Prihlásenie

Odborné podujatia

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI a 12.ročník Deň fyzioterapeutov

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI
a
12. ročník  DEŇ  FYZIOTERAPEUTOV

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina poľština

Konečný termín prihlasovania prednášok: 7. september 2020

prof. Ing. Roman BOČA, DrSc., rektor UCM v Trnave
Mgr. Jozef VISKUPIČ, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Peter JANČOVIČ, PhD., primátor mesta Piešťany

Telemedicína a telerehabilitácia
Respiračná fyzioterapia
Robotika vo fyzioterapii
Štandardné postupy vo fyzioterapii
Fyzioterapia v pediatrii
Bolesť
Balneológia
Varia
Organizátori
MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., riaditeľ IFBLR UCM v Trnave Fyzioterapeuticke dni_prihovor_2020
doc. PhDr. Elena ŹIAKOVÁ, PhD. IFBLR UCM v Trnave

Predseda:
Prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., ČVUT v Praze

Členovia:
prof. MUDr. Štefan DURDÍK, PhD., Bratislava
Dr. h. c. prof. Štefan GALBAVÝ, DrSc., IFBLR UCM v Trnave
Prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, PhD., IFBLR UCM v Trnave
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ LIPPERTOVÁ, PhD., Praha
Prof. PhDr. Mariusz Z. JĘDRZEJKO, PhD., Radom, Poľsko
Prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD., Bratislava
Prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD., Bratislava
Prof. Lela MASKHULIA, MD, PhD., Tbilisi, Gruzínsko
Ass.Prof. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Piešťany
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, Košice
Mgr. Kateřina MACHÁČKOVÁ, PhD., Hrabyně
PhDr. Mariola MEDRYCKA, PhD.
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD., Piešťany
MUDr. Michaela TOMANOVÁ, PhD., Praha

Členovia:
Mgr. Vanesa BACÚŠANOVÁ
MUDr. Oľga BOLDIŠOVÁ
Mgr. Eva ĎURINOVÁ
Mgr. PhDr. Lenka JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
Mgr. Jana KOIŠOVÁ, PhD.
PhDr. Monika LABUDOVÁ
PhDr. Bibiana MACHÁČKOVÁ
PhDr. Mária MARKOVÁ, PhD.
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD.
PhDr. Mariola MEDRYCKA, PhD.
Mgr. Eva MIHÁLIKOVÁ
Mgr. Monika PÁPEŽOVÁ
PhDr. Anna PLAČKOVÁ, PhD.
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA
PaedDr. Iveta PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, PhD., MPH
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD.
PhDr. Jana STANOVÁ
Mgr. Michaela ŠIMONOVÁ
PhDr. Eva VASKÁ, MPH
Mgr. Ingrid VIDOVÁ, MBA
RNDr. Katarína VULGANOVÁ
Mgr. Ingrid ZAMBOJOVÁ

Celostný prístup v terapii panvového dna- 23.-25.10.2020

Celostný prístup v terapii panvového dna

 

3- dňový kurz  23.10.2020 – 25.10.2020 

Miesto konania:  Jána Milca 3775/52, Žilina, 010 01

Počet kreditov udelených SKF :  17 ( IČ: 140/2020)

Cena kurzu: 220 €, cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu. Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Lektorka: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Organizátor kurzu: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Žilina, PhDr. Lenka Jatiová

Tel. kontakt: 0907 512 390, Email: fyzioterapiafunaction@gmail.com

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov

Registrácia prebieha cez formulár na stránke  https://www.fyzioterapiafunaction.sk/kurzy-1/ alebo nás kontaktujte na uvedenej mailovej adrese.

Cieľom kurzu je zoznámiť sa s aktuálnymi poznatkami a celostným prístupom v diagnostike a terapii dysfunkcie panvového dna (PD) z pohľadu fyzioterapeuta, čím napomáha terapeutom pri vyšetrení a stanovení terapeutického plánu pre pacientov oboch pohlaví s dysfunkciou v danej oblasti.

Klinická prax jednoznačne potvrdzuje komplexný prístup kedy lokálna porucha je chápaná ako porucha systémová.  Lektorkou je prezentovaný model „ integračnej fyzioterapie“ ktorý je zárukou holistického prístupu v problematike panvového dna.

Teoreticko – praktická náplň kurzu prináša a vzájomne prepája do jednotného celku súčasné poznatky z gynekologie, urologie, chirurgie, gastroenterologie, onkologie, psychosomatiky a rehabilitácie z pohľadu možnosti konzervatívnej a nefarmakologickej liečby dysfunkcie panvového dna. V rámci kurzu sa kladie dôraz na vysvetlenie autoharmonizačných mechanizmov biosystému človeka.

Teoretická časť prináša informácie a prehľad o najčastejších diagnózach týkajúcich sa oblasti panvového  dna, s ktorými sa fyzioterapeut v dennej praxi stretáva ( inkontinencia, neplodnosť, bolesti v oblasti panvy, sexuálne dysfunkcie).

V praktickej časti sa účastníci zoznámia s nálezom klinického vyšetrenia pri dysfunkcii PD a s vybranými terapeutickými metódami. Lektorka kurzu vysvetľuje dôležitosť základného neurologického vyšetrenia pri detekcii porúch PD. Liečebné metódy zvolené pre tento kurz majú za úlohu nasmerovať terapeuta v liečbe dysfunkcie PD a zároveň mu dať možnosť voľby. V rámci praktickej diagnostickej aj terapeutickej časti sa lektorka venuje vyšetreniu aj ošetreniu PD per rectum alebo per vaginam, čo treba vopred brať do úvahy.

Lektor/Odborný garant:

PhDr. Michaela Prokešová, PhD., fyzioterapeutka, klinická špecialistka na problematiku porúch panvového dna, funkčných porúch pohybového systému, jaziev a opuchov, špecialistka na problematiku cievnej mozgovej príhody z pohľadu rehabilitácie, pedagóg

Vyštudovala v roku 1998 fyzioterapiu na FTVS UK Praha,  študijný odbor Funkčné poruchy pohybového systému. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem iného rozsiahle venovala problematike porúch panvového dna, ženskej a mužskej neplodnosti funkčnej etiológie, diagnostike a terapii funkčných porúch pohybového systému. Absolvovala kurz Liečby funkčnej ženskej sterility podľa Mojžíšovej a od tej doby sa zaoberá problematikou funkčných porúch motoriky viazaných na poruchy funkcie urogynekologického systému, ktorú v danom kurze momentálne aj aktívne prednáša. Tiež vo svojej práci využíva poznatky z kurzov PNF, ktorého je aj odbornou garantkou, posturálnu terapiu podľa Véleho a Čumpelíka, DNS.  Pravidelne  sa zúčastňuje na konferenciách usporiadaných Českou urogynekologickou spoločnosťou a vyučuje kurzy v CKP Sámova a tiež ako externý pedagóg na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva odbor Fyzioterapia

Program:

1. deň Piatok

9:00 – 9:30 prezentácia účastníkov/ registrácia
9:30 – 17:30 Teoreticko praktická časť kurzu
9:30 – 10:30 Základné funkcie svalov PD, Svaly PD a ich vzťah k limbickému systému (autogénny tréning, progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona, využitie poznatkov nanobiológie v stimulácii CNS, meditácia). Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu – diagnostika a terapia.
Diskusia
10:30 – 10:50 Prestávka
10:50 – 12:30 Teoreticko – praktická časť. Základné neurologické vyšetrenie vo vzťahu k dysfunkcii PD Diskusia
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 15:00 Viscero-vertebrálne a vertebro-viscerálne vzťahy v spojitosti s PD. Vzťah posturálnej kontroly a svalov PD. Využitie PNF v liečbe PD. Posilňovanie svalov PD v súhre so svalmi dolných končatín a osového aparátu. Vplyv barefoot obuvi na osový aparát.
Diskusia
15:00 – 15:20 Prestávka
15:20 – 17:30 Descenzus a prolaps panvových orgánov. Inkontinencia moču. Psychogénne poruchy mikcie. Svaly PD a defekácia. Využitie popôrodného/ rektálného vankúša.Využitie tehotenského vankúša a aniballu.
Diskusia

2. deň Sobota

9:00 – 18:00 Teoreticko praktická časť kurzu
9:00 – 13:00 Vyšetrenie pohybového aparátu vo vzťahu k dysfunkcii PD (praktické vyšetrenie panvy). Podstata vyšetrenia a ošetrenia PD podľa Mojžíšovej. Zafixovaná nutácia panvy. Vyšetrenie a ošetrenie mäkkých tkanív v oblasti panvy. Praktické skúsenosti pri vyšetrení a terapii svalov PD per rectum vs per vaginam. Využitie metody Mojžíšovej v liečbe dysfunkcie PD( informatívne).
Diskusia
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:30 Význam cirkulácie krvi a lymfy v terapii PD, M-MLD myofasciálna manuálna lymfatická drenáž podľa Loskotovej. Terapia lymfatického systému vo vzťahu k dysfunkcii PD. Lymfatické dýchanie – prax.
Diskusia
15:30 – 15:50 Prestávka
15:50 – 18:00 Terapia jaziev spojených s PD. Rizika cisarského rezu z pohľadu fyzioterapie – tieto dve témy sú podrobnejšie prebrané v kurze o jazvách, v tomto kurzu sa stručne zmienime o tejto problematike, zároveň pozvánka na kurz ošetrenia jaziev. Diastáza mm. recti abdominis ( etiopatogenéza, diagnostika, terapia).
Diskusia

3. deň Nedeľa

9:00 – 13:00 Praktická časť kurzu
9:00 – 11:00 Cvičenie podľa základných troch osí pohybu – ďalšie terapeutické koncepty využívajúce poznatky z vývojovej kineziologie (DNS, Posturálna terapia podľa Véleho, Čumpelíka, cvičenie s využitím labilných podložiek, s využitím therabandu).
Diskusia
11:00 – 11:20 Prestávka
11:20 – 12:20 PD a energetický biosystém, PD v homosystému nohy, vyšetrenie bioenergetického systému vo vzťahu k PD, reflexná zónová terapia nohy v súvislosti s liečbou PD
Celostný pohľad na liečbu PD zhrnutie
Diskusia
12:20 – 12:40 Prestávka
12:40 – 13:00 Ukončenie kurzu

! Zmena termínu -Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia – 23.-25.10.2020

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 23.-25.10.2020

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena kurzu: 600,-€ + 20,-€ záverečná  skúška - splatné v deň nástupu na kurz, lektorke kurzu

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 30.09.2020

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2021

                                                                                                                                                                                         SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť:  11.03.2021 - 14,03. 2021

                                2.časť:  13.05.2021- 16.05.2021

                                3.časť: 09.09.2021 - 12.09.2021

                               4.časť:  04.11.2021  - 07.11. 2021

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz , skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

 

NÁVRATKA: Návratka na kurz

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2020/2021

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2020/21

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2020. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

 

08.10.2020-Medzinárodná vedecká konferencia-OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XII. FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE

       

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Kancelária WHO na Slovensku

Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa

Fakultná nemocnica Trenčín

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek asistentiek

Slovenská Komora Fyzioterapeutov

ORGANIZUJÚ

MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XII.

FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE

 

ZÁŠTITU PREVZALI

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                                 Dr. Tatul Hakobyan, MHA, MBA

rektor                                                                                                riaditeľ
Trenčianskej univerzity                                                                   Kancelárie WHO

Alexandra Dubčeka v Trenčíne                                                                  na Slovensku

Trenčín, 8. október 2020

 

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

Predseda
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
Členovia
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.                          MUDr. Miroslav Malay, PhD.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH              RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc.                                             RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.                                                Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.                                      PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH,                     PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
mim. prof                                                                                   PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CsC.                             Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.                         MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
Dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta                                         Mgr. Miroslav Černický, PhD.

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

Predseda
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
Členovia
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.                                     MUDr. Miroslav Malay, PhD.
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.                              PhDr. Jana Zverbíková
PhDr. Kamila Jurdíková                                               Mgr. Miroslav Černický, PhD.
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.                                  Mgr. Katarína Kováčová
Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.                              PhDr. Patrícia Shtin Baňárová
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.                              doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH                         Dr. Tatul Hakobyan, MHA, MBA
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.                           Dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
RNDr. Katarína Kašlíková                                           Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH                                 PhDr. Mgr. Šárka Tomková
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.                                       PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
PhDr. Elena Štefíková, MPH                                      Mgr. Eva Petrová
Ing. Veronika Dvoráková                                            Bc. Taňa Klimová
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Tajomník konferencie
Ing. Terézia Čögleyová
Gabriela Provazníková

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania konferencie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ul. Študentská 2, Trenčín
Dátum konania konferencie: 8. október 2020
Prezentácia: 7:45 hod.
Začiatok konferencie: 9:00 hod.
Témy konferencie:
• Zdravé komunity
• Prostredie podporujúce zdravie
• Varia
Oficiálny jazyk: slovenský, český, anglický
Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa
Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. o spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú po jej ukončení
osvedčenie o účasti.
Prihlášky
Záväzné prihlášky na aktívnu účasť žiadame zaslať do 20. februára 2020 cez registračný formulár:
https://fz.tnuni.sk/index.php?id=186
Záväzné prihlášky na pasívnu účasť žiadame zaslať do 20. augusta 2020 cez registračný formulár:
https://fz.tnuni.sk/index.php?id=186
Sestry registrované v SKSaPA žiadame, aby sa prihlásili aj prostredníctvom portálu SKSaPA.
Účasť na konferencii je podmienená registráciou na podujatí.
Formy prezentácie
Prednáška
Poster (rozmery: š 60 cm, v 100 cm)
Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo na výber príspevkov.
Prezentácia príspevkov je možná v niektorom z uvedených jazykov.
Maximálna dĺžka prezentácie je 10 minút.

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP

Príspevky budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku alebo vo vedeckom
indexovanom časopise Zdravotnícke listy. Prijatie rukopisov bude posúdené v súlade s pokynmi pre
autorov a s výsledkom anonymného recenzného konania. Inštrukcie pre autorov:
http://zl.tnuni.sk/index.php?id=3
Abstrakt a plný text príspevku je potrebné zaslať najneskôr do 20. februára 2020 na adresu:
osetrovatelstvo.zdravie@tnuni.sk
fyzioterapia.zdravie@tnuni.sk
verejnezdravotnictvo.zdravie@tnuni.sk
Záverečné rozhodnutie vo veci zaradenia príspevku do zborníka alebo časopisu zostáva v plnej
kompetencii vedeckého výboru konferencie a redakčnej rady časopisu Zdravotnícke listy.

KONFERENČNÝ POPLATOK

• Aktívna účasť 20 €
• Pasívna účasť 30 €
Pasívna účasť - Člen SKSaPA 20 €
Konferenčný poplatok zahŕňa organizačné zabezpečenie konferencie, obed a občerstvenie počas
konferencie.
• Študenti 7,00 €
Študenti sú povinní preukázať sa pri registrácii platným preukazom ISIC. V konferenčnom poplatku
je pre študentov zahrnuté organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie počas
konferencie. Obed pre študentov zabezpečený nie je.
• Študenti TnUAD bezplatne
Bezplatná účasť je bez nároku na občerstvenie počas konferencie.
Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť prevodom na:
- IBAN: SK20 8180 0000 0070 0028 5730
- SWIFT kód: SPSRSKBA
- Variabilný symbol: 10908
- Názov majiteľa účtu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- Názov banky : Štátna pokladnica
- Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Do správy pre prijímateľa uveďte „OSE a zdravie XII.“ a „Meno a Priezvisko“ účastníka, za ktorého
bolo zaplatené.
Úhrada konferenčného poplatku na mieste konania konferencie nebude možná.
Žiadame účastníkov konferencie o predloženie kópie dokladu o zaplatení poplatku pri registrácii
pred začiatkom konferencie.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

do 20.02.2020 záväzná prihláška na aktívnu účasť
do 20.02.2020 abstrakt a plný text príspevku
do 20.08.2020 záväzná prihláška na pasívnu účasť
do 20.08.2020 úhrada konferenčného poplatku

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 – XII. Lymfologický deň

KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTIONS – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ:

https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

Kurz Anatomy Trains IN STRUCTURE AND FUNCTION

3 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom, 8. - 10. november 2019

Počet pridelených kreditov SKF - 21 kreditov

Základné info o kurze

Prvý kurz, ktorý kombinuje teóriu Anatomy Trains so štrukturálnou a funkčnou anatómiou
a analýzou. Kurz Anatomy Trains in Structure & Function vám ponúkne nové techniky na transformáciu štruktúr prostredníctvom riešenia problémov v hĺbkových tkanivách.

Je vhodný pre manuálnych terapeutov. Absolvovanie tohto kurzu je nevyhnutné pre pokračovanie vzdelávania
a dosiahnutia certifikovaného kurzu Anatomy Trains in Training.Revolučný postup s praktickými výsledkami! Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych
a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami.

V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele. Oceníte ako telo zapája modely a prvky Anatomy Trains na vytvorenie ľahkých a účinných pohybov - za predpokladu, že sú vzájomne v istej forme rovnováhy a harmónie.

Obmedzenie alebo slabosť v jednej sekcii môže mať mnoho vedľajších účinkov a vplyv na ostatné časti tela. Tento kurz vám ukáže ako to funguje, ako treba sledovať línie napätia a čo je najdôležitejšie - ako postupovať pri riešení týchto problémov.

Čo zahŕňa tento kurz:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe.
 • Zoznámite sa s 12 myofasciálnymi meridiánmi a ich významom pri ľudskom raste, vývoji, vnímaní a vedomí.
 • “Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Naučíte sa efektívne postupy pri práci s myofasciálnym tkanivom a pohybom.
 • Dokážete vytvoriť špecifický terapeutický plán pre daného klienta podľa štrukturálnych a funkčných vzorov.

Kompletné informácie o kurze nájdete na: www.anatomytrains.ultimuv.comCena v predpredaji (do 27. septembra) - 570€, 620€ po 17. septembri

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

 

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING

3 - dňový kurz v anglickom jazyku s prekladateľom, 14. - 16. február 2020

Kredity pridelené SKF - 28 kreditov

Informácie o tomto kurze doplníme čoskoro !

Cena v predpredaji -  do 3. januára - 400€, po predpredaji 450€

 

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

 • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
 • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
 • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
 • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
 • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
 • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).