Prihlásenie

Postup pri registrácii fyzioterapeuta

Postup pri registrácii fyzioterapeuta

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 63, ods. 1 komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia
Údajov pre registráciu zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

 1. 1. Vyplniť tlačivo oznámenia Údaje pre registráciu (doc. 52kB)
 2. K oznámeniu je potrebné priložiť:
  • osvedčené kópie dokladov o najvyššej dosiahnutej odbornej spôsobilosti (maturitné vysvedčenie SZŠ alebo diplom VOV alebo diplom VŠ v odbore fyzioterapia – Bc./Mgr.)
  • osvedčené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava)
  • potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca
  • kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku (registračný poplatok vo výške 13,00 € uhraďte na číslo účtu: IBAN: SK6509000000000632501495, SLSP a. s., VS: 2556)
  • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov

Overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.