Prihlásenie

Zmeny, dočasné pozastavenie, zrušenie licencie

Zmeny, dočasné pozastavenie, zrušenie licencie

ZMENY V LICENCII

V prípade zmeny v licencii Slovenská komora fyzioterapeutov vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Tieto zmeny nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia.

Žiadosť o zmenu v licencii (doc. 22,3 kB )

POZASTAVENIE LICENCIE

V zmysle § 73 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., ods. 1 písm. a ) Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie požiada o dočasné pozastavenie licencie. Podľa § 73, ods. 3 zákona Komora môže dočasne pozastaviť licenciu na základe žiadosti držiteľa licencie po doručení na adresu komory najviac na jeden rok.
Žiadosť (doc. 14kB)

ZRUŠENIE LICENCIE

Komora v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. § 74 ods. 1 písm.  a) zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej zrušenie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom od ktorého žiada zrušiť licenciu na adresu komory.
Žiadosť (doc. 15kB)