Prihlásenie

Odborné podujatia

Kurz Fyzioterapie dysfunkcie panvového dna a inkontinencie moču

Inkoforum_Kurz fyzioterapie

 1. časť 04.-05.12.2021
 2. časť 15.-16.01.2022
Medzinárodná vedeckú virtuálna konferenciu – FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora fyzioterapeutov

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

organizujú

vedeckú virtuálnu konferenciu

          12. Trenčiansky ošetrovateľský deňpod záštitou

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Trenčín, 11. november 2021

Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, SR

Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno, ČR

Faculty of Health, Physical Education and Tourism

National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kyjev, Ukraina

Department of Physical Therapy and Sports Recovery

Poznan University of Physical Education, Poznań, Poľsko

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, ČR

Slovenská komora fyzioterapeutov, Bratislava, SR

organizujú

MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ VIRTUÁLNU KONFERENCIU

FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE

pod záštitou

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

a

prof. MUDr. Leoša Navrátila, CSc., MBA, dr. h. c.

Trenčín, 26. november 2021

1. informácia

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

Predseda

MUDr. Miroslav Malay, PhD.

Členovia

prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS. PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

prof. Paweł Radziejowski, PhD., Dr Sci. PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

prof. PESDr. Olha Borysova, DrSc. PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD. PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH MD. Anna Straburzyńska-Lupa, PhD.

Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH PhDr. Alena Charvátová, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

Predseda

Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH

Členovia

prof. PESDr. Olena Lazarieva, DrSc. PaedDr. Eva Králová, Ph.D.

prof. Maria Radziejowska, PhD., Dr Sci. PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH Patrycja Raglewska, PhD.

doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc. PhDr. Lucia Mičíková, MPH

doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD. PhDr. Jana Zverbíková

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. Mgr. Petra Oravcová

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH Mgr. Tomáš Kulan

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH Ing. Terézia Čögleyová

MUDr. Miroslav Malay, PhD. Ing. Veronika Dvoráková

PhDr. Pavel Grabczak, PhD.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania konferencie:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín

Forma: kombinovaná (prezentácie live a on-line, účastníci on-line), konferencia bude prebiehať v programe MS Teams, link na pripojenie bude zverejnený na webovej stránke FZ TnUAD.

Dátum konania konferencie: 26. november 2021

Začiatok konferencie: 9:00 hod.

Predpokladaný čas ukončenia konferencie: 16.00 hod.

Hlavné témy konferencie:

Aktuálny vývoj, vedecké poznatky a trendy vo fyzioterapii, zamerané na tematické oblasti:

Fyzioterapeutické metodiky, postupy a techniky

Ergoterapia

Športová fyzioterapia

Biomedicínsky výskum vo fyzioterapii

2

Vzdelávanie vo fyzioterapii

Fyzioterapia a rehabilitácia počas pandémie Covid-19

Multidisciplinárna spolupráca vo fyzioterapii

Kúpeľníctvo a balneológia

Liečebná rehabilitácia a akupunktúra

Zdravý životný štýl

Civilizačné ochorenia

Verejné zdravotníctvo

Varia

Oficiálny jazyk: slovenský, český, anglický

Konferencia bude zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. o spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú po jej ukončení osvedčenie o účasti.

Formy prezentácie:

 • prednáška
 • poster (vo formáte pdf)

Publikačný výstup

Abstrakty príspevkov budú publikované v Recenzovanom zborníku príspevkov z vedeckej konferencie. Aktívnym účastníkom ponúkame možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Zdravotnícke listy (https://zl.tnuni.sk/index.php?id=3).

Pokyny pre písanie štruktúrovaných abstraktov v programe MS Word:

Formátovanie strany: ľavý okraj 3 cm, ostatné 2,5 cm

Písmo: Times New Roman (12 bodov)

Názov príspevku – vycentrovať, vynechať riadok

Autor/spoluautori – bez titulov, skratka krstného mena, priezvisko, plné znenie pracoviska autora aj

všetkých spoluautorov

Kľúčové slová: max 5

Abstrakt: v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku

Maximálny počet slov: 500

Pri písaní príspevkov do recenzovaného zborníka a recenzovaného vedeckého časopisu Zdravotnícke listy sa treba riadiť pokynmi, ktoré sú dostupné na: https://zl.tnuni.sk/index.php?id=19

Štruktúrované abstrakty ako aj príspevky treba zaslať do 22. októbra 2021 na emailovú adresu:

fyzioterapia.zdravie@tnuni.sk

Prihlášky

Záväzné prihlášky na aktívnu účasť treba zaslať do 15. októbra 2021 cez registračný formulár:

https://lnk.sk/dvag

Záväzné prihlášky na pasívnu účasť treba zaslať do 22. novembra 2021 cez registračný formulár:

https://lnk.sk/dvag

Link na pripojenie bude zverejnený v deň konferencie na webovej stránke FZ TnUAD.

3

Technické zabezpečenie

Nainštalovanie MS Teams, stiahnutie tu: Stiahnutie počítačovej a mobilnej aplikácie Microsoft Teams/Microsoft Teams.

Prihlásenie sa do MS Teams svojim pracovným/školským účtom.

Kontrola spojenia: v prípade potreby - individuálne najneskôr do 25.11.2021.

Technická podpora: CIT TnUNI Trenčín – Ing. Branislav Németh, 032 7400 712.

email: branislav.nemeth@tnuni.sk

Konferenčný poplatok: bez poplatku

 

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 17. - 20. marec 2022

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena kurzu: 700,-€ + 20,-€ záverečná  skúška - splatné v deň nástupu na kurz, lektorke kurzu

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 31.01.2022

Záväzná prihláška: Záväzná-prihláška

 

 

 

 

Pilotný výcvik v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dovoľte nám informovať Vás, že pripravujeme prvý pilotný výcvik, v dĺžke trvanie jeden rok, vhodný pre fyzioterapeutov a lekárov FBLR s dvojročnou praxou.

Výcvik je založený na filozofii zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical, ktorá spočíva v dlhoročnej empirickej skúsenosti a jej podstata je v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii.

Poskytne obraz o tom, ako chápeme riadenie motoriky, čo všetko ju ovplyvňuje , ako zasahovať tak, aby s centrálnym nervovým systémom (CNS) spolupracovali a nebojovali sme s ním. Pomôže zlepšiť chápanie a komunikáciu s CNS, tiež chápanie, rozpoznávanie a podporu fyziologického pohybu človeka, jeho vzájomný vzťah a vplyv s ostatnými systémami ľudského organizmu, čo môže pomôcť pochopiť symptómy pacientov.

Výcvik bude postupne zameraný na jednotlivé segmenty ľudského tela, ktoré by potom mali dávať ucelený pohľad.

Uplatnenie: pri všetkých typoch diagnóz. Priblíženie pacienta ku fyziológii upraví a zlepší jeho celkový stav a schopnosť fyzickej aj mentálnej regenerácie.

 

Výcvik bude rozdelený na 8 častí v daných termínoch v priebehu roka.

Každá časť sa bude konať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical v Bratislave, v troch po sebe idúcich dňoch (16hod) nasledovne:

 1. deň - piatok: od 14 00 do 18 00
 2. deň - sobota: 9:00 do 18 00 (1hod obed)
 3. deň - nedeľa : 8 00 do 12:00

 

Termíny v roku 2021: budú upresnené vzhľadom na pandémiu Covid 19

 

Výcvik je kombináciou teoretického aj praktického školenia.

Lektor: PhDr. Róbert Baumann

Maximálny počet zúčastnených osôb: 6.

Cena za celý výcvik:  1450 EUR, možnosť  rozdelenia na viac splátok podľa dohody.

Termín záväzného prihlásenia sa: do konca januára 2021.

Školenie je systematicky nastavené, a preto nie je možné ho počas roka opustiť alebo si nájsť náhradníka v priebehu trvania.

SKF pridelila celému výcviku 128 kreditov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese kurzy@physio-medical.sk. Do e-mailu prosím uveďte Vaše meno, titul, dátum narodenia, počet rokov praxe a zdravotnícke zariadenie, v ktorom aktuálne pôsobíte.

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2021

                                                                                                                                                                                         SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť:  11.03.2021 - 14,03. 2021

                                2.časť:  13.05.2021- 16.05.2021

                                3.časť: 09.09.2021 - 12.09.2021

                               4.časť:  04.11.2021  - 07.11. 2021

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz , skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

 

NÁVRATKA: Návratka na kurz

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2020/2021

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2020/21

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2020. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

 

KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTIONS – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ:

https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

Kurz Anatomy Trains IN STRUCTURE AND FUNCTION

3 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom,

Počet pridelených kreditov SKF - 21 kreditov

Základné info o kurze

Prvý kurz, ktorý kombinuje teóriu Anatomy Trains so štrukturálnou a funkčnou anatómiou
a analýzou. Kurz Anatomy Trains in Structure & Function vám ponúkne nové techniky na transformáciu štruktúr prostredníctvom riešenia problémov v hĺbkových tkanivách.

Je vhodný pre manuálnych terapeutov. Absolvovanie tohto kurzu je nevyhnutné pre pokračovanie vzdelávania
a dosiahnutia certifikovaného kurzu Anatomy Trains in Training.Revolučný postup s praktickými výsledkami! Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych
a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami.

V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele. Oceníte ako telo zapája modely a prvky Anatomy Trains na vytvorenie ľahkých a účinných pohybov - za predpokladu, že sú vzájomne v istej forme rovnováhy a harmónie.

Obmedzenie alebo slabosť v jednej sekcii môže mať mnoho vedľajších účinkov a vplyv na ostatné časti tela. Tento kurz vám ukáže ako to funguje, ako treba sledovať línie napätia a čo je najdôležitejšie - ako postupovať pri riešení týchto problémov.

Čo zahŕňa tento kurz:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe.
 • Zoznámite sa s 12 myofasciálnymi meridiánmi a ich významom pri ľudskom raste, vývoji, vnímaní a vedomí.
 • “Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Naučíte sa efektívne postupy pri práci s myofasciálnym tkanivom a pohybom.
 • Dokážete vytvoriť špecifický terapeutický plán pre daného klienta podľa štrukturálnych a funkčných vzorov.

Kompletné informácie o kurze nájdete na: www.anatomytrains.ultimuv.comCena v predpredaji (do 27. septembra) - 570€, 620€ po 17. septembri

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

 

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING

3 - dňový kurz v anglickom jazyku s prekladateľom,

Kredity pridelené SKF - 28 kreditov

Informácie o tomto kurze doplníme čoskoro !

Cena v predpredaji -  do 3. januára - 400€, po predpredaji 450€

 

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

 • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
 • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
 • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
 • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
 • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
 • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).