Prihlásenie

Odborné podujatia

23.-24.9.2022 – Deň fyzioterapeutov 2022

Slovenská komora fyzioterapeutov

Regionálna komora fyzioterapeutov Košice

Vás pozýva na podujatie

Deň fyzioterapeutov 2022

Termín: 23.-24.9.2022
Miesto: Hotel Centrum, Južná trieda2A, Košice
Cena do 18.9.2022: člen SKF 30€
nečlen SKF 50€
na mieste 60€
Organizačný výbor: Bc. Alexander Kopka
Mgr. Zuzana Nagyová
Bc. Miroslava Vysocká
Odborný garant: doc. et doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
Potvrdení prednášajúci: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
doc. et doc. PhDr. Magdaléna Hagovská,PhD.
PhDr. Marta Hamráková, PhD.
Mgr. Petra Kolcunová
Prihlasovanie cez formulár: https://forms.gle/ToSf82auo8LqZMkE6
Prihlasovanie emailom: rkf.kosice@gmail.com

na aktívnu účasť do 31.7.2022

na pasívnu účasť do 18.9.2022

Člen SKF môže požiadať o preplatenie poplatku podľa platnej smernice.

Prihláška na DFT 2022: den_fyzio2022_prihlaska

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich 2022

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť: 01.09.2022 - 04.09. 2022

2.časť: 20.10.2022 - 23.10.2022

3.časť: 09.03.2023 - 12.03. 2023

4.časť: 18.05.2023 - 21.05. 2023

Miesto konania: Banská Bystrica, SZU

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, Benešov

Predpokladaná cena kurzu: 1300,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 4x 250 € pred každou časťou kurzu .Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz , skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2022

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2022/23

 

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2022. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

11.11.2022-KURZ – XV. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

KURZ – XV. ročník

OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Termín konania: jednodňový kurz 11. november 2022 (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou osteoporózy a panvového dna, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa 27. 1. 2022

ODBORNÝ PROGRAM

11:30 - 11:45 registrácia

11:45 - 12:05 Úvod do problematiky osteoporózy

(definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,

funkčná patológia, liečba)

Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

12:05 - 12:15 Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a osteoporóza

Rexová E., Zvarka J., Šebestová A.

12:15 - 12:20 Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností
chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

12:20 – 12:30 Farmakologická terapia osteoporózy oboch pohlaví

Ďurišová E., Rexa P., Rexová E.

12:30 - 12:40 Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 - 12:50 Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20 coffee break

13:20 - 13:30 Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)

Rexa P., Rexová E., Púčeková M.

13:50 - 16:45 Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

16:45 - 17:00 diskusia

17:00 ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

(špeciálne cvičebné zostavy)“

11.11.2022 - Kurz Osteoporóza

Pilotný výcvik v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dovoľte nám informovať Vás, že pripravujeme prvý pilotný výcvik, v dĺžke trvanie jeden rok, vhodný pre fyzioterapeutov a lekárov FBLR s dvojročnou praxou.

Výcvik je založený na filozofii zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical, ktorá spočíva v dlhoročnej empirickej skúsenosti a jej podstata je v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii.

Poskytne obraz o tom, ako chápeme riadenie motoriky, čo všetko ju ovplyvňuje , ako zasahovať tak, aby s centrálnym nervovým systémom (CNS) spolupracovali a nebojovali sme s ním. Pomôže zlepšiť chápanie a komunikáciu s CNS, tiež chápanie, rozpoznávanie a podporu fyziologického pohybu človeka, jeho vzájomný vzťah a vplyv s ostatnými systémami ľudského organizmu, čo môže pomôcť pochopiť symptómy pacientov.

Výcvik bude postupne zameraný na jednotlivé segmenty ľudského tela, ktoré by potom mali dávať ucelený pohľad.

Uplatnenie: pri všetkých typoch diagnóz. Priblíženie pacienta ku fyziológii upraví a zlepší jeho celkový stav a schopnosť fyzickej aj mentálnej regenerácie.

 

Výcvik bude rozdelený na 8 častí v daných termínoch v priebehu roka.

Každá časť sa bude konať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical v Bratislave, v troch po sebe idúcich dňoch (16hod) nasledovne:

  1. deň - piatok: od 14 00 do 18 00
  2. deň - sobota: 9:00 do 18 00 (1hod obed)
  3. deň - nedeľa : 8 00 do 12:00

 

Termíny v roku 2021: budú upresnené vzhľadom na pandémiu Covid 19

 

Výcvik je kombináciou teoretického aj praktického školenia.

Lektor: PhDr. Róbert Baumann

Maximálny počet zúčastnených osôb: 6.

Cena za celý výcvik:  1450 EUR, možnosť  rozdelenia na viac splátok podľa dohody.

Termín záväzného prihlásenia sa: do konca januára 2021.

Školenie je systematicky nastavené, a preto nie je možné ho počas roka opustiť alebo si nájsť náhradníka v priebehu trvania.

SKF pridelila celému výcviku 128 kreditov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese kurzy@physio-medical.sk. Do e-mailu prosím uveďte Vaše meno, titul, dátum narodenia, počet rokov praxe a zdravotnícke zariadenie, v ktorom aktuálne pôsobíte.

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

  • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
  • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
  • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
  • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
  • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
  • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).