Prihlásenie

Odborné podujatia

13.04.2019 – Ako prakticky vykonávať ambulantnú KV rehabilitáciu v kardiologickom stacionári
Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia – 29.-31.03.2019

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 29. – 31.03.2019

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena: 600,-€

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 20.03.2019

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

01.-03.05.2019-III ISMC

Predbežný časový harmonogram III ISMC

1.máj 2019 streda

- 16:00-19:00 Workshop „Varíme s Igorom pre športovca“ –
prednášky spojené s varením a ochutnávkou jedla (25os max cca)

- v poobedňajších hodinách plánujeme teambuilding a turnaj účastníkov

vo futbale a beach volejbal

- podvečer – zasadnutie organizačného výboru kongresu

2.máj 2019 štvrtok

- odborný program 9-18

- súbežne workshop v inej sále 12-13
- obed

- kongres večera

3.máj 2019 piatok

- odborný program 9-15

- súbežne workshop „Akupunktúra pre začiatočníkov so zameraním na pohybový aparát“ 10:30-17:30 hod (cca 20osôb max)

 

https://www.congressedu.com/sk

Kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod

Slovenská komora fyzioterapeutov

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, tel: +421 910 963 440, +421 903 855898

e mail: skf.bratislava@gmail.com, www.komorafyzioterapeutov.sk

Prihláška podujatia sústavného vzdelávania

Názov podujatia: Postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod

Postgraduate course in stroke rehabilitation

Mesto a miesto, dátum a čas konania: od 2. 4. 2019 do 11. 4. 2019 v termínoch:

2. 4. streda 16.00 - 20.00 hod. 4 kredity

4. 4. štvrtok 16.00 - 20.00 hod. 4 kredity

9. 4. utorok 16.00 - 20.00 hod. 4 kredity

11.4. štvrtok 16.00 - 20.00 hod. 4 kredity

miesto konania: Adeli Medical Center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany

Organizátor podujatia:

Slovenská komora fyzioterapeutov

Adeli medical center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany,

Kontakt: MUDr. Jozef Beňačka, PhD. 0905 334056 benimed@gmail.com

Odborný garant:

Názov inštitúcie: Adeli Medical Center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany

IČO 36449521 DIC 2020021113 IČ DPH SK2020021113

Meno, priezvisko a titul: MUDr. Jozef Beňačka, PhD

kontakt: 0905 334056 benimed@gmail.com

Cieľ vzdelávania / popis vzdelávacej aktivity: postgraduálna cyklická vzdelávacia aktivita určená pre fyzioterapeutov v praxi, zameraná na problematiku modernej liečby a následnej rehabilitácie a fyzioterapie pacientov s prekonanou náhlou cievnou mozgovou príhodou bez rozdielu jej genézy (embolická, ischemická, hemoragická) s dôrazom na nutnosť neodkladnej rehabilitácie ako zlatého štandardu pre dosiahnutie nutného očakávaného benefitu definovaného obnovou pohybových stereotypov a samoobslužnosti a čo najkomplexnejšou úpravou reziduálnych psychomotorických zmien po cievnej mozgovej príhode.

Podrobný program vzdelávacej aktivity:

2. 4. 2019 16.00 - 20.00 hod. MUDr. Haring ml., MUDr. Beňačka, MUDr. Klepanec

Otvorenie kurzu, oboznámenie s programom, stručný popis ochorenia, spoločenský

význam ochorenia, následky.

ACMP –základné delenie podľa etiológie: hemoragie, malácie, tranzitórne ataky /TIA/

subarachnoidálne krvácania a trombózy žilových vnútrolebečných splavov

Prehľad klinickej symptomatológie, syndromológia

Príčiny vzniku CMP, diagnostika ochorenia

Moderné možnosti medikamentóznej liečby (trombolýza)

Súčasný manažment pacienta s ACMP

Ateroskleróza, primárna prevencia, príčiny kardioembolických NCMP

Príčiny krvácivých NCMP, vysoký TK a NCMP

Miesto USG v diagnostike

Radiodiagnostika ACMP, moderná invazívna liečba NCMP

4. 4. 2019 16.00 – 20.00 hod. MUDr. J. Haring st.

Rehabilitácia / fyzioterapia I.

Komprehenzívna koordinovaná rehabilitácia po ACMP

Charakteristika liečebnej rehabilitácie po ACMP

Rehabilitačný tým pri stavoch po ACMP

Organizácia liečebnej rehabilitácie na nemocničných lôžkach a následná rehabilitačná

starostlivosť

Ambulantná starostlivosť po ACMP

Objektívne hodnotenie stavov po ACMP

Syndromológia ACMP pre potreby komplexnej liečebnej rehabilitácie

Všeobecné princípy liečebnej rehabilitácie po ACMP

9. 4. 2019 16.00 - 20.00 hod. MUDr. J. Haring st., Mgr. M. Šimonová,

Mgr. E. Durinová, Mgr. I. Zambojová

Rehabilitácia / fyzioterapia II.

Liečebná rehabilitácia po ACMP podľa zachovaných funkcií, krátkodobý a dlhodobý

rehabilitačný plán

Stavy po ACMP s ľahkou hemiparézou

Stavy po ACMP so stredne ťažkou hemiparézou

Stavy po ACMP s ťažkou hemiparézou

Vybrané prostriedky fyzioterapie:

- respiračná fyzioterapia, praktická ukážka, predpis terapie

- polohovanie, princíp, účinok, praktická ukážka

- pasívne cviky, praktická ukážka

- individuálna LTV na lôžku, analytické cvičenie, cvičenie rovnováhy

- nácvik sebestačnosti a ergoterapia, ADL

- vertikalizácia, princípy, postupnosť, praktická ukážka

- lokomócia mobilita a používanie mechanického vozíka

11. 4. 2019 16.00 - 20.00 hod. Mgr. M. Šimonová, Mgr. E. Ďurinová

Mgr. I. Zambojová

Rehabilitácia / fyzioterapia III. praktické ukážky

Pasívne cvičenia:

- ramenný kĺb

- lakťový kĺb

- zápästie a prsty

- bedrový kĺb

- členkový kĺb

Polohovanie:

- na chrbte

- na ochrnutej strane

- na neochrnutej strane

- na bruchu

- v sede

- pomôcky na polohovanie

Vertikalizácia:

- z ľahu do sedu

- nácvik stoja

- nácvik chôdze

Lektorský zbor:

MUDr. Andrej Klepanec, PhD. – odborný asistent IFBLR Piešťany, UCM Trnava,

odborný asistent TrUni – Fakulta zdrav. a soc. práce, Trnava, primár

Rádiologickej kliniky FN Trnava

MUDr. Jozef Haring, PhD. st. – odborný asistent IFBLR Piešťany, UCM Trnava,

odborný garant Vertebra sro., Piešťany

MUDr. Jozef Haring ml., Neurologická klinika FN Trnava, Vertebra sro., Piešťany

Mgr. Michalea Šimonová – odborná asistentka IFBLR, UCM Piešťany

Mgr. Eva Ďurinová – odborná asistentka IFBLR, UCM Piešťany

Mgr. Ingrid Zambojová – odborná asistentka IFBLR, UCM Piešťany

MUDr. Jozef Beňačka, PhD. – odborný garant (in past: riaditeľ IFBLR Piešťany

UCM Trnava), prednosta Internej kliniky FN Trnava, odborný asistent

FZaSP, TrUni Trnava, odborný garant Benimed sro Piešťany,

Charakteristika účastníkov: Fyzioterapeuti po získaní bakalárskeho alebo magisterského vzdelania v štúdijnom programe fyzioterapia, fyzioterapeuti s ukončeným stredoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia.

Úroveň podujatia: celoslovenská (počet účastníkov do 200)

Odhad počtu účastníkov: 100

Spôsob kontroly účasti: prezenčné listiny (s podpismi)

Kontaktná osoba pre prihlasovanie k účasti:

Bc. Lenka Romančíková e-mail: romancikova@adelicenter.com

Registračný poplatok: pre zamestnancov ADELI zdarma

pre externých účastníkov: člen SKF 40,-

                                                nečlen SKF 70,-

 

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť: 5.9.2019 - 8.9. 2019

2.časť: 24.10.2019 - 27.10.2019

3.časť: 12.3.2020 - 15.3. 2020

4.časť: 14.5.2020 - 17.5.2020

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz a coffee break, skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2019/20

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2019. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

3.-4.5.2019-Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na workshop s témou:

Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

Chodidlo, jeho postavenie a vplyv na susedné či vzdialené kĺbne, svalové, väzivové štruktúry. To je dôležitá diagnostická či terapeutická oblasť, v ktorej by sme mali mať jasno. Pohľad napr. na pozdĺžne plochonožie, hallux valgus, kolaps ČK, KK s prejavmi na rôznej úrovni bolesti kolien, pleca, hlavy a pod.

Rešpekt pred diagnostikou chodidla je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla, jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Zorientujeme sa v dopadoch jednoduchých porúch statiky a dynamiky chodidla. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie a cielenej terapie.

Miesto konania: REVITALIS® Pekná cesta 15, Bratislava - Rača

Prednášajúci: Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT a Mgr. Andrej Petrovits

Termín: 3. – 4.5.2019

Registrácia: 15.00 hod.

Čas: piatok15.30 - 20.30 hod. sobota 8.30 -13.30

Kredity: 8 kreditných bodov od SKF

Č. akcie: 70/2019

Cena: 70.- EUR

Určenie: lekári, fyzioterapeuti, tréneri, študenti fyzioterapie a FTVŠ

Prihlásiť sa môžete cez www.revitalis.sk , v sekcii kurzy si vyberte požadovanú školiacu akciu a vyplňte prihlášku. Až po spätnom potvrdení e-mailom budete zaradený do zoznamu účastníkov. Spôsob a podrobnosti platby nájdete v podsekcii „platba kurzovného“.

Teším sa na stretnutie s Vami

Lucia Merceková

/ v prípade otázok využite kontakt: 0905 21 77 22 /

Program:

1.deň

15.00

registrácia

15.30 – 16.00

anatomické minimum DK a chodidla,

kineziológia chodidla, analýza chôdze

16.00 – 17.00

ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa,

špecifiká detského chodidla,

patológia chodidla

17.00 – 18.00

základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy

vizualizačné metódy vyšetrení

taping chodidla

18.00 – 19.00

statické a dynamické testy chodidla

algoritmus podologického vyšetrenia

2. deň

8.30 – 9.00

korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu,

výber vhodnej stielky (vložky do obuvi)

9.00 – 10.00

funkčné testy

10.00 – 12.00

praktická aplikácia korekcie s individuálnou korekčnou stielkou

12.00 -13.00

výber vhodnej pohybovej liečby, tréningový plán

13.00 – 13.30

diskusia

záver

28.02.2019- Valné zhromaždenie RKF Košice
12.-15.09.2019 – Kurz Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami–skoliózy

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizace páteře spirálními stabilizačními svalovými řetězci - nový koncept aktivní léčby skoliózy, výhřezu meziobratlového disku, potíží po operacích páteře a spinální stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 12-15.09.2019

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Cíl kurzu je informovat lékaře a fyzioterapeuty o efektivní konzervativní léčbě skoliózy a jejích komplikacích a naučit je prakticky základní léčebný cvičební program (léčebná tělesná výchova) a manuální techniky. Léčba výhřezu meziobratlového disku a komplikací po operacích páteře je obecně platná i pro pacienty bez skoliózy.

Cesta: pomocí cviků, které stabilizují oblast hrudníku, abdominální krajinu a pánev svalovými řetězci vytváříme svalový korzet, který má na páteř tři důležité vlivy:

 • protahuje ji směrem vzhůru - trakce
 • vyrovnává ji do centrální linie – centrace
 • dává jí pohyblivost – mobilizace

Metoda dále využívá manuálních technik, které cvičení umožní nebo usnadní.

Metoda se vyvíjí již 32 let a je prověřena na souboru 10 000 pacientů. Metodu aktivně užívají rehabilitační kliniky, lázně, nemocnice a rehabilitační praxe v Čechách, v Německu a na Slovensku. Je také používána v oblasti prevence jako skupinové cvičení. Autorem metody je MUDr. Richard Smíšek. Efekty metody jsou evidovány RTG a MR snímky, EMG studiemi a palpací zkušených terapeutů – evidence based medicine. Více informací viz www.smsystem.cz

Průběh kurzu:

1. den 8 výukových hodin

9,00 - 11,00 hod – přednáška

Rozvoj skoliózy v průběhu života. Vznik skoliotické křivky v předškolním věku a ve školním věku. Charakteristická degenerace ve středním věku. Dekompenzace ve stáří - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti léčby v jednotlivých obdobích. Důraz na včasný záchyt lehké křivky při kontrolách pediatry a odeslání na rehabilitaci k aktivní léčbě. Indikace a kontraindikace operací. Nevýhody a výhody nošení korzetu. Nárůst incidence skoliózy.

DMO (centrální porucha koordinace pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevence a včasná léčba, rizikové faktory u matky.

Anatomie a funkce řetězce LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizace pánve a trupu

LD-B trakční síla v bederní krajině

LD-C protirotace trupu proti pánvi při chůzi

11,00 - 12,30 hod - praxe

Cviky aktivující řetězec LD-A, B

 • nácvik
 • korekce
 • dosažení svalové harmonie v pletenci ramenním a pánevním

12,30 - 13,30 hod - obed

13,30 - 15,30 hod – praxe

Cviky mobilizační pro páteř, které procvičují autochtonní svaly

 • stabilizace předchází mobilizaci
 • zapojení řetězce LD-C při rotaci
 • protirotace hrudníku proti pánvi při cvičení dolních končetin

15,30 - 16,00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

2. den 8 výukových hodin

09,00 - 11,00 hod – praxe

 • Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence
 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze

- Automatizace cviků

 • Motivace

11,00 - 11,15 hod - přestávka

11,15 - 12, 30 hod - přednáška

Hlavní rysy poruchy stabilizace pohybu u skoliotiků.

 • Celkový charakter poruchy, porucha řízení pohybu, porucha v koordinaci pohybu a svalové stabilizaci.
 • Možnosti léčby, prevence. Hlavní těžiště poruchy vidíme v poruše funkce dynamických svalových řetězců LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktivací těchto řetězců vytváříme dynamický stabilizační svalový korzet.
 • Příklad – kompenzace počínající křivky u dvanáctileté dívky
 • Svalové dysbalance v pletenci ramenním u skoliotiků. Návaznost na chybnou aktivaci břišních svalů. Dysbalance v abdominální a bederní krajině. Zdůraznění globální poruchy ve svalových řetězcích, které aktivujeme jako celek.

12, 30 - 13,30 hod – oběd

13,30 - 16, 00 hod - praxe

Praktické cvičení ve dvojicích uvolňující zvýšené svalové napětí ve svalech na přední a horní straně v pletenci ramenním.

 • Aktivní relaxace svalů šíje a pletence ramenního pomocí reciproční inhibice. Důraz je na korekci cviků a dopomoc při léčebném cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojice pacient - lékař (lékař vytváří rehabilitační plán a testuje schopnosti pacienta, nebo pacient - fyzioterapeut (pracuje podle rehabilitačního plánu a reaguje na rostoucí schopnosti pacienta, rozvíjí plán).

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

3. den 8 výukových hodin

9,00 - 10,00 hod – skupinové cvičení na hudbu

10,00 – 10:15 – přestávka

10,15 – 12,30 - praxe

Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence

 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze
 • Automatizace cviků
 • Motivace

12,30 - 13,30 hod - oběd

13,30 - 15,30 hod – přednáška s praktickou ukázkou

Rozvoj skoliotické křivky v předškolním věku na podkladu lehké mozkové dysfunkce a svalové dysbalance.

 • Ukázka plné kompenzace křivky cvičením za pomocí rodičů.
 • Principy posturální reakce, sensomotorická stimulace – praktické využití v léčbě
 • Vznik klenby nožní spirální stabilizací

15, 30 - 16, 00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

4. den 8 výukových hodin

9,00 – 10,00 – skupinové cvičení na hudbu

10,15 – 10,30 – přestávka

10,30 – 12,00 - praxe

 • Sensomotorické, spirálně stabilizované cvičení
 • Aktivní klenba nožní
 • Strečink svalů souvisejících s nohou
 • Mobilizace chodidla

12,00 - 13,00 hod – oběd

13,00 - 15, 00 hod – praxe

Manuální techniky vleže pro bederní oblast

- M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuální trakce páteře

15, 00 - 15,15 hod – přestávka

15,15 - 17, 00 hod - praxe

Praktické cvičení malé terapeutické skupiny s důrazem na relaxaci a protažení paravertebrálních svalů

05.-06.09.2019 – Kurz Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami–skoliózy

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami - nový koncept aktívnej liečby skoliózy, hernie disku, ťažkosti po operáciach chrbtice a spinálne stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 05. – 06. 09. 2019 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 140 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Priebeh kurzu:

1. deň 8 výukových hodín

9,00 - 11,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliózy v priebehu života. Vznik skoliotickej krivky v predškolnom veku a v školskom veku. Charakteristická degenerácia v strednom veku. Dekompenzácia v starobe - spinálna stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti liečby v jednotlivých obdobiach. Dôraz na včasný záchyt ľahkej krivky pri kontrolách pediatrom a odosielanie na rehabilitáciu k aktívnej liečbe. Indikácie a kontraindikácie operácií. Nevýhody a výhody nosenia korzetu. Nárast incidencie skoliózy.

DMO (centrálna porucha koordinácie pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevencia a včasná liečba, rizikové faktory u matky.

Anatómia a funkcia reťazca LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizácia panvy a trupu

LD-B trakčná sila v driekovej oblasti

LD-C protirotácia trupu proti panve při chôdzi

11,00 - 12,00 hod - prax

Cviky aktivujúce reťazec LD-A, B

 • nácvik
 • korekcie
 • dosiahnutie svalovej harmónie v pletenci ramennom a pánvovom

12,00 - 13,0 hod - obed

14,00 - 16, 00 hod - prednáška

Hlavné rysy poruchy stabilizácie pohybu u skoliotikov.

 • Celkový charakter poruchy, porucha riadenia pohybu, porucha v koordinácii pohybu a svalovéj stabilizácii.
 • Možnosti liečby, prevencia. Hlavné ťažisko poruchy vidíme v poruche funkcie dynamických svalových reťazcov LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktiváciou týchto reťazcov vytvárame dynamický stabilizačný svalový korzet.
 • Príklad – kompenzácia začínajúcej krivky u dvanásť ročného dievčaťa
 • Svalové dysbalancie v pletenci ramennom pri skoliotikoch. Náväznosť na chybú aktiváciu brušných svalov. Dysbalancia v abdominálnej a driekovej oblasti. Zdôraznenie globálnej poruchy vo svalových reťazcoch, ktoré aktivujeme ako celok.

16, 00 - 16,15 hod – prestávka

16,15 - 17, 00 hod - prax

Praktické cvičenie vo dvojciach uvolňujúce zvýšené svalové napätie vo svaloch na prednej a hornej strane v pletenci ramennom.

 • Aktívna relaxácia svalov šíje a pletenca ramenného pomocou recipročnej inhibície. Dôraz je na korekciu cvikov a dopomoc pri liečebnom cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojca pacient - lekár (lekár vytvára rehabilitačný plán a testuje schopnosti pacienta,alebo pacient - fyzioterapeut (pracuje podľa rehabilitačného plánu a reaguje na rastúce schopnosti pacienta, rozvýja plán).

2. deň 8 výukových hodín

9,00 - 10,00 hod – praxe

Hodina skupinového cvičenia – rehabilitačný šport, prevencia

 • Stabilizácia LD, SA, PM
 • Koordinácia a stabilizácia chôdze
 • Automatizácia cvikov
 • Motivácia

10,00 - 10,15 hod - prestávka

10,15 - 12,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliotickej krivky v predškolskom veku na podklade ľahkej mozgovej dysfunkcie a svalovej dysbalancie.

 • Ukážka plnej kompenzácie krivky cvičením za pomoci rodičov.
 • Princípy posturálnej reakcie, senzomotorická stimulácia – praktické využitie v liečbě
 • Vznik klenby nohy špirálnou stabilizáciou

12, 00 - 13, 00 hod – prax

 • Senzomotorické, špirálne stabilizované cvičenie
 • Aktívna klenba nohy
 • Strečing svalov súvisiacich s nohou
 • Mobilizácia chodidla

13,00 - 14,00 hod – obed

14,00 - 16, 00 hod – teória + prax

Manuálne techniky v ľahu pre driekovú oblasť

- M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuálna trakcia chrbtice

16, 00 - 16,15 hod – prestávka

16,15 - 17, 00 hod - prax

Praktické cvičenie malej terapeutickéj skupiny s dôrazom na relaxáciu a uvolnenie paravertebrálnych svalov

21.-22.09.2019-Kurz T1-Funkčné RTG,MR,CT

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz T 1. tematický (16 hod.)

Funkčné RTG, MR, CT štrukturálna a diferenciálna diagnostika pre liečbu metódou SPS

Kurz nadväzuje na základné kurzy 1, 2, 3, 4, na ktorých prebehla výuka základných cvikov a manuálnych techník.

Prednášajúci: MUDr. Darja Starková

Termín konania: 21.09. – 22.09. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 150 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

Kurz T1. Tematický (16 vyučovacích hod.)

Cieľ kurzu je – teoreticky a prakticky informovať o RTG, MR a CT chrbtice a veľkých kĺbov

 • podať základné informácie o príčinách degenerativnych porúch driekovej a krčnej chrbtice
 • informovať o možnosti aktívnej liečby
 • informovať o dôvodoch prečo pasivna liečba zlyháva
 • informovať o možnostiach prevencie vzniku porúch driekovej chrbtice
 • informovať o možnostiach prevencie vzniku recidívy porúch driekovej chrbtice

- prakticky:

 • naučiť sa využiť 12 základných cvikov pre liečbu a prevenciu porúch L a C chrbtice
 • naučiť se ďalších 50 cvikov v liečebných krokoch
 • naučiť sa cviky korigovať a analyzovať svalovú činnosť
 • naučiť sa manuálne techniky, ktoré pomôžu dosiahuť optimálny rozsah a efekt cvikov
 • prispôsobiť cviky pre akútnych a chronických pacientov a momentálny vývoj ochorenia
 • pochopiť optimálnu koordináciu a stabilizáciu chôdze a behu vo vzťahu k zaťaženiu chrbtice
 • naučiť sa kritéria, ktoré odlíšia liečebné a zdravotné cvičenie od pohybových aktivít, ktoré preťažujú chrbticu a vedú k jej degenerácii

Náplň kurzu 1. deň

1/ 9,00-9,45 prednáška

Úvod:

 • lumbago – bolesti v driekovej oblasti – zdroje bolesti:

- vzájomné trenie trňov, Bastrupov fenomén

- preťaženie medzistavcových kĺbov, facetový syndrom

- uzatváranie foramina – herniou disku

- kĺbnym mechanizmom

- bolestivé trenie kĺbov a stavcového tela

- hernia disku do miešneho kanála

 • ujasnenie príčiny vzniku degeneratívnych porúch driekovej chrbtice:

– nedostatočná aktivácia špirálneho reťazca:

- LD - A, ktorý stabilizuje panvu a trup

- LD - B, C, D, E, F, ktoré stabilizujú strednú a dolnú část brušnej steny

- LD - C, E, ktoré stabilizujú pánvové dno

 • nedostatočná inhibícia na vertikále ES, QL
 • RTG a MR obraz preťaženia, začínajúca diskopatia, rozvinuté diskopatie
 • nevýhody operačného riešenia, FB syndrom
 • indikácie k operácii

Uplatnenie princípov riadenia pohybu:

 • posturálna reakcia
 • senzomotorika
 • špirálna stabilizácia
 • recipročná inhibícia

2/ 10,00-10,45 prax a teória

Vlastné cvičenie:

 • nácvik a korekcia cvikov aktivujúcich reťazec LD v sede - cieľom je dosiahnúť vzpriameného, vyrovnaného aktivneho držania tela, svalovéj rovnováhy v pletenci ramennom, aktívna stabilizácia stredu tela (abdominálna krajina), svalový korzet LD, volný pohyb v pletenci ramennom v extenčnom pohybovom vzorci

Cieľ cvičenia

aktivácia dolnej části brušnej steny, relaxácia vertikálnych svalov, vznik trakčnej síly v driekovej oblasti

- krátka prednáška – negativny vplyv zvýšeného napätia flexorov bedra na driekovú chrbticu

- nácvik a korekcia cvikov uvolňujúcich flexory bedra na stabilizovanom tele reťazcami LD

- nácvik a korekcia cvikov uvolňujúcich extenzory bedra na stabilizovanom tele reťazcami LD

3/ 11,00-11,45 teória a prax

- krátka prednáška – mobilizácia chrbtice a hrudníka – kedy je správne začať u pacienta

 • nácvik mobilizačných cvikov – cieľom je dosiahnuť dobú pohyblivosť chrbtice a hrudného koša, vzájomná koordinácia medzi jednotlivými stavcami – segmentovo rozložený pohyb,

precvičenie autochtonných svalov, mobilizácia chrbtice

- krátka prednáška - koordinácia chôdze

- nácvik nástupu na stojnú nohu, švihová a extenčná fáza v cvikoch a chôdzi

- stabilizácia chôdze tromi špirálami PM, SA, LD stredu tela, brucho a panva

- dodržanie zásady vertikálnej osy, extenčné pohybové vzorce v pletencoch,

 • nácvik protirotácie panvy proti trupu, rozloženie rotačného pohybu rovnomerne do všetkých segmentov chrbtice
 • u každého cviku upresníme vlastný pohyb a jeho detaily, zapojenie svalového aparátu a ukážeme vplyv na chrbticu - trakcia (drieková,hrudná,krčná) a na kĺby

4/ 12,00-12,45 prax

Cieľ cvičenia

 • harmonická liečebná a regeneračná zostava trvajúca 45 minút
 • nácvik 2 variant cvikov: v stoji, v sede, modifikácie cvikov pre aktuálny zdravotný a kondičný stav účastníkov

12,45- 14,00 obed

5/ 14,00-14,45 prednáška

Vznik patologického svalového napätia - TP trigger point, fibromyalgia, vyhľadávanie TP, miesta častého výskytu, relaxačné manuálne techniky, zlepšenie výživy svalov relaxačným cvičením, recipročná inhibícia (aktívna relaxácia), riešenie energetickej krízy vo svaloch, aktivácia kalciovej pumpy

6/ 15,00-15,45 prax

- manuálne techniky v driekovej oblasti:

- manuálna relaxácia a uvolnenie paravertebrálnych svalov: m. iliocostalis lumborum, m. longissimus thoracis, cervicis a capitis, m. quadratus lumborum, m. multifidus

- manuálna relaxácia a uvolnenie flexorov bedra: m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, m. pectineus, m. adductor brevis a longus

- manuálna trakcia celéj driekovej chrbtice a cielené segmentové techniky techniky

7/ 16,00-16,45 prax

 • manuálne techniky cielené na pohyblivosť lopatky dozadu:

- manuálna relaxácia a uvolnenie prednej svalovej skupiny lopatky a paže: m. subclavius, m. pectoralis minor, m. serratus anterior

 • manuálne techniky cielené na pohyblivosť lopatky dole: m. trapezius, m. levator scapulae
 • manuálne techniky na uvolnenieí šíje: m. semispinalis capitis, cervicis

8/ 17,00-17,45 prednáška a diskusia

Využitie metódy:

 • rehabilitácia
 • následný pohybový program nadväzujúci na rehabilitáciu - rekondícia

Pohybové programy:

 • 10 minut cvičenia pre dennú liečbu, prevenciu a regeneráciu
 • 60 minut cvičenia na hudbu - škola chrbta – preventívne cvičenie odstraňujúce negatívne faktory

- rehabilitačný šport

- kondičné cvičenie

- regeneračné cvičenie

Liečba:

 • lumbago – bolesti v driekovej oblasti – zdroje bolesti
 • hernia disku v driekovej oblasti – subakútna a chronická fáza
 • recidíva bolestí po operácii chrbtice – FB syndrom

Záverečné cvičenie 20 minút pre chrbticu

Náplň kurzu 2. deň

1/ 9,00-9,45 prednáška

Úvod:

 • ujasnenie príčiny vzniku degeneratívnych porúch krčnej chrbtice:

- šikmá os tela

- predsunuté držanie hlavy

- svalová dysbalancia na úrovni: panva, trup, pletenec ramenný – horná fixácia lopatky

- nedostatočná mobilita šíje a hrudníku – preťaženie prechodovej zóny C/Th

- preťaženie ruky – vzťah C chrbtice, epicondylitis, carpálny tunel

- napätie vo svaloch šíje, C/Th prechodu, dlhých paravertebrálnych svaloch

preklenujúcich hrudník a krčnú oblasť

- horný typ dýchania

Uplatnenie princípů riadenie pohybu:

 • posturálna reakcia
 • špirálna stabilizácia
 • recipročná inhibicia

2/ 10,00-10,45 prax

Vlastné cvičenie:

 • nácvik a korekcia cvikov v sede a v stoji aktivujúcich reťazec LD – cieľ je na osovom postavení tela dosiahnuť relaxáciu šije
 • dôsledná dolná fixácia lopatiek
 • mobilizácia do rotácie – rotácia trupu pod fixnou hlavou v sede, v stoji nožnými cvikmi
 • natiahnutie šíjových svalov do flexie, lateroflexie, extenzie

Cieľ cvičenia

aktivácia dolnej části tela, relaxácia šíje, striedavé zapájanie svalov šije

3/ 11,00-11,45 teória a prax

- krátka prednáška – mobilizácia chrbtice a hrudníku – ujasnenie, kedy je správne začať u pacienta

 • nácvik mobilizačných cvikov - cieľ je dosiahnuť dobrej pohyblivosti chrbtice a hrudného koša, vzájomná koordinácia medzi jednotlivými stavcami – segmentovo rozložený pohyb,

precvičenie autochtonných svalov, mobilizácia chrbtice

- krátka prednáška - koordinácia chôdze

- nácvik nástupu na stojnú nohu, švihová fáza a extenčná fáza v cvikoch a chôdzi

- stabilizácia chôdze troma špirálami PM, SA, LD cez stred tela (brucho a panva)

- dodržanie zásady vertikálna osa, extenčné pohybové vzorce v pletencoch

 • nácvik protirotácie panvy proti trupu, rozloženie rotačného pohybu rovnomerne do všetkých segmentiv chrbtice
 • cvičenie s oporou a bez opory
 • cvičenie pre aktívnu klenbu nohy – vyvolanie senzomotorickej odpovedi
 • u každého cviku upresníme vlastný pohyb a jeho detaily, zapojenie svalového aparátu a ukážeme vplyv na chrbticu - trakcia (drieková, hrudná,krčná) a na kĺby

4/ 12,00-12,45 prax

Cieľ cvičenia

 • harmonická liečebná a regeneračná zostava trvajúca 45 minút
 • nácvik 4 variant cvikov: v stoji, v sede, cvičenie v stoji na jednej nohe, výstup na nízky step, modifikácia cvikov pre aktuálny zdravotný a kondičný stav účastníkov

12,45- 14,00 obed

5/ 14,00-14,45 prednáška

- úrovne vzniku obtiaži v krčnej blasti:

- miecha – myelopatie z útlaku - hernia disku, kostenná produkcia kĺbov stavcových tiel (spondylóza, spondylartróza), nariasnenie ligamentum flavum

- foramen – hernia disku, dorzálne osteofyty

- skalenový syndrom

- priestor medzi klavikulou a 1.rebrom, m. subclavius, m. scalenus anterior

- m. pectoralis minor

6/ 15,00-15,45 prax

- manuálne techniky v driekovej a krčnej oblasti – opakovanie z 1. dňa

- ďlšie manuálne techniky v krčnej oblasti:

- m. scalenus posterior, medius, anterior

- m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior

- manuálne techniky, ktoré uvolňujú C/Th prechod:

- m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior

- m. longissimus cervicis, capitis

7/ 16,00-16,45 prax

- manuálne techniky mobilizujúce hrudník

- mm. rotatores, mm. semispinales, mm. multifidi, mm. levatores costarum

- mobilizácia rebier, v ľahu, v sede

- mobilizačné cviky na C/Th prechod – ležaté osmičky

- vysvetlenie pojmu hlboká vertikála – preťaženie krčnej chrbtice pri chybne koordinovanej a stabilizovanej chôdzi

8/ 17,00-17,45 prednáška a diskusia

Využitie metódy:

 • rehabilitácia
 • následný pohybový program navazujúci na rehabilitáciu, rehabilitačný šport, rekondícia

Pohybové programy s dôrazom na krčnú chrbticu:

 • 10 minút cvičenia pre dennú regeneráciu
 • 60 minút cvičenia na hudbu: - škola chrbta – preventívne cvičenie pre chrbticu

- zdravotné cvičenie pre chrbticu

- rehabilitačný šport

- kondičné cvičenie

- regeneračné cvičenie

Liečba:

 • cervikobrachiálny syndrom – bolesti v krčnej krajine s propagáciou do HK
 • hernia krčnej platničky – subakútna a chronická fáza
 • recidíva bolesti po operácii chrbtice – FB syndrom

Záverečné cvičenie 20 minút komplexné cvičenie pre celú chrbticu.