Prihlásenie

Zmena údajov v registri

Zmena údajov v registri

Ak u fyzioterapeuta nastala zmena  priezviska, bydliska, zamestnávateľa, alebo nadobudol doklad o odbornej spôsobilosti, oznámi túto skutočnosť na priloženom tlačive  a pošle do kancelárie Slovenskej komory fyzioterapeutov, ktorá vyznačí zmeny v registri. Komora nezasiela písomné oznámenie o vyznačení zmeny v registri.

Podľa § 80 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. je zdravotnícky pracovník povinný  oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2). Zmenu údajov je potrebné zasielať do kancelárie komory a uviesť len konkrétnu zmenu (napr. zmena mena, bydliska, pracoviska, odchod dôchodku a i.).

Na stiahnutie: Hlásenie zmien do registra