike panvového dna.

Teoreticko – praktická náplň kurzu prináša a vzájomne prepája do jednotného celku súčasné poznatky z gynekologie, urologie, chirurgie, gastroenterologie, onkologie, psychosomatiky a rehabilitácie z pohľadu možnosti konzervatívnej a nefarmakologickej liečby dysfunkcie panvového dna. V rámci kurzu sa kladie dôraz na vysvetlenie autoharmonizačných mechanizmov biosystému človeka.

Teoretická časť prináša informácie a prehľad o najčastejších diagnózach týkajúcich sa oblasti panvového  dna, s ktorými sa fyzioterapeut v dennej praxi stretáva ( inkontinencia, neplodnosť, bolesti v oblasti panvy, sexuálne dysfunkcie).

V praktickej časti sa účastníci zoznámia s nálezom klinického vyšetrenia pri dysfunkcii PD a s vybranými terapeutickými metódami. Lektorka kurzu vysvetľuje dôležitosť základného neurologického vyšetrenia pri detekcii porúch PD. Liečebné metódy zvolené pre tento kurz majú za úlohu nasmerovať terapeuta v liečbe dysfunkcie PD a zároveň mu dať možnosť voľby. V rámci praktickej diagnostickej aj terapeutickej časti sa lektorka venuje vyšetreniu aj ošetreniu PD per rectum alebo per vaginam, čo treba vopred brať do úvahy.

Lektor/Odborný garant:

PhDr. Michaela Prokešová, PhD., fyzioterapeutka, klinická špecialistka na problematiku porúch panvového dna, funkčných porúch pohybového systému, jaziev a opuchov, špecialistka na problematiku cievnej mozgovej príhody z pohľadu rehabilitácie, pedagóg

Vyštudovala v roku 1998 fyzioterapiu na FTVS UK Praha,  študijný odbor Funkčné poruchy pohybového systému. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem iného rozsiahle venovala problematike porúch panvového dna, ženskej a mužskej neplodnosti funkčnej etiológie, diagnostike a terapii funkčných porúch pohybového systému. Absolvovala kurz Liečby funkčnej ženskej sterility podľa Mojžíšovej a od tej doby sa zaoberá problematikou funkčných porúch motoriky viazaných na poruchy funkcie urogynekologického systému, ktorú v danom kurze momentálne aj aktívne prednáša. Tiež vo svojej práci využíva poznatky z kurzov PNF, ktorého je aj odbornou garantkou, posturálnu terapiu podľa Véleho a Čumpelíka, DNS.  Pravidelne  sa zúčastňuje na konferenciách usporiadaných Českou urogynekologickou spoločnosťou a vyučuje kurzy v CKP Sámova a tiež ako externý pedagóg na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva odbor Fyzioterapia

Program:

1. deň Piatok

9:00 – 9:30 prezentácia účastníkov/ registrácia
9:30 – 17:30 Teoreticko praktická časť kurzu
9:30 – 10:30 Základné funkcie svalov PD, Svaly PD a ich vzťah k limbickému systému (autogénny tréning, progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona, využitie poznatkov nanobiológie v stimulácii CNS, meditácia). Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu – diagnostika a terapia.
Diskusia
10:30 – 10:50 Prestávka
10:50 – 12:30 Teoreticko – praktická časť. Základné neurologické vyšetrenie vo vzťahu k dysfunkcii PD Diskusia
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 15:00 Viscero-vertebrálne a vertebro-viscerálne vzťahy v spojitosti s PD. Vzťah posturálnej kontroly a svalov PD. Využitie PNF v liečbe PD. Posilňovanie svalov PD v súhre so svalmi dolných končatín a osového aparátu. Vplyv barefoot obuvi na osový aparát.
Diskusia
15:00 – 15:20 Prestávka
15:20 – 17:30 Descenzus a prolaps panvových orgánov. Inkontinencia moču. Psychogénne poruchy mikcie. Svaly PD a defekácia. Využitie popôrodného/ rektálného vankúša.Využitie tehotenského vankúša a aniballu.
Diskusia

2. deň Sobota

9:00 – 18:00 Teoreticko praktická časť kurzu
9:00 – 13:00 Vyšetrenie pohybového aparátu vo vzťahu k dysfunkcii PD (praktické vyšetrenie panvy). Podstata vyšetrenia a ošetrenia PD podľa Mojžíšovej. Zafixovaná nutácia panvy. Vyšetrenie a ošetrenie mäkkých tkanív v oblasti panvy. Praktické skúsenosti pri vyšetrení a terapii svalov PD per rectum vs per vaginam. Využitie metody Mojžíšovej v liečbe dysfunkcie PD( informatívne).
Diskusia
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:30 Význam cirkulácie krvi a lymfy v terapii PD, M-MLD myofasciálna manuálna lymfatická drenáž podľa Loskotovej. Terapia lymfatického systému vo vzťahu k dysfunkcii PD. Lymfatické dýchanie – prax.
Diskusia
15:30 – 15:50 Prestávka
15:50 – 18:00 Terapia jaziev spojených s PD. Rizika cisarského rezu z pohľadu fyzioterapie – tieto dve témy sú podrobnejšie prebrané v kurze o jazvách, v tomto kurzu sa stručne zmienime o tejto problematike, zároveň pozvánka na kurz ošetrenia jaziev. Diastáza mm. recti abdominis ( etiopatogenéza, diagnostika, terapia).
Diskusia

3. deň Nedeľa

9:00 – 13:00 Praktická časť kurzu
9:00 – 11:00 Cvičenie podľa základných troch osí pohybu – ďalšie terapeutické koncepty využívajúce poznatky z vývojovej kineziologie (DNS, Posturálna terapia podľa Véleho, Čumpelíka, cvičenie s využitím labilných podložiek, s využitím therabandu).
Diskusia
11:00 – 11:20 Prestávka
11:20 – 12:20 PD a energetický biosystém, PD v homosystému nohy, vyšetrenie bioenergetického systému vo vzťahu k PD, reflexná zónová terapia nohy v súvislosti s liečbou PD
Celostný pohľad na liečbu PD zhrnutie
Diskusia
12:20 – 12:40 Prestávka
12:40 – 13:00 Ukončenie kurzu

! Zmena termínu -Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia – 23.-25.10.2020

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 23.-25.10.2020

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena kurzu: 600,-€ + 20,-€ záverečná  skúška - splatné v deň nástupu na kurz, lektorke kurzu

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 30.09.2020

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2021

                                                                                                                                                                                         SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť:  11.03.2021 - 14,03. 2021

                                2.časť:  13.05.2021- 16.05.2021

                                3.časť: 09.09.2021 - 12.09.2021

                               4.časť:  04.11.2021  - 07.11. 2021

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz , skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

 

NÁVRATKA: Návratka na kurz

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2020/2021

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2020/21

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2020. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

 

AF REHAB-Kurzy na rok 2020, 2021

KURZY 2020

22.10.2020-Webinár- vývoj dieťaťa

22.-25.10.2020-Vertebrovisceralne vzťahy

24.-25.10.2020-Kurz 3-4-1

27.-30.10.2020-Svalové reťazce

29.10.2020 - bolesť hlavy

05.11.2020 - plochonožie

06.-07.11.2020-Temporomandibulárne poruchy

06.07.11.2020-Hernia disku driek

12.11.2020 - zlé držanie tela

13.14.11.2020 - Kurz 1 a 2-1

09.-15.11.2020-kurz FMM tyzden

14.-15.11.2020-Kurz 3,4

19.-22.11.2020-Sport

20.-21.11.2020-Skolióza

28.11.2020-Kinesiology taping

29.11.2020-Kurz Spúšťacie body29.11.2020

04.-05.12.2020-Kurz 3,4

11. 12.2020 - Kurz Spúšťacie body

12.-13.12.2020-Kurz_Kineziology_Taping-2

12.-13.12.2020-Hernia disku

17.-20.12.2020-Refreš

KURZY 2021

16.-17.01.2021-Kurz 1 a 2

23.01.2021-Kurz Spúšťacie body

23.-24.01.2021-Skolioza 2dni

24.01.2021-Kurz Spúšťacie body-1

30.-31.01.2021-Kurz_Kineziology_Taping-1

04.-05.02.2021-Kurz 1 a 2-1

06.-07.02.2021-Kurz 3-4

13.-14.02.2021-Kurz 1 a 2-2

19.-20.02.2021-Vertebrovisceralne vzťahy 2dni

11.-12.03.2021-Hernia disku-krk

13.-14.03.2021-Hernia disku-driek-1

20.-21.03.2021-Hernia disku-driek-2

20.-21.03.2021-Kurz 1 a 2-3

08.-09.04.2021-Kurz HK

10.-11.04.2021-DK

23.-24.04.2021-Kurz 3-4

23.-24.04.2021-Sport2dni

13.-14.05.2021- Kurz 1 a 2

15.-16.05.2021-Kurz 1 a 2-1

15.-16.05.2021-Kurz 3-4-1

29.-30.05.2021-Kurz 1 a 2-2

4.-5.06.2021-Sport2dni

10.-11.06.2021-Kurz HK

12.-13.06.2021-Kurz_Kineziology_Taping

12.-13.06.2021-Skolioza 2dni

03.-04.07.2021-Kurz 1 a 2

24.-25.07.2021-Kurz 3-4-1

14.-15.08.2021-Kurz 1 a 2-1

28.-29.08.2021-Kurz 3-4-2

04.-05.09.2021-Kurz 1 a 2-2

09.-12.09.2021-Skolioza 4dni

18.-19.09.2021-Skolioza 2dni

23.-24.09.2021-Kurz 3-4

25.-26.09.2021-Kurz 1 a 2-3

08.-09.10.2021-Kurz DK

09.-10.10.2021-Hernia disku-krk

16.-17.10.2021-Vertebrovisceralne vzťahy 4dni

23.10.2021-Kurz Spúšťacie body

23.-24.10.2021-Kurz 3-4-3

23.-24.10.2021-Kurz 3-4-4

24.10.2021-Pokrocile techniky

11.-14.11.2021-Kurz Šport

20.-21.11.2021-Hernia disku-driek

26.-27.11.2021-Kurz 1 a 2-4

27.-28.11.2021-Sport2dni-1

02.-03.12.2021-Kurz 1 a 2-6

04.-05.12.2021-Kurz 3-4-6

09.-10.12.2021-Kurz 1 a 2-5

11.-12.12.2021-Kurz 3-4-5

16.-19.12.2021-Refreš

 

KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTIONS – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ:

https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

Kurz Anatomy Trains IN STRUCTURE AND FUNCTION

3 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom, 8. - 10. november 2019

Počet pridelených kreditov SKF - 21 kreditov

Základné info o kurze

Prvý kurz, ktorý kombinuje teóriu Anatomy Trains so štrukturálnou a funkčnou anatómiou
a analýzou. Kurz Anatomy Trains in Structure & Function vám ponúkne nové techniky na transformáciu štruktúr prostredníctvom riešenia problémov v hĺbkových tkanivách.

Je vhodný pre manuálnych terapeutov. Absolvovanie tohto kurzu je nevyhnutné pre pokračovanie vzdelávania
a dosiahnutia certifikovaného kurzu Anatomy Trains in Training.Revolučný postup s praktickými výsledkami! Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych
a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami.

V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele. Oceníte ako telo zapája modely a prvky Anatomy Trains na vytvorenie ľahkých a účinných pohybov - za predpokladu, že sú vzájomne v istej forme rovnováhy a harmónie.

Obmedzenie alebo slabosť v jednej sekcii môže mať mnoho vedľajších účinkov a vplyv na ostatné časti tela. Tento kurz vám ukáže ako to funguje, ako treba sledovať línie napätia a čo je najdôležitejšie - ako postupovať pri riešení týchto problémov.

Čo zahŕňa tento kurz:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe.
 • Zoznámite sa s 12 myofasciálnymi meridiánmi a ich významom pri ľudskom raste, vývoji, vnímaní a vedomí.
 • “Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Naučíte sa efektívne postupy pri práci s myofasciálnym tkanivom a pohybom.
 • Dokážete vytvoriť špecifický terapeutický plán pre daného klienta podľa štrukturálnych a funkčných vzorov.

Kompletné informácie o kurze nájdete na: www.anatomytrains.ultimuv.comCena v predpredaji (do 27. septembra) - 570€, 620€ po 17. septembri

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

 

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING

3 - dňový kurz v anglickom jazyku s prekladateľom, 14. - 16. február 2020

Kredity pridelené SKF - 28 kreditov

Informácie o tomto kurze doplníme čoskoro !

Cena v predpredaji -  do 3. januára - 400€, po predpredaji 450€

 

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

 • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
 • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
 • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
 • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
 • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
 • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).