Prihlásenie

Postup pri registrácii fyzioterapeuta

Postup pri registrácii fyzioterapeuta

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 63, ods. 1 komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 15 dní od doručenia kompletných podkladov k registrácii zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii. Vyplnené dokumenty ako aj všetky prílohy tvoriace registráciu je potrebné poslať poštou do kancelárie komory
Slovenská komora fyzioterapeutov
Tbiliská 7771/6
P.O.BOX 5
830 60 Bratislava
, alebo si dohodnúť osobné stretnutie +421 903 855 898.

Postup

1. Vyplniť tlačivo k registrácii Údaje pre registráciu a spracovanie osobných údajov

2. K registrácii je potrebné doložiť:

 • notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie SZŠ , diplom VOV, diplom VŠ v odbore fyzioterapia – Bc./Mgr.) 
 • dosiahnuté vzdelanie  v zahraničí – rozhodnutie o uznaní vzdelania MŠ SR)
 • notárom overené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (špecializácia, certifikačná pracovná činnosť)
 • potvrdenie od súčasného zamestnávateľa o výkone povolania
 • kópie potvrdení /zápočtových listov od predchádzajúcich zamestnávateľov
 • potvrdenie o bezúhonnosti/výpis z registra trestov
 • kópia potvrdenia o úhrade registračného poplatku

Výška registračného poplatku:

 • registrovaný fyzioterapeut - nečlen           13,-€
 • fyzioterapeut, ktorí chce byť aj členom    67,-€
  (registrácia, zápisné, členský poplatok)
 • fyzioterapeut, ktorí chce byť aj členom    54,-€
  absolvent do 1 roka od ukončenia štúdia(registrácia, zápisné, členský poplatok)

Overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Detaily k platbe:

IBAN: SK6509000000000632501495, SLSP a. s.,

VS: 2556

Informácia pre príjemcu: Vaše meno a priezvisko