Prihlásenie

Zmeny, dočasné pozastavenie, zrušenie licencie

Zmeny, dočasné pozastavenie, zrušenie licencie

ZMENY V LICENCII

V prípade zmeny v licencii Slovenská komora fyzioterapeutov vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Tieto zmeny nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia.

POZASTAVENIE LICENCIE

V zmysle § 73 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., ods. 1 písm. a ) Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie požiada o dočasné pozastavenie licencie. Podľa § 73, ods. 3 zákona Komora môže dočasne pozastaviť licenciu na základe žiadosti držiteľa licencie po doručení na adresu komory najviac na jeden rok.
Žiadosť (doc. 14kB)

ZRUŠENIE LICENCIE

Komora v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. § 74 ods. 1 písm.  a) zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej zrušenie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom od ktorého žiada zrušiť licenciu na adresu komory. (Žiadosť) (tlačivo na stiahnutie som poslala zvlášť ako prílohu)
Žiadosť (doc. 15kB)