Prihlásenie

Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov fyzioterapeuta, ak:
  • písomne požiadal/a o vyčiarknutie zo zoznamu členov; v takom prípade zaniká členstvo dňom vyčiarknutia zo zoznamu členov. Člen komory, ktorý požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov po 31. januári kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom o vyčiarknutie požiadal;
  • zomrel/a alebo bola vyhlásený/á za mŕtveho,
  • bol/a vylúčený/á z komory (§ 65 ods. 2 písm. b/ bod 3 zákona č. 578/2004 Z.z); v takom prípade zaniká členstvo dňom vylúčenia z komory
  • spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená čiastočne alebo v celom rozsahu, v takom prípade členstvo zaniká dňom straty alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

Člen komory je povinný k žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov doložiť aj členský preukaz.

Člen komory musí preukázať zaplatenie členských príspevkov ku dňu podania žiadosti .

Po doručení písomnej žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov SKF  rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné oznámenie o vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Pokiaľ má člen komory záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po vyčiarknutí zo zoznamu členov.