Prihlásenie

Koho registrujeme

Koho registrujeme

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 62, ods.5  je registrácia povinná a Slovenská komora fyzioterapeutov vedie register zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta a sú odborne spôsobilí.

 1. Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
  1. vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,
  2. vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia alebo
  3. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b).
 2. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v
  prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).
 3. Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach
  uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. c).