Prihlásenie

Odborné podujatia

14.06. 2024 – 16.06.2024- Celostný prístup v terapii jaziev a adhézií

Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Žilina

Vás srdečne pozýva na jedinečný 3- dňový odborný seminár

Celostný prístup v terapii jaziev a adhézií

Prihlásenie na kurz

Dátum: 14.06. 2024 – 16.06.2024

Miesto konania: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Lektori: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová, Jaroslav Suchan – lektor tapingu

Počet účastníkov: 14

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov a ďalších zdravotníkov

Počet kreditov SKF: 20

Cena:  340 €/osoba , cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu

Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Odborné pripomienky: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz 

Organizátor:  Funaction Fyzioterapia, s.r.o.,

PhDr. Lenka Jatiová, info@fyzioterapiafunaction.sk , www.fyzioterapiafunaction.sk

Tel: +421 907 512 390

Registrácia a ďalšie podrobnosti o kurze nájdete na www.fyzioterapiafunaction.sk v sekcii Kurzy a semináre

Anotácia

Inovatívny teoreticko-praktický kurz si kladie za cieľ zoznámiť svojich účastníkov s vybranými funkčnými prístupmi v ošetrenia jaziev z pohľadu „Integračnej fyzioterapie“. Na základe súčasných poznatkov z oblasti neurovied a biomechaniky je podané vysvetlenie podstaty vzniku tzv. aktívnej jazvy a zároveň sú poskytnuté informácie o nezdravých adaptačných mechanizmoch biosystému človeka vyvolaných patologickou aferenciou z oblasti, kde sa aktívna jazva manifestovala (vrátane psychosomatickej väzby). Lektorský tím si kladie za cieľ upozorniť na nutnosť individuálneho, celostného prístupu k danému pacientovi a jeho jazve a zdôrazňuje skutočnosť, že jazva/ adhézia je aktívnym neuroreceptívnym tkanivom.

 

Program

 

DEŇ 1

08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 – 18:00 Teoreticko-praktická časť

09:00 – 11:00

Zahájenie kurzu – zoznámenie sa s cieľom a náplňou kurzu

Jazva – pohľad času, lokality, hĺbky, iradiácie/stagnácie (diagnostika a stanovenie terapeutického plánu)

Poruchy interocepcie a senzomotorických funkcií z pohľadu integračnej fyzioterapie na detekciu aktívnej jazvy

Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 13:15

Diferenciálno- diagnostický proces v rámci problematiky jaziev a adhézií z pohľadu funkčnej patológie pohybového systému.

Ošetrenie jazvy/adhézie z pohľadu manuálnej medicíny

Diskusia

13:15 – 14:15 Obed

14:15 – 14:45

Kazuistika 1- Prezentácia stp. parciálnej mastektómii, stp. parciálnej resekcii jazyka

Morfo- funkčné adaptačné procesy v tkanive v oblasti jazvy

Diskusia

14:45 – 15:45

Liečba aktívnej jazvy/ adhézie na metafyzickej úrovni.

Techniky majúce vplyv na limbický systém/ pracujúci s autosugesciou (Jacobsonová progresívna svalová relaxácia, autogénny tréning)

Diskusia

15:45 – 16:00 Prestávka

16:00 – 18:00

Klinické kolokvium – demonštrácia ošetrenia zjazvených tkanív na reálnom pacientovi

Diskusia

 

DEŇ 2

9:00 – 18:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00 –  10:00

Význam vyšetrenia a terapie cirkulácie krvi a lymfy v súvislosti s prítomnosťou aktívnej jazvy/ adhézie

Sekundárny lymfedém vo vzťahu k jazve

Diskusia

10:00 – 11:00

Lymfatický systém vo vzťahu k jazvám/ adhéziam

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 13:00

Lymfatické dýchanie

Diskusia

13:00 – 14:00 Obed

14:00-14:45

Kazuistika – stp. strelnom poranení dolnej končatiny, stp. traumatickom poranení kolena pri športe

Interorecepcia a psychosomatická väzba jazvy/ adhézie

Audio – frekvenčná terapia/ Funkčná muzikoterapia

Slobodný vedomý tanec

Diskusia

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00-18:00

Využitie tapingu k ošetreniu jaziev a adhézií

Terapia farbami

Využitie lymfotapingu – prax

Využitie crosstapingu – prax

Diskusia

 

DEŇ 3

9:00-16:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00-10:30

Zhrnutie využitia tapingu

Práca v skupine

Kazuistiky

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:45

Porucha posturálnej kontroly vo vzťahu k manifestácii aktívnej jazvy/ adhézie

Prezentácia „Aktívna jazva po cisárskom reze“

Sekundárna funkčná skolióza a aktívna jazva či pooperačná adhézia

Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu

Viscero-vertebrálne a vertebro- viscerálne vzťahy v spojitosti s aktívnou jazvou/ adhéziou

Využitie PNF v liečbe porúch posturálnej kontroly – „Mat activities“

Diskusia

12:45-13:30 Prestávka / Obed

13:30 – 14:45

Zber a interpretácia informácii v biosystéme pohybového aparátu

Vyšetrenie a ošetrenie jazvy z pohľadu Informačných technológii

Využitie fyzikálnej terapie pri terapii jaziev a adhézií (lokálna kryoterapia, vysokovýkonný laser, podtlaková terapia s mechanickými vibráciami)

Diskusia

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:00

Celostný prístup pri ošetrení jaziev a adhézií – zhrnutie

Ukončenie kurzu

 

Registrácia : https://fyzioterapiafunaction.sk/celostny-pristup-v-terapii-jaziev-z-pohladu-integracnej-fyzioterapie/

 

14. – 15. 6. 2024-SUCHÁ IHLA a diagnostika funkčných porúch  

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66 ,831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na kurz

SUCHÁ IHLA a diagnostika funkčných porúch

 

Prednášajúci:                        PHDr. Petr Šifta, PH.D.

Termín konania:                 14. - 15. 6. 2024 (16:00-20:00, 9:00 – 15:00)

Miesto konania :                AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena:                                        220 EUR

Počet účastníkov:              20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ),  študentov fyzioterapie, masérov, rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, kniha – skrypta a občerstvenie.

PROGRAM KURZU

Kurz trvá 10 hodín.

1) Časť -  opakovanie znalostí zo základného kurzu  ( cca 2 hodina )

2) Teória – ( cca 2 hodiny )

PES ANSERINUS: McMurrayův test, Payrův test

VONKAJŠÍ ČLENOK

VNÚTORNÝ ČLENOK

ADDUKTORY - m adductor magnus - pes anserinus, bolesť do triesla

 

Bolesť dlhých svalov - trigger points nemajú vyžarujúcu-reťaziacu sa bolesť, okrem svalov ktoré sme si spomínali pri základnom kurze (soleus - SI kĺb, infraspinatus - rameno, epikondil, akrom.porce deltového svalu - HKK)

Tinnitus: masseter, pterygoideus lateralis, levator scapulae

Musculus teres minor - stabilizuje hlavicu ramennej kostii v glenoidalnej jamke v priebehu pohybuu ramena samotného, bez ohľadu na to či ide o abdukciu, flexiu alebo extenziu v HK

Musculus pectoralis minor – prvé rebrá I.IV.

 

3) Praktická čas – ( cca 4 hodiny )

 • scaleni - musculus scalenus medius - thoracis outlet syndrom
 • erector trunci - svaly okolo Thp, Lp, m.longissimus, m. iliocostalis
 • Lopatka
 • horní končetina - m. Biceps brachii, flexory, extenzoři předloktí - m. Supinator, m. Brachioradialis,
 • dolní končetina - m.tibialis post. m.extensor digitorum longus, mm. peronei, hamstrings, m. quadriceps femoris, m. gracilis, m. semitendinosus, m. tensor fasciae latae, m.gluteus med.

 

4) Opakovanie – zopakovanie poznatkov z kurzu ( cca 1 hodina )

5) Záver – priestor na dotazy ( cca 30 minút )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22. – 23. 6. 2024-Mobilizácia  šije, hrudníku a rebier Práca v kontexte reťazcov funkčních porúch

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

     rdečne Vás pozývame na kurz

Mobilizácia  šije, hrudníku a rebier

Práca v kontexte reťazcov funkčních porúch

 

Prednášajúci:                        PaedDr. Pavel Švejcar

Termín konania:                   22. – 23. 6. 2024  (9:00 – 17:00)             

Miesto konania :                   AF REHAB, s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena:                                      180 EUR                                   

Počet účastníkov:                  20 

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov a pediatrov. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene kurzu je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov a občerstvenie.

Program kurzu

1.deň

Úvod – zoznámenie sa s problematikou……………………………………. 0,5 hod

Kineziologický model…………………………...…………………………….….  1 hod

Charakteristika dynamickej stabilizácie…………………………………… 1 hod

Dg.zreťazenia porúch + mobilizácie viazané na kľúčnu kosť………. 1 hod

Dg.zreťazenia porúch + mobilizácie viazané na 1. – 3. rebro……… 3 hod

Dg.zreťazenia porúch + mobilizácie viazané na 4. rebro…………… 1hod

Mobilizácia do trakcie C-Th – Th 4………………………………………… 1 hod

 

2.deň

Zreťazenie funkčných porúch viazaných na 5. – 7. rebro………..…1 hod

Viscerálne väzby……………………………………………………………….… 1 hod

Dg.zreťazenia porúch + mobilizácie viazané na 5. – 7. rebro…… 3 hod

Kinezioterapia cielená na automobilizáciu/stabilizáciu rebier… 2 hod

Záver……………………………………………………………………………….. 0,5 hod

 

Celkom teorie 5 hodín a prax 11 hodín.

 

 

 

2.7.2024 – Celostná starostlivosť o tehotnú ženu z pohľadu pôrodnej asistentky

Srdečne vás pozývame na vzdelávaciu akciu s názvom

Celostná starostlivosť o tehotnú ženu z pohľadu pôrodnej asistentky

Kurz je určený fyzioterapeutom, lekárom, pôrodným asistentkám, dulám a trénerkám.

Termín: 2.7.2024 – 9:00 -18:00

Miesto konania: Active Clinic Žilina, Budova AJSA, Bajzova 43, 010 01 Žilina

Cena: 200 euro s DPH

Pri prihlásení na všetky tri kurzy Anny Kohutovej zvýhodnená cena 590 eur s DPH.

Lektor: Anna Kohutová

Maximálny počet účastníkov : 20

Prihlásiť sa môžete na našom webe :

https://activeclinic.sk/odborny-kurz-celostna-starostlivost-o-tehotnu-zenu-z-pohladu-porodnej-asistentky/

Kontakt na organizátora:

Active clinic - Mgr. Lucia Dubovec cert. MDT – lucia@activeclinic.sk , 0917 157 801

 

Tehotenstvo je nesporne obdobím najväčších zmien v živote ženy a najmä v jej tele. Cieľom každého tehotenstva je dobre porodiť zdravé dieťa a vyhnúť sa pôrodným poraneniam.

Náplň kurzu:

Vyšetrenie tehotnej ženy aspekciou a palpáciou

Riešenie dyskomfortných stavov, hypertonické a hypotonické stavy, napätie väzov maternice, SI blokáda, bolestivý piriformis, práca s kosťou krížovou, kostrčou a hrudníkom.

Spinning babies

Funkčná príprava panvy k pôrodu

Celková telová práca s tehotnou od 34. týždňa tehotenstva

Časový harmonogram

8:30 registrácia účastníkov

9:00 – 12:30 prednáška a praktická časť

12:30-13:30 – obed

13:30 – 18:00 prednáška a praktická časť

18:00 – ukončenie a odovzdávanie diplomov

Malé prestávky na občerstvenie budeme zaraďovať podľa potreby účastníkov.

Zo sebou si vezmite prezúvky, pohodlné oblečenie a písacie potreby.

Drobné občerstvenie bude zabezpečené.

Obed: možnosť hromadnej objednávky na začiatku kurzu. Obed si hradí každý účastník samostatne.

Na kurze bude možnosť zakúpiť si šatky na podporu tehotného bruška.

Anna Kohutová - pôrodná asistentka a mentorka pôrodníckej praxe. Aktuálne sa venuje preškoľovaniu personálu nemocníc po celej Českej a Slovenskej republike. Vedie vzdelávanie pre pôrodné asistentky, duly a fyzioterapeutky.

 

3.7.2024 – Rebozo v praxi fyzioterapeutky

Srdečne vás pozývame na vzdelávaciu akciu s názvom

Rebozo v praxi fyzioterapeutky

Kurz je určený fyzioterapeutom, lekárom, pôrodným asistentkám, dulám a trénerkám.

Termín: 3.7.2024 – 9:00 -18:00

Miesto konania: Active Clinic Žilina, Budova AJSA, Bajzova 43, 010 01 Žilina

Cena: 210 euro s DPH

Pri prihlásení na všetky tri kurzy Anny Kohutovej zvýhovnená cena 590 eur s DPH.

Lektor: Anna Kohutová

Maximálny počet účastníkov : 20

Prihlásiť sa môžete na našom webe :

https://activeclinic.sk/odborny-kurz-rebozo-v-praxi-fyzioterapeuta/

Kontakt na organizátora:

Active clinic - Mgr. Lucia Dubovec cert. MDT – lucia@activeclinic.sk , 0917 157 801

 

Obsah kurzu:

Rebozo techniky v starostlivosti nie len o tehotnú ženu

Podporné tehotenské úväzy pomocou zavinovacích šatiek

Rebozo masáž

Nápravné techniky pomocou reboza pri blokádach v oblasti panvy a hrudníku


Časový harmonogram

8:30 registrácia účastníkov

9:00 – 12:30 prednáška a praktické techniky

12:30-13:30 – obed

13:30 – 18:00 prednáška a praktické techniky

18:00 – ukončenie a odovzdávanie diplomov

Malé prestávky na občerstvenie budeme zaraďovať podľa potreby účastníkov.

Zo sebou si vezmite prezúvky, pohodlné oblečenie a písacie potreby.

Drobné občerstvenie bude zabezpečené.

Obed: možnosť hromadnej objednávky na začiatku kurzu. Obed si hradí každý účastník samostatne.

Na kurze bude možnosť zakúpiť si Rebozo šatku a tiež šatky na zavinovanie bruška v tehotenstve alebo po pôrode.

Anna Kohutová – pôrodná asistentka a mentorka pôrodníckej praxe. Aktuálne sa venuje preškoľovaniu personálu nemocníc po celej Českej a Slovenskej republike. Vedie vzdelávanie pre pôrodné asistentky, duly a fyzioterapeutky.

4.7.2024 – Holistická starostlivosť o pôrodnícke jazvy

Srdečne vás pozývame na vzdelávaciu akciu s názvom

Holistická starostlivosť o pôrodnícke jazvy

Kurz je určený fyzioterapeutom, lekárom, pôrodným asistentkám

Termín: 4.7.2024 – 9:00 -18:00

Miesto konania: Active Clinic Žilina, Budova AJSA, Bajzova 43, 010 01 Žilina

Cena: 220 euro s DPH

Pri prihlásení na všetky 3 kurzy Anny Kohutovej zvýhodnená cena 590 eur s DPH.

Lektor: Anna Kohutová

Maximálny počet účastníkov : 20

Prihlásiť sa môžete na našom webe :

https://activeclinic.sk/kurz-starostlivost-o-porodnicke-jazvy/

Kontakt na organizátora:

Active clinic - Mgr. Lucia Dubovec cert. MDT – lucia@activeclinic.sk , 0917 157 801

 

Ženy po cisárskom reze alebo nástrihu hrádze patria do kategórie žien, ktoré potrebujú intenzívnu starostlivosť a zvláštnu pozornosť odborníka, ktorý sa venuje problematike jaziev. Ženy po cisárskom reze môžu mať dlhodobé fyzické dôsledky, ktoré sú spôsobené zjazveným tkanivom. Každá jazva má však aj svoj emočný príbeh a preto je nutné k terapii pristupovať individuálne s určitou postupnosťou a hlbokou vedomosťou.

Náplň kurzu 

Teória jazvy

Doporučenia pre jazvu – edukácia žien po cisárskom reze

Nácvik automasáže brucha a okolia

Povrchová, lymfatická a hlboká masáž okolia a samotnej jazvy

Bankovanie v starostlivosti o jazvu

Pomôcky v starostlivosti o jazvu

Zavinovanie po cisárskom reze

Starostlivosť o jazvu po nástrihu hrádze

 

Časový harmonogram

8:30 registrácia účastníkov

9:00 – 12:30 prednáška

12:30-13:30 – obed

13:30 – 16:30 prednáška a praktické techniky

16:30 – 18:00 ošetrenie jaziev na figurantkách

18:00 – ukončenie a odovzdávanie diplomov

Malé prestávky na občerstvenie budeme zaraďovať podľa potreby účastníkov.

Zo sebou si vezmite prezúvky, pohodlné oblečenie a písacie potreby.

Drobné občerstvenie bude zabezpečené.

Obed: možnosť hromadnej objednávky na začiatku kurzu. Obed si hradí každý účastník samostatne.

 

O Lektorke:

Anna Kohutová - pôrodná asistentka a mentorka pôrodníckej praxe. Aktuálne sa venuje preškoľovaniu personálu nemocníc po celej Českej a Slovenskej republike. Vedie vzdelávanie pre pôrodné asistentky, duly a fyzioterapeutky.

 

06. – 07.07.2024 – Diagnostika a liečba deformít chodidla

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na kurz:

Diagnostika a liečba deformít chodidla

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 6. – 7.7.2024

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o.

Cena: 100,-€

 

Počet účastníkov: 20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), študentov fyzioterapie, masérov, rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

 

Program kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť

Teoretická časť:

9:00 – 10:15

Úvod – úloha chodidla v pohybovom aparáte a jeho vplyv na posturu

10:15 – 10:30 prestávka

10:30 – 12:00

Anatómia chodila a dolnej končetiny – palpačná orientácia

Rozdelenia klenby nohy a ich diagnostika

12:00 – 13:00 obed

Teoretická a praktická časť

13:00 – 14:00

Diagnostika a liečba plochonožia – anatómia, diagnostika, liečba s využitím manuálnych technik, cvikov, korektorov, tejpov a dalších pomôcok.

14:00 – 15:00

Diagnostika a liečba hallux valgus – anatómia, diagnostika, liečba s využitím manuálnych technik, cvikov, korektorov, tejpov a dalších pomôcok.

15:00 – 15:30

Diagnostika a liečba vysokej klenby nohy – anatómia, diagnostika, liečba s využitím manuálnych technik, cvikov, korektorov, tejpov a dalších pomôcok.

15:30 – 16:00

Diagnostika a liečba kladivkových prstov – anatómia, diagnostika, liečba s využitím manuálnych technik, cvikov, korektorov, tejpov a dalších pomôcok.

16:00 – 16:30

Diagnostika a liečba plantárnej aponeurózy – anatómia, diagnostika, liečba s využitím manuálnych technik, cvikov, korektorov, tejpov a dalších pomôcok.

16:30 – 17:00

Opakovanie a diskusia

18.07.2024 – Seminár – Formthotics® a riešenie problémov

Školiaca akcia: Seminár - Formthotics® a riešenie problémov 18.7.2024

Priatelia fyzioterapie, pozývame vás na výnimočné stretnutie s odborníkom v oblasti liečby chodidla.

Po dlhých rokovaniach sme radi, že sa nám podarilo nájsť termín pre Slovensko a pán MUDr. Karel Mašek sa príde podeliť o svoje skúsenosti podiatra. Pán Dr. Mašek pracuje so stielkami Formthotics® viac ako 30 rokov, tak s bežnou populáciou ako aj extrémne zaťaženou nohou športovca. Bol jedným z prvých školiteľov a lekárov pracujúcich s korekčnými stielkami a doposiaľ je v spojení s Dr. Charliem Baycroftom, ktorý stál pri zrode a vývoji Formthotics® - korekčnej stielky.  Pán Dr. Mašek je atestovaný chirurg s viacročnou  operačnou pracou v oblasti ortopédie. Neskôr sa venoval športovej medicíne a profesionálnym športovcom. No do jeho portfólia praxe musíme zahrnúť aj prax s handicapovanými deťmi s neurologickými problémami a diabetických pacientov so špecifickými požiadavkami liečby chodidiel.

Svojho otca bude sprevádzať Bc. Jan Mašek, kt. je obchodným zástupcom pre produkty Formthotics® už mnoho rokov. Preto je najpovolanejším človekom, ktorý pozná produktové rady stielok a ich konštrukčné výhody najlepšie.

Seminár je určený pre lekárov a fyzioterapeutov, ktorí už pracujú s korekčnými stielkami. Pre tých, ktorí narážajú na ťažšie riešiteľné či neštandartné  problémy chodidla a chceli by obohatiť svoje skúsenosti  o nový pohľad profesionálov.  Odpovede na vaše otázky z praxe bude pán MUDr. Mašek demonštrovať prakticky a ukáže nám viaceré zaujímavé kazuistiky z jeho ordinácie. Tešíme sa na obohacujúce stretnutie  a príjemne strávený čas.

Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 280.- €
Kredity 7,5 kreditných body od SKF
PROGRAM:  

od 8.30 hod. registrácia

9:00-9:15 – Predstavenie školiteľov
9:15-9:30 - Vývoj, technológia a novinky Formthotics
9:30-10:00 – Filozofia práce s formthotics
10:00-11:00 - Výroba stielky a jej úprava
11:00-11:15 - prestávka
11:15-13:00 - Najčastejšie indikácie a ich riešenia
a) noha - predonožie, päta, achilovka
13:00-13:30 obed
13:30-16:00
b) predkolenie a koleno
c) postura
d) traumatológia
e) ostatné - diabetická noha a systémové ochorenie

16:00-16:30 - Chôdza a športová medicína
16:30-17:00 otázky účastníkov

17.00 ukončenie semináru

Prihlásiť sa môžete cez www.revitalis.sk v časti Kurzy. Po rozkliknutí jednotlivých školiacich akcií môžete vyplniť prihlášku. Tešíme sa na spoločne strávený čas s odborníkmi.

 

20.-21.07.2024- Myofasciálne bolesti a spôsoby ich liečby pomocou kinezioterapie a manuálnej terapie na základe poznatkov o prenesenej bolesti, trigger pointoch a anatomicko-biomechanických vzťahoch

Téma aktivity sústavného vzdelávania

Témou aktivity sú myofasciálne bolesti a spôsoby ich liečby pomocou kinezioterapie a manuálnej terapie na základe poznatkov o prenesenej bolesti, trigger pointoch a anatomicko-biomechanických vzťahoch.

Meno a priezvisko školiteľa: Mgr. Rastislav Jakubkovič

Opis odbornosti: vyštudoval FZV UCM II. stupňa (fyzioterapia), je študentom špecializačného štúdia ergoterapie, bol prijatý na rigorózne konanie a je zamestnancom UCM v Trnave, kde pôsobí ako asistent/lektor predmetu Diagnostika a terapia funkčných porúch III. (TMK).

Register SK FYZIOTERAPEUTOV:

Mgr. Rastislav Jakubkovič, nar. 26.06.1993 v Humennom, trvale bytom Mateja Bela 20, 92101 Piešťany, registračné číslo A8548

Miesto a dátum konania:

Dinatos s.r.o., Sládkovičova 2068/8, Piešťany, 92101

20.-21.07.2024

Označenie organizátora: Dinatos s.r.o.

Stručný opis aktivity: Kurz je rozdelený do dvoch blokov (teória,prax). V teórii sa venujeme charakteristike, diagnostike, terapii, a liečbe funkčných porúch. Súčasťou je aj diferenciálna diagnostika a referenčné bolesti. V praktickej časti sa venujeme 28 svalom, 16 v hornom kvadrante a 12 v dolnom kvadrante, pričom prebieha nácvik anatomickej palpácie, vyhľadávnie TrPs, projekcie referenčných zón, spôsoby liečby a palpácie TrPs. Po diagnostikovaní funkčnej poruchy uvažujeme o možnostiach korekčných akcií, či kompenzačných cvičení na odstránenie zistenej patológie. Súčasťou kurzu sú vypracované skriptá v objeme cca. 110 strán, ktoré študent po úspešnom absolvovaní kurzu obdrží.

Dĺžka trvania aktivity: 18 hodín vrátane pauzy na obed

Podrobný program:

 1. deň
 1. 08:00-10:00 – Charakteristika funkčných porúch (teória)
 2. 10:30-12:00 – Liečba myofasciálneho syndrómu (teória)
 3. 12:00-13:00 – Obedná pauza
 4. 13:00-17:00 – Abdominálne svaly, scaleni, biceps brachii, brachialis, deltoideus, infraspinatus, latissimus dorsi, levator scapulae, pec. major/minor
 1. Deň
 1. 08:00-12:00 –rhomboidei, serratus anterior, sternocleidomastoideus, supinator, teres major/minor, trapezius, triceps brachii
 2. 12:00-13:00 Obedná pauza
 3. 13:00-17:00 – abductor hallucis, adductor longus,brevis,magnus, hamstringy, peroneálne svaly, gastrocnemius, gluteus medius, gluteus maximus, iliopsoas, piriformis, QL, TFL, quadriceps femoris
 4. 17:00 – vyhodnotenie kurzu a odovzdávanie diplomov

Úroveň – celoslovenská

Organizátor nežiada o zverejnenie oznamu o konaní vzdelávacej

aktivity na webovom sídle SKF

Maximálny počet účastníkov: 8

Výška manipulačného poplatku: 300€

Označenie kontaktnej osoby:

Mgr. Rastislav Jakubkovič: 0951163889

Bc. Andrej Ištok: 0903204603

Email: dinatospn@gmail.com

31.08. – 01.09.2024 -Workshop Spiraldynamik® Ramenný pletenec – čo mu chýba a čo potrebuje (Banská Bystrica)

Workshop Spiraldynamik®
Ramenný pletenec – čo mu chýba a čo potrebuje (Banská Bystrica)

Dvojdenný workshop s názvom „Ramenný pletenec – čo mu chýba a čo potrebuje?“ prehlbuje vedomosti zo základného kurzu. Preto aj podmienkou účasti na workshope je absolvovanie kurzu Spiraldynamik® Basic Med.

Cieľ: Ako využiť know-how Spiraldynamik® v terapii a učení pohybu?
Cielené precízne pohyby sú viac ako globálny pohyb vo veľkom rozsahu.
Jeden cvik, integrovaný do denných činností je viac ako 5 cvikov, ktoré nevyužívam.
Motivácia klienta je viac ako pasívna terapia.

Obsah kurzu:
• Aké mám skúsenosti? Ako integrujem Spiraldynamik® vo svojej praxi?
• Princípy a 3D anatómia
• Najčastejšie diagnózy
• Analýza a stratégia
• Učenie a navedenie pohybu
• Základné cviky, funkčné cvičenie, variácia cvikov

Metodika:
• Krátke referáty k danej téme
• Praktické cvičenie v dvojiciach a skupinové cvičenie
• Aktívny tréning

Obsah workshopu a jeho priebeh je tvorený v spolupráci lektora s účastníkmi, na základe ich poznatkov a skúseností.

Poznámka
Tento workshop je určený pre všetkých absolventov kurzu Spiraldynamik® Basic Med. Pomôže Vám to, čo ste pochopili hlavou a uchopili rukami, omnoho lepšie realizovať na vlastnom tele a jednoduchšie tak sprostredkovať svojim pacientom, klientom alebo študentom.

Bližšie informácie ku kurzu nájdete na našej stránke www.fynamed.sk
Na kurz je možné sa prihlásiť aj cez prihlasovací formulár prostredníctvom odkazu: https://fynamed.sk/kurz-spiraldynamik-refresh/

Termín kurzu: 31.08. – 01.09.2024

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: expertka konceptu Spiraldynamik® - Lenka Kazmarová, Praha

Určenie kurzu: fyzioterapeuti, lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Cena kurzu: 310,- € (pre členov SKF)

Platobné podmienky:
Platba za kurz sa uhrádza so záväznou prihláškou vo výške 310,- €. V prípade neúčasti alebo storna sa platba nevracia, je možné poslať za seba náhradníka.
Uvedená cena zahŕňa náklady na kurz, odborné skriptá a coffeebreak. Stravu a ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 12, maximálne 24

Organizátor:Fynamed plus s. r. o., Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 56 075 243
tel.: 0918 115 489
odbor. garant: MUDr. Gabriela Majeríková
e-mail: info@fynamed.sk
web: www.fynamed.sk

Viac o pohybovom koncepte Spiraldynamik® nájdete na stránkach www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz.

Záväzná prihláška