Prihlásenie

Odborné podujatia

24.-25.03.2023-Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na workshop s témou:

Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

24.-25.03.2023

Chodidlo, jeho postavenie a vplyv na susedné či vzdialené kĺbne, svalové, väzivové, nervové, cievne štruktúry. To je dôležitá diagnostická či terapeutická oblasť, v ktorej by sme mali mať jasno. Diagnostický rozhľad napr. na pozdĺžne plochonožie, hallux valgus, kolaps ČK, KK s prejavmi na rôznej úrovni bolesti kolien, pleca, hlavy a pod. s možnosťou efektívnej terapie...

Rešpekt pred diagnostikou nohy je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla, jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Zorientujeme sa v dopadoch jednoduchých porúch statiky a dynamiky chodidla/nohy. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie a cielenej fyzioterapie.

Workshop je určený pre tých, ktorí chcú získať istotu pri diagnostike a vyhodnocovaní parametrov chodidla/nohy, chceli by mať väčšiu zásobu terapeutických možností. Súčasťou workshopu je testovanie bez špeciálneho vybavenia Vašej ambulancie, ale aj možnosť dotiahnuť terapiu ku korekcii individuálne vytvorenej stielky za pomoci diagnostických prístrojov. Vybraný z účastníkov má možnosť kúpiť stielku za nákupnú cenu a v spolupráci s podológom si vytvorí stielku na mieru. Detailnejšie v programe.

Program:

1.deň

15.00 – 15.30 registrácia

15.30 – 16.00

- anatomické minimum DK a chodidla, kineziológia chodidla, analýza chôdze

16.00 – 17.00

- ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa, špecifiká detského chodidla, patológia chodidla

17.00 – 18.00

- základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy, vizualizačné metódy vyšetrení, taping chodidla

18.00 – 19.00

- statické a dynamické testy chodidla, algoritmus podologického vyšetrenia

2. deň

8.30 – 10.00

- analýza behu, odraz, dopad, kadencia, najčastejšie patológie bežcov v praxi fyzioterapeuta

10.00 – 11.30

- korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu, výber vhodnej stielky (vložky do obuvi), spôsob a aplikácia korekcie stielky na mieru

11.30 – 12.00

- funkčné testy chodidla a DK

12.00 – 12.30 obed

12.30 – 13.30

- výber vhodnej pohybovej liečby, funkčný tréning chodidla, tréningový plán

13.30 -15.00

- vyšetrenie a praktická aplikácia korekcie, úprava individuálnej korekčnej stielky na mieru pre jedného účastníka školiacej akcie

15.00 – 15.30

- diskusia

- záver

termín: 24. – 25.03.2023

určenie: fyzioterapeuti, lekári, študenti fyzioterapie, tréneri

IČ: 26/2023

cena: 130.- EUR

max. počet: 20 účastníkov

počet kreditov: 10 kreditných bodov od SKF

miesto konania: REVITALIS – centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava – Rača

školitelia: Mgr. Petrovits Andrej, Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT

Prihlásiť na akciu sa dá cez www.revitalis.sk, v sekcii kurzy po rozkliknutí vybranej akcie nájdete prihlášku.

Bližšie informácie telefonicky na 02/4487 3333 – recepcia Revitalis-u, alebo 0905 21 77 22.

Tešíme sa na Vás!

10.-12.02.2023 – Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 10. - 12.02.2023

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena kurzu: 700,-€ + 20,-€ záverečná  skúška - splatné v deň nástupu na kurz, lektorke kurzu

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 25.01.2023

Záväzná prihláška: Záväzná-prihláška

 

 

 

 

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich 2022

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť: 01.09.2022 - 04.09. 2022

2.časť: 20.10.2022 - 23.10.2022

3.časť: 09.03.2023 - 12.03. 2023

4.časť: 18.05.2023 - 21.05. 2023

Miesto konania: Banská Bystrica, SZU

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, Benešov

Predpokladaná cena kurzu: 1300,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 4x 250 € pred každou časťou kurzu .Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz , skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2022

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2022/23

 

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2022. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

11.11.2022-KURZ – XV. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

KURZ – XV. ročník

OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Termín konania: jednodňový kurz 11. november 2022 (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou osteoporózy a panvového dna, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa 27. 1. 2022

ODBORNÝ PROGRAM

11:30 - 11:45 registrácia

11:45 - 12:05 Úvod do problematiky osteoporózy

(definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,

funkčná patológia, liečba)

Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

12:05 - 12:15 Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a osteoporóza

Rexová E., Zvarka J., Šebestová A.

12:15 - 12:20 Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností
chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

12:20 – 12:30 Farmakologická terapia osteoporózy oboch pohlaví

Ďurišová E., Rexa P., Rexová E.

12:30 - 12:40 Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 - 12:50 Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20 coffee break

13:20 - 13:30 Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)

Rexa P., Rexová E., Púčeková M.

13:50 - 16:45 Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

16:45 - 17:00 diskusia

17:00 ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

(špeciálne cvičebné zostavy)“

11.11.2022 - Kurz Osteoporóza

Pilotný výcvik v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dovoľte nám informovať Vás, že pripravujeme prvý pilotný výcvik, v dĺžke trvanie jeden rok, vhodný pre fyzioterapeutov a lekárov FBLR s dvojročnou praxou.

Výcvik je založený na filozofii zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical, ktorá spočíva v dlhoročnej empirickej skúsenosti a jej podstata je v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii.

Poskytne obraz o tom, ako chápeme riadenie motoriky, čo všetko ju ovplyvňuje , ako zasahovať tak, aby s centrálnym nervovým systémom (CNS) spolupracovali a nebojovali sme s ním. Pomôže zlepšiť chápanie a komunikáciu s CNS, tiež chápanie, rozpoznávanie a podporu fyziologického pohybu človeka, jeho vzájomný vzťah a vplyv s ostatnými systémami ľudského organizmu, čo môže pomôcť pochopiť symptómy pacientov.

Výcvik bude postupne zameraný na jednotlivé segmenty ľudského tela, ktoré by potom mali dávať ucelený pohľad.

Uplatnenie: pri všetkých typoch diagnóz. Priblíženie pacienta ku fyziológii upraví a zlepší jeho celkový stav a schopnosť fyzickej aj mentálnej regenerácie.

 

Výcvik bude rozdelený na 8 častí v daných termínoch v priebehu roka.

Každá časť sa bude konať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical v Bratislave, v troch po sebe idúcich dňoch (16hod) nasledovne:

  1. deň - piatok: od 14 00 do 18 00
  2. deň - sobota: 9:00 do 18 00 (1hod obed)
  3. deň - nedeľa : 8 00 do 12:00

 

Termíny v roku 2021: budú upresnené vzhľadom na pandémiu Covid 19

 

Výcvik je kombináciou teoretického aj praktického školenia.

Lektor: PhDr. Róbert Baumann

Maximálny počet zúčastnených osôb: 6.

Cena za celý výcvik:  1450 EUR, možnosť  rozdelenia na viac splátok podľa dohody.

Termín záväzného prihlásenia sa: do konca januára 2021.

Školenie je systematicky nastavené, a preto nie je možné ho počas roka opustiť alebo si nájsť náhradníka v priebehu trvania.

SKF pridelila celému výcviku 128 kreditov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese kurzy@physio-medical.sk. Do e-mailu prosím uveďte Vaše meno, titul, dátum narodenia, počet rokov praxe a zdravotnícke zariadenie, v ktorom aktuálne pôsobíte.

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

  • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
  • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
  • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
  • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
  • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
  • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).