Prihlásenie

Odborné podujatia

Postgraduálny kurz v kardiorehabilitácii

Slovenská komora fyzioterapeutov

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, tel: +421 910 963 440, +421 903 855898

e mail: skf.bratislava@gmail.com, www.komorafyzioterapeutov.sk

 

Názov podujatia: Postgraduálny kurz v kardiorehabilitácii

Postgraduate course in cardiorehabilitation

Mesto a miesto, dátum a čas konania: od 16. 10. 2018 do 25. 10. 2018 v termínoch:

16.10. 16.00 - 20.00 hod. - 4 kredity

18.10. 16.00 - 20.00 hod. - 4 kredity

23.10. 16.00 - 20.00 hod. - 4 kredity

25.10. 16.00 - 20.00 hod - 4 kredity

miesto konania: Adeli medical center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany

Organizátor podujatia:

Slovenská komora fyzioterapeutov

Adeli medical center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany,

Kontakt: MUDr. Jozef Beňačka, PhD. 0905 334056 benimed@gmail.com

Odborný garant:

Názov inštitúcie: Adeli medical center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany

IČO 36449521 DIC 2020021113 IČ DPH SK2020021113

Meno, priezvisko a titul: MUDr. Jozef Beňačka, PhD

kontakt: 0905 334056 e-mail: benimed@gmail.com

Cieľ vzdelávania / popis vzdelávacej aktivity: postgraduálna cyklická vzdelávacia aktivita

určená pre fyzioterapeutov v praxi, zameraná na problematiku rehabilitácie a fyzioterapie vrodených a získaných kardiovaskulárných ochorení, na preskripciu pohybových aktivít u jedincov s kardiometabolickým ochorením, a na kardiovaskulárnu problematiku limitujúcu a modifikujúcu komplexné rehabilitačné postupy u neurovývojových a posttraumatických postihnutí pohybového systému

Podrobný program vzdelávacej aktivity:

16.10.2018 16.00 - 20.00 hod. Mgr. Robert Vysoký, PhD

Pohybová aktivita v prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) - ovlivnění rizikových faktorů pohybovou aktivitou.

Kardiovaskulární rehabilitace (KR) – pohybová aktivita jako nástroj léčby

KVO: definice, historie, relevantní výstupy.

KR: indikace a kontraindikace

Metodologické postupy hospitalizační a posthospitalizační fáze KR

Specifika KR u nemocných s komplikovaným průběhem infarktu myokardu

Specifika KR  po kardiochirurgických operacích

Specifika KR u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

Respirační fyzioterapie jako součást KR

18.10.2018 16.00 - 20.00 hod. MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Epidemiológia kardiovaskulárnych ochorení

Patofyziológia a klinické prejavy aterosklerózy

Obezita ako epidemiologický problém fyzioterapie

Infarkt myokardu – priebeh, komplikácie, moderná liečba a rehabilitácia

Hypertenzia – etiopatogenéza, diagnostika

Špecifiká fyzioterapie hypertonika

Poruchy srdcového rytmu – prejavy, liečba, komplikácie,

Poruchy srdcového rytmu a ich vplyv na priebeh fyzioterapeutických procedúr

Chronické srdcové zlyhanie ako modifikujúci faktor fyzioterapie

23.10.2018 16.00 - 20.00 hod. PhDr. Monika Labudová, PhD.

Primárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Edukácia pacienta s kardiovaskulárnym ochorením

Zásady životosprávy hypertonika

Zásady edukácie pacienta s chronickým srdcovým zlyhaním

Kvalita života a kardiovaskulárne ochorenia

Využitie komunikačných prostriedkov pri edukácii kardiaka

Racionálne stravovanie ako súčasť správnej životosprávy kardiaka

25.10.2018 16.00 - 20.00 hod. PhDr. Katarína Melicherčíková

PhDr. Monika Labudová, PhD.

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Fyzioterapia pacienta s chronickým srdcovým zlyhaním

Rehabilitačné postupy u pacienta s transplantovaným srdcom

Možnosti rehabilitácie pacientov s podpornými systémami cirkulácie

Špecifiká fyzioterapie u pacientov s ischemickým sy dolných končatín

Špecifiká fyzioterapie pacienta s „thoracic outlet syndrómom“

Zásady asepsy, antisepsy a dezinfekcie pri fyzioterapeutických procedúrach

Infekčný pacient a rehabilitácia, prevencia prenosu infekčných ochorení

Základy imunity, získaná imunita, očkovanie

Lektorský zbor:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD. - odborný garant (in past: riaditeľ IFBLR Piešťany, UCM Trnava), prednosta Internej kliniky FN Trnava, odborný asistent TrUni – Fakulta zdravotníctva a soc. práce, Trnava, odborný garant Benimed sro Piešťany, člen výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Mgr. Robert Vysoký, PhD., odborný asistent - Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií (Katedra podpory zdraví), Lékařská fakulta (Ústav ochrany a podpory zdraví); fyzioterapeut se specializací na kardiovaskulární rehabilitaci – Fakultní nemocnice Brno (Rehabilitační oddělení)

PhDr. Monika Labudová, PhD. odborný asistent UCM Trnava, Inštitút fyzioterapie Piešťany, odborný asistent TrUni – Fakulta zdravotníctva a soc. práce, Trnava, Predseda PS sestry v kardiológii pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti

PhDr. Katarína Melicherčíková, vedúca fyzioterapeutka Fyziatricko-rehabilitačného Oddelenia, NUSCH Bratislava

Charakteristika účastníkov: Fyzioterapeuti po získaní bakalárskeho alebo magisterského vzdelania v štúdijnom programe fyzioterapia, fyzioterapeuti s ukončeným stredoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia.

Úroveň podujatia: celoslovenská (počet účastníkov do 200)

Odhad počtu účastníkov: 100

Spôsob kontroly účasti: prezenčné listiny (s podpismi)

Kontaktná osoba pre prihlasovanie k účasti: Bc. Lenka Romančíková e-mail: romancikova@adelicenter.com

Registračný poplatok: pre zamestnancov ADELI zdarma

pre externých účastníkov: člen SKF 40,-

                                                nečlen SKF 70,-

 

Diagnostika aterapia funkčných porúch- manuálna terapia – 29.-31.04.2019

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva janíková

Termín konania: 29. – 31.04.2019

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena: 600,-€

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 20.03.2019

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

Kurz 1,2 cvičenie SMS 29.-30.09.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 29– 30.09. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

MUDr. Richard Smíšek

Rehabilitace a Regenerace páteře

182 00 Praha 8, Na Úbočí 10

Tel.: 284 810 231, fax: 284 810 231

E-Mail: sm@smsystem.cz

www.smsystem.cz

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

Kurz Šport – 05.-06.10.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Šport

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 5 – 6. 10. 2018 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania: AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz 9. Tematický (16 hod.)

Sport

Cíl kurzu je ukázat hlavní zásady kondičního tréninku, regenerace , kompenzace a prevence ve sportu

Náplň kurzu

1-2

Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

3-4 Teorie

Krátká přednáška 10 min.:

sport

Praxe – cvičení

 • Cvičení u sportovců

5-6 Praxe

Krátká přednáška 10 min.:

sport

Praxe – cvičení

 • Cvičení u sportovců

7-8 Praxe

9-10 Přednáška

Krátká přednáška 10 min.:

 • sport

Praxe – manuální techniky

 • nordic walking
 • chůze
 • běh

11-12 Přednáška

 • Negativní faktory ve sportu

Praxe – cvičení, MT

 • Kompenzace

13-14 Praxe

15-16 Praxe

 • 45 minut cvičení s důrazem na detail

17-18 Pohybové programy:

 • Cvičení sportovců

Léčba:

 • Stavy po úrazech ve sportu
Funkčná manuálna medicína doc. MUDr. Miroslav Tichý – 08.-14.10.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčná manuálna medicína Doc. MUDr. Miroslav Tichý

Prednášajúci: doc.MUDr. Miroslav Tichý

Termín konania: 08– 14.10. 2018 (08:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: do 30.6.2018 - 480 EUR

od 1.7..2018 - 520 EUR

Počet účastníkov: 20

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. V kurzu bude najskôr vysvetlená podstata tejto manuálnej metódy a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa chová kĺb zdravý, kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Budú vysvetlené pravidlá pre zreťazenie porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktickej časti kurzu sa účastníci naučia vyšetrovať fyziologickú a anatomickú bariéru a kĺbnu vôlu na vybraných končatinových kĺboch a kĺboch osového orgánu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Program kurzu:

Pondelok - 8.10.2018

9.00 – 9.30 Teória

Nejvýznamnejšie novinky v FMM – Tichý

9.30 – 10.15 Teória

Vyšetrenie kolenných kĺbov do rotácie, nácvik hladania fyziologickej bariéri a vyšetrenie

kĺbnej vôle, aplikácia na ďalšie končetinové kĺby

10.15–11.00 Prax

Vyšetrenie kolenných kĺbov do rotácie, nácvik hladania fyziologickej bariéri a vyšetrenie

kĺbnej vôle, aplikácia na ďalšie končetinové kĺby

11.00 – 12.00 Teória

Vyhodnotenie palpačných nálezov podľa pravidiel FMM Tichý

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 15.00 Teória

Odvodenie typických príznakov peo chovanie zdravého, funkčne zablokovaného a

štrukturálne narušeného kĺbu

15.00 – 16.30 Prax

Vyšetrenie všetkých úsekov chrbtice podľa postavenia tŕňových výbezkov, rozsahov pohybu a kĺbnej vôle, vyšetrenie rebier

16.30 – 17.15 Teória

Vyhodnotenie palpačných nálezov, stanovenie diagnóz podľa pravidiel FMM – Tichý,

diferenciálna diagnostika, terapia štrukturálnych porúch

17.15 – 18.00 Prax

Vyhodnotenie palpačných nálezov, stanovenie diagnóz podľa pravidiel FMM – Tichý,

diferenciálna diagnostika, terapia štrukturálnych porúch

Útorok - 9.10.2018

8.00 – 8.30 Teória

Opakovanie z predchádzajúceho dňa

8.30 – 9.30 Teória

Viscerovertebrálne vzťahy, autonómna inervácia končatín

9.30 – 11.00 Prax

Diagnostika a reflexná terapia viscerovertebrálnych vzťahov

11.00 – 12.00 Teória

A – O skĺbenie – anatómia, funkcia, princíp vyšetrenia rozsahov pohybu a kĺbnych vôli,

12.00 – 13.00 Prax

Praktické vyšetrenie A – O skĺbenia, vyhodnotenie výsledkov vyšetrenia, diferenciálna diagnostika, terapia

13.00 – 14.00 Obed

14.00 - 15.30 Teória

Význam postavenia panvy ako „centrálneho kĺbu“ pre funkciu pohybového aparátu

15.30 – 16.30 Prax

Palpácia hrebeňov panvy, predných a zadných tŕňov bedrových kostí u všetkých účastníkov kurzu

16.30 – 18.00 Teória

Vyhodnotenie palpačných nálezov na panvy, rozbor možných variant zlého postavenia panvy

Streda - 10.10.2018

09.00 – 10.30 Teória

Anatómia a funkcia SI kĺbov, ich vyšetrenie vo všetkých smeroch pohybu

10.30 – 11.30 Teória

Vyhodnotenie výsledkov vyšetrení SI kĺbov, stanovenie pravidiel pre funkčnú a štrukturálnu blokádu SI kĺbov

11.30 – 12.30 Prax

Praktické precvičenie vyšetrenia SI kĺbov na vhodných modeloch z radov účastníkov s typickými patologickými nálezmi

12.30 – 13.30 Obed

13.30 – 14.00 Teória

Príčiny a diferenciálna diagnostika funkčných a štrukturálnych blokád SI kĺbov, terapia štrukturálnej blokády – podstata a manuálne manévry

14.00 – 15.00 Teória

Opakovanie prebranejlátky z predchádzajúceho dňa

15.00 – 15.30 Prax

Vyšetrenie bedrových kĺbov – teória a prax – rozsahy pohybov, kĺbna vôľa, bedrové svaly

15.30 – 16.30 Teória

Vyhodnotenie výsledkov vyšetrení bedier, funkčná a štrukturálna blokáda, diferenciálna diagnostika ich príčin, terapia

16.30 – 18.00 Prax

Kostrčový syndróm, príčiny primárne a sekundárne, anamnéza, typické príznaky, diagnostika, diferenciálna diagnostika, terapia

Dysfunkcia panvy, príčiny, diagnostika, diferenciálna diagnostika, terapia

Štvrtok - 11.10.2018

8.00 - 9.00 Teória

Význam dolnej končatiny a jej funkcia pre funkciu celého pohybového aparátu

9.00 – 10.30 Teória

Zopakovanie pravidiel pre chovanie funkčnej a štrukturálnej blokády z minulého kurzu

10.30 – 12.00 Teória

Bederný kĺb – anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia, terapia

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.30 Teória

Kolenný kĺb - anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretáciace, terapia

14.30 – 15.30 Teória

Členok - anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretáciace, terapia

16.00 – 17.00 Teória

Noha - anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretáciace, terapia

Piatok - 12.10.2018

8.00 – 10.00 Teória

Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií, ich podstata, biomechanika a neurofyziologická

Teória

10.00 – 12.00 Teória

Flekčné a extenčné reťazce v dolnej končatine, ich diagnostika, diferenciálna diagnostika a

Liečba

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 15:00 Teória a prax

Podstata funkčnej manuálnej medicíny – vyšetrenie kĺbov, hladanie fyziologických barier. Vyšetrenie chrbtice a stanovenie diagnóz, vertebroviscerálne vztahy.

15.00 – 17.00 Teória a prax

Zlé postavenie panvy a jej diagnostika – vyšetrenie, anatómia a diferenciálna diagnostika panvy, SI kĺbov, kostrčový syndrom

Sobota – 13.10.2018

8:00 – 10.00 Teória a prax

Dolná končatina – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a liečba. Anatómia a vyšetrenie jednotlivých kĺbov dolnej končetiny. Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií.

10.00 – 12.00 Teória a prax

Horná končatina – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a liečba. Anatómia a vyšetrenie jednotlivých kĺbov dolnej končetiny. Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií.

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.00 Teória

Význam hornej končatiny a jej funkcia pre funkciu celého pohybového aparátu

14.00 – 15.00 Teória

Zopakovanie pravidiel pre chovanie funkčnej a štrukturálnej blokády z minulého kurzu

15.00 – 17.00 Teória

Ramenný kĺb – anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia

Nedeľa – 14.10.2018

08.00 – 10.00 Teória

Lakťový kĺb a predlaktie – anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia, terapia

10.00 – 11.00 Teória

Zápestie - anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia, terapia

11.00 – 12.00 Teória

Ruka - anatómia a stavba, klenba ruky, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia, terapia

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.00 Teória a prax

Opakovanie prebranej látky z predchádzajúceho dňa

14.00 – 15.00 Teória

Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií, ich podstata, biomechanická a neurofyziologická teória

15.00 – 16.00 Teória

Flekčné a extenčné reťazce v hornej končatine, ich diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba

16.00 – 17.00 Teória

Opakovanie, diskusia, záver

Vertebro-viscerálne vzťahy- 09.-12.10.2018

A

F REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SM systém - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

VERTEBRO-VISCERÁLNE VZŤAHY

Prednášajúci: MUDr. Richard Smíšek

Termín konania: 09 – 12. 10. 2018

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Cílem kurzu je objasnit vertebroviscerální vztahy v oblasti pánve, objasnit etiologii bolestí hlavy ve vztahu ke krční páteři

Náplň kurzu

1. den:

9,00 – 10,00 praxe - cvičení

Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

10,00-12,30 praxe - přednáška

 • Pánev
 • Jednota: pánev, SI klouby, bederní páteř, dolní končetiny
 • Valy pánve

Praxe – cvičení, manuální techniky

 • MT svaly,
 • Mobilizace pánve

12,45- 14,00 polední přestávka

14,00-16,00 praxe - přednáška

 • Urogenitální trakt a pohybový aparát – vertebroviscerální vztahy

Praxe – cvičení

 • Cviky pro pánevní dno
 • Mobilizace SI kloubů a L páteře
 • Posílení břicha

16,00-17,00 praxe

 • 60 minut cvičení s důrazem na detail

2. den:

9,00 – 10,00 praxe - cvičení

Cvičení na hudbu opakování

10,00-12,45 praxe - přednáška

Přednáška:

 • Dýchání
 • Pohyblivost hrudníku
 • Bránice a svaly břišní

Praxe – manuální techniky

 • Mobilizace hrudníku
 • Cviční pro mobilizaci hrudníku

12,45- 14,00 polední přestávka

14,00-16,00 praxe – přednáška

Přednáška

- bolesti hlavy a závratě, negativní faktory

- oblast šíje, celotělové vztahy - hluboká ventrální vertikála

Praxe – cvičení, MT

 • MT šíje a hlava vleže na zádech

16,00-17,00 praxe

 • 60 minut cvičení s důrazem na detail

3. den:

9,00 – 10,00 praxe - cvičení

Cvičení na hudbu opakování

10,00-12,45 praxe - přednáška

 • Psychosomatická onemocnění

Praxe – cvičení, MT

 • MT šíje a hlava vleže na zádech

12,45- 14,00 polední přestávka

14,00 – 16,00 přednáška

Pohybové programy pro ženy:

 • Příprava na těhotenství
 • Cvičení v těhotenství
 • Rekondice po těhotenství

16,00-17,00 praxe

 • 60 minut cvičení s důrazem na detail

4. den:

9:00 – 10:00 praxe - cvičení

Cvičení na hudbu opakování

10,00 – 12:45 praxe - přednáška

Pohybové programy:

Cvičení při bolestech hlavy a závratích

Léčba:

 • Funkční sterilita žen
 • Funkční sterilita mužů
 • Urogenitální záněty
 • impotence

12,45- 14,00 polední přestávka

14,00 – 16,00 opakováni

Teorie - Urogenitální trakt a pohybový aparát

Praxe

Teorie - Bolesti hlavy a závratě

Praxe

Teorie – Dýchaní

Praxe

16,00-17,00 praxe

 • 60 minut cvičení s důrazem na detail
Kurz Svalové reťazce – 13.-16.10.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SM systém - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Svalové reťazce

Prednášajúci: MUDr. Richard Smíšek

Termín konania: 13 – 16.10. 2018 (09:00 – 17:00 hod) - 4 dni

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.

Račianská 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

SVALOVÉ ŘETĚZCE

Anatomie, funkce, způsob aktivace a relaxace

využití v terapii, prevenci a sportu

Náplň a cíl kurzů.

Cíl kurzu: objasnit anatomii svalových řetězců, funkci, způsob aktivace a relaxace cvičením, ukázat možnosti využití v léčbě, prevenci a ve sportu

Cvičení svalových řetězců umožňuje léčbu a prevenci vzniku doposud obtížně léčitelných chorob:

 • Výhřez meziobratlového disku
 • Chronické bolesti páteře
 • Potíže po operacích páteře
 • Skolióza
 • Poruchy kyčelního a kolenního kloubu

1. den

1. 9.00-11.00 teorie – přednáška

Rozdělení svalových řetězců dle funkce - spirální - stabilizující pohyb

- vertikální - stabilizující klid

Hlavní spirální a vertikální řetězce, uplatnění při chůzi a běhu, vliv na páteř

Hlavní principy, které jsou nezbytné pro správnou aktivaci spirál

- vertikální osa těla

- extenční pohyby v pletenci ramenním a pánevním

11.00 – 11.15 přestávka

2. 11.15-12.30 teorie – přednáška

- spirální svalové řetězce – stabilizace pohybu

- anatomie řetězce LD – A, B a TR – C

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, v prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je jedním z hlavních zdrojů poruch páteře)

12.30- 13.30 polední přestávka

3.13.30-15.00 praxe – procvičování cviků aktivujících spirální svalové řetězce LD, TR

- cvičení vsedě a v základním postoji

- aktivace svalového řetězce LD –A, B a TR – C

- korekce koordinace cviků

- kontrola aktivace řetězců palpací

15.00- 15.15 přestávka

4. 15.00-16.15 přednáška

- anatomie řetězce LD-C- latissimus dorsi, detailní průběh řetězce

- uplatnění pro léčbu, prevenci, regeneraci, kondici, sport

Zdůraznění:

- rotace pánve v kyčelním kloubu nad fixní dolní končetinou

- rotace pánve proti trupu

- spolupráce s řetězcem LD-G

5. 16.15-17.00 praxe

45 minut léčebné skupinové cvičení pro aktivaci spirálních řetězců, harmonizaci svalového aparátu celého těla a odstranění negativních faktorů vedoucích k poruše aktivace stabilizačních řetězců

2. den

1. 9.00-10.45 teorie – přednáška

- spirální svalové řetězce – pohybová stabilizace páteře

- anatomie řetězce LD – D, E, F, G, H, I, J, K

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

Zdůraznění:

- stabilizace páteře, trakce páteře, rotace pánve proti trupu

- zapojení m. transversus abdominis svalovým řetězcem LD - F

- zapojení pánevního dna – stabilní chůze, LD – E

- anatomie řetězce ES – erector spinae

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace, relaxace a protažení řetězce cvičením

- reciproční inhibice - svaly inhibované aktivitou řetězce

- svaly a řetězce, které inhibují řetězec ES

- poruchy inhibice řetězce ES

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- využití inhibice ES pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití inhibice ES v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití inhibice ES pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití inhibice ES pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití inhibice ES pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

Zdůraznění:

- komprese bederní páteře,

- hlavní příčina bolestí bederní páteře

- úžinové syndromy pod m. serratus posterior superior a inferior

- nutnost relaxace při léčbě, prevenci, regeneraci, sportu

10.45 -11.00 přestávka

2. 11.00-12:30 praxe

- cvičení s jednou nohou vpředu na podložce

- korekce koordinace cviků

- kontrola aktivace řetězců palpací LD - A, B, C

- zesílení efektu aktivace řetězce zlepšením koordinace v pleteni ramenním i pánevním

- zesílení efektu aktivace řetězce proprioreceptivní stimulace chodidla - sensomotorickou stimulací

12.30- 13.30 polední přestávka

3. 13.30-15.30 praxe – procvičování cviků aktivujících spirální svalové řetězce LD, TR

- cvičení s jednou dolní končetinou vpředu, cvičení s nákrokem a s protirotací pánve a trupu

- aktivace svalového řetězce LD – A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K

- kontrola aktivace řetězců palpací

- korekce koordinace cviků, správné provedení detailů

- kontrola aktivace řetězců palpací

- zesílení efektu aktivace řetězce zlepšením koordinace

- zesílení efektu aktivace řetězce sensomotorickou stimulací

15.30 – 15.45 přestávka

4. 15.45-17.00 praxe

75 minut léčebné skupinové cvičení pro aktivaci spirálních řetězců, harmonizaci svalového aparátu celého těla a odstranění negativních faktorů vedoucích k poruše aktivace stabilizačních řetězců

3. den

1. 9.00-11.00 teorie – přednáška

- spirální svalové řetězce – pohybová stabilizace páteře

- anatomie řetězce SA - serratus anterior, detailní průběh řetězce SA - A, B, C, D, E

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

zdůraznění:

- aktivace šikmých svalů břišních v horní části břicha

- aktivace příčného svalu břišního v dolní části břicha – nutnost plné relaxace ES, QL

- anatomie řetězce PM- pectoralis major, PM – A, B, C, D

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

Zdůraznění:

- trakce bederní páteře

- rotace pánve společně s řetězcem LD-C

- zapojení šikmých svalů břišních a m. transversus abdominis

- zapojení pánevního dna – stabilní chůze

- zapojení různých etáží břicha různými řetězci

11.00 -11.15 přestávka

2.11.15-13.00 praxe – procvičování cviků aktivujících spirální svalové řetězce LD, TR

- cvičení na jedné noze

- aktivace svalového řetězce LD – A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K

- korekce cviků, správné provedení detailů

- cvičení vsedě

- uvolnění svalů, které brání aktivaci řetězců LD, TR

13.00- 14.00 polední přestávka

3. 14.00-16.00 praxe

- korekce koordinace cviků aktivujících řetězec SA

- palpace průběhu řetězce SA - A, B, C

- zesílení efektu aktivace řetězce zlepšením koordinace a sensomotorickou stimulací

- cvičení s jednou dolní končetinou vpředu, s nákrokem a s protirotací pánve a trupu

- aktivace svalového řetězce PM –A, B,C, D

- cvičení vsedě

- kontrola aktivace palpací

16.00 -16.15 přestávka

4. 16.15-17.00 praxe

45 minut léčebné skupinové cvičení pro aktivaci spirálních řetězců, harmonizaci svalového aparátu celého těla a odstranění negativních faktorů vedoucích k poruše aktivace stabilizačních řetězců

4. den

1. 9.00-11.00 teorie – přednáška

-opakování svalových řetězců

- anatomie řetězce LD – A, B a TR – C

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, v prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je jedním z hlavních zdrojů poruch páteře)

11.00 -11.15 přestávka

2.11.15-13.00 praxe – procvičování cviků aktivujících spirální svalové řetězce LD, TR

- cvičení vsedě a v základním postoji

- aktivace svalového řetězce LD –A, B a TR – C

- korekce koordinace cviků

- kontrola aktivace řetězců palpací

13.00- 14.00 polední přestávka

3.14.00-15.30 teorie – přednáška

- spirální svalové řetězce – pohybová stabilizace páteře

- anatomie řetězce LD – D, E, F, G, H, I, J, K

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

15.30 -15.45 přestávka

4. 15.45.-17.00 praxe

- cvičení s jednou dolní končetinou vpředu, cvičení s nákrokem a s protirotací pánve a trupu

- aktivace svalového řetězce LD – A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K

- kontrola aktivace řetězců palpací

- korekce koordinace cviků, správné provedení detailů

- kontrola aktivace řetězců palpací

- zesílení efektu aktivace řetězce zlepšením koordinace

- zesílení efektu aktivace řetězce sensomotorickou stimulací

-léčebné skupinové cvičení pro aktivaci spirálních řetězců

Osteoporóza-komplex kinezioterapie – 26.10.2018

OSTEOPORÓZA -  KOMPLEX KINEZIOTERAPIE

s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky

(nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy

podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

 

Jednodňový kurz v termíne:  26. október 2018    (piatok  od  11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Organizátor:    Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.

Spoluorganizátor: Slovenská komora fyzioterapeutov

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

 

Určenie kurzu: pre fyzioterapeutov, pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu

s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre sestry gynekologických, osteologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

 

S pozdravom a úctou

Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  25. 2. 2018

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

11:30 - 11:45 registrácia

 

11:45 - 11:55   Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza

Rexová E.,  Ďurišová E., Šebestová A.

11:55 - 12:00   Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností

                         chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Rexa P., Hudáková O.

12:00 - 12:20   Postmenopauzálna osteoporóza

                         (rizikové faktory, diagnostika, funkčná patológia, komplex liečby)

Ďurišová E., Rexová E., Ďuriš P.

12:20 – 12:30   Denosumab v liečbe osteoporózy oboch pohlaví

Rexová E., Rexa P., Ďurišová E.

12:30 - 12:40    Minerály a vitamíny v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 - 12:50    Prevencia pádov a osteoporotických fraktúr- význam alfacalcidolu

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05   Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

                          (s informáciami pre pacienta podľa publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“)

Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20    coffee break

13:20 - 13:30    Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40   Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50   Komplex liečby bolesti pri osteoporóze

                          Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

13:50 - 16:45    Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

                          (praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

                          plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

16:45 - 17:00    diskusia

17:00                ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“

Návratka pre prihlásenie: N Á V

Kniha+ CD ( možnosť zakúpenia v čase konania kurzu za najnižšiu cenu na Slovensku 19,90€
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a…“                       www.rrc.sk
... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.
Kniha  je určená tak všetkým zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov. Naviac je napísaná formou, aby aj pacienti- pomocou výkladového slovníka- mohli získať zrozumiteľné a komplexné informácie o svojom ochorení. Publikácia s CD sa takto stáva novou edukačnou zdravotnou pomôckou pre pacientov,čo umožní zvýšiť starostlivosť o ich vlastný zdravotný stav a priebeh choroby.Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno-Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza- podľa Ďurišovej). 
      Publikácia sa venuje ochoreniam pohybového aparátu (zápalovým, degeneratívnym, metabolickým, mimokĺbovému reumatizmu...). Popisuje možnosti komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov.
V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy, artrózy ( v oblasti bedra- koxartrózy, kolena- gonartrózy, pleca- omartrózy, chrbtice- spondyartrózy, drobných zhybov rúk a nôh...), ochorení šliach, svalov, väzov...Na začiatku kapitoly je vždy popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver každej kapitoly je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže pribúdajú ochorenia kĺbov- ako napr. koxartróza, gonartróza..., ktoré vyústia až do nutnosti operačného riešenia, kniha uvádza i cvičenia po totálnej endoprotéze bedra, kolena, cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne.
      Popisuje sa, že 80 % všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného
pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť i funkciu orgánov pohlavno-močového traktu.  Tieto náväznosti sa môžu vyskytnúť
napr. pri  sterilite- neplodnosti, ktorej príčiny a liečba je popisovaná v druhej časti publikácie. Súčasťou kapitoly je i modifikovaná cvičebná zostava podľa Mojžišovej, ktorou možno upraviť svalovú nerovnováhu v panvovej oblasti, nesprávny sklon panvy, a tým aj polohu vnútorných orgánov, zintenzívniť prekrvenie orgánov malej panvy (vaječníky, maternicu) a zlepšiť ich funkciu.
     Štvrtá kapitola sa venuje  inkontinencii- nechcenému unikaniu moču, ktorá trápi 30-50 % žien. Uvádza jednotlivé jej typy a komplexné možnosti liečby. Popisuje rôzne lieky a špeciálne cvičenie panvového dna“ Lúčky“ zameraného na zlepšenie stavu zvieračov, sklonu močového mechúra a močovej trubice, aby posilnené svaly boli dostatočnou oporou a najmä pri námahe nedochádzalo k mimovoľnému unikaniu moču.
     Piata časť knihy podrobne spracováva problematiku osteoporózy- rednutia kostí, ktoré
je závažným civilizačným ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po minimálnom úraze (hlavne v oblasti stavcov chrbtice, krčku stehnovej kosti, zápästí).Výskyt ochorenia na Slovensku sa odhaduje na 8% obyvateľstva a je predpoklad nárastu počtu pacientov s osteoporózou i počtu zlomenín na podklade rednutia kostí so závažnými zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dopadmi.     Je veľmi dôležité včas diagnostikovať skupinu rizikových osôb a následne komplexne správne liečiť, aby sme  komplikáciám- zlomeninám predišli. Súčasťou knihy je i špeciálna  zostava cvičení podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje kostné parametre.Kapitola ďalej  uvádza  dýchacie a stabilizačné cvičenia, cvičenia AGR- antigravitačnej relaxiácie podľa Zbojana,  informácie o protetických pomôckach  i zásady Školy chrbta, pomocou  ktorých sa pacient naučí, ako sa má k svojej chrbtici správať, ako ju má správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach. Tieto všetky opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov.    Je však dôležité pacienta nielen naučiť jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí. K tomuto prispieva i nahraté CD s jednotlivými cvičebnými zostavami.
Nahraté CD obsahuje cvičenia:
– podľa Mojžišovej (modifikácia), 2. inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“
 a 3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.Nahraté CD je ideálnou pomôckou na cvičenie pre všetky uvedené preventívno-liečebné zostavy.
Predaj - aj formou dobierky ( lacnejšie ako v kníhkupectvách):  tel./fax: 033 73 01 820 formou sms : 0949 444 444
Kurz SMS 1,2 – 27.-28.10.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 27– 28.10. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

MUDr. Richard Smíšek

Rehabilitace a Regenerace páteře

182 00 Praha 8, Na Úbočí 10

Tel.: 284 810 231, fax: 284 810 231

E-Mail: sm@smsystem.cz

www.smsystem.cz

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

Funkčná manuálná medicína- doc.MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Vážení kolegovia, kolegyne

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na kurz

FUNKČNÁ MANUÁLNA MEDICÍNA – Tichý

Lektor : doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Určenie : fyzioterapeuti, ergoterapeuti, rehabilitační lekári

Miesto konania : FN Trenčín

Termíny si dohodneme vždy po naplnení kurzu

Kurz sa koná v 6 víkendoch :

1. Podstata konceptu

2. Pánev- nesprávne postavenie a jeho diferenciálna diagnostika

3.Osový orgán – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika ,liečba

4. Reťazenie a viscerovertebrálne vzťahy

5. Dolná končatina - vyšetrenie, diferenciálna diagnostika,liečba

6. Horná končatina- vyšetrenie, diferenciálna diagnostika,liečba

Kredity : SKF pridelila kurzu 39 kreditov

Cena kurzu : 110 EUR / víkend = 660 eur

Začiatok : sobota 8.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00

nedeľa 8.30 – 12.00

Počet účastníkov : 15

Prihlásiť sa môžete na mail - adrese : hajkova3@gmail.com alebo tel. č. 0948 088953

Platba sa uskutočňuje na číslo účtu IBAN: SK7009 00000000 5043 633732. Pri neúčasti sa platba nevracia. Za pochopenie ďakujeme.

Vezmite si : pohodlné oblečenie

písacie potreby

dobrú náladu

káva a čaj budú k dispozícií

Anotácia :

1. V kurze bude vysvetlená podstata tejto manuálnej metódy a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa chová kĺb zdravý , kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Budú vysvetlené pravidlá pre reťazenia porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktických častiach sa účastníci naučia vyšetrovať fyziologickú a anatomickú bariéru a kĺbovú vôľu medzi nimi vo fyziologických smeroch pohybu na vybraných končatinových kĺboch a kĺboch osového orgánu.

2. V oblasti panve sa účastníci naučia diagnostikovať postavenie panve pomocou palpačných vyšetrení a zostaviť nájdené príznaky do typických syndrómov (napr. kostrčový syndróm, dysfunkcia panve a pod., previesť diferenciálnu diagnostiku a cielenú liečbu.

3.Účastníci sa najskôr naučia anatómiu osového orgánu a palpačnú orientáciu na ňom. Naučia sa rozpoznávať postavenie stavcov voči sebe navzájom, rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu intervertebrálnych kĺbov a rebier, previesť diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a previesť adekvátnu a cielenú liečbu.

4. Účastníci sa zoznámia s podstatou reťazenia na biomechanickom a neurofyziologickom podklade. Tieto poznatky využijú k diagnostike reťazcov v rámci pohybového aparátu a k viscerovertebrálnej projekcií dysfunkcií vnútorných orgánov do pohybového aparátu. Tiež sa naučia využívať reflexné ovplyvnenie vnútorných orgánov v diferenciálnej diagnostike a liečbe primárnych príčin reťazcov.

5. Anatómia kĺbov a svalov DK, účastníci sa naučia rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov , reťazenie kĺbových disfunkcií a svalových spazmov, previesť diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

6. Anatómia kĺbov a svalov HK, účastníci sa naučia rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbových dysfunkcií a svalových spazmov, previesť diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na horeuvedenej adrese a tel. č.

S priateľským pozdravom organizátorka kurzu Bc. Miroslava Hájková – FN Trenčín