Prihlásenie

Práva a povinnosti člena

Práva a povinnosti člena

Každý člen komory dostane po zápise do zoznamu členov preukaz. Čestný člen dostane členský preukaz čestného člena. Preukaz je majetkom člena komory, člen komory zodpovedá za ich prípadné zneužitie.

(1) Člen komory má právo :
 • voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
 • využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
 • využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
 • zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
 • požiadať o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie v akreditovanom študijnom programe
 • požiadať o vydanie „Stanoviska a vyjadrenia o etickej a odbornej spôsobilosti na výkon povolania fyzioterapeuta podľa podmienok stanovených Radou SKF,
 • zúčastňovať sa na aktivitách podporujúcich činnosť, ciele, úlohy komory,
 • dávať podnety a návrhy orgánom komory súvisiace s výkonom povolania,
 • prostredníctvom regionálnej komory má člen právo na poskytnutie všetkých vnútorných predpisov komory a periodických správ o aktivitách komory aj na regionálnej úrovni,
 • vyjadrovať a navrhovať námety pre rozhodovanie orgánov a všetkých zhromaždení členov komory,
 • zúčastňovať alebo podieľať sa na vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych aktivitách poriadaných komorou pre svojich členov,
 • upozorňovať orgány komory a orgány regionálnej komory na nedostatky v ich činnosti a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,
(2) Člen komory je povinný:
 • vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,
 • spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,
 • oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
 • plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
 • riadne a včas platiť členský príspevok
 • rešpektovať stanoviská Snemu komory a ďalších orgánov komory a plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore a v orgánoch komory, plniť uznesenia orgánov komory,
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy SKF
 • oznámiť stratu, poškodenie alebo zneužitie členského preukazu a súčasne požiadať o vydanie nového členského preukazu,
(3) Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory


Včas a riadne platiť členské príspevky znamená platiť členské príspevky v plnej výške vždy do 15. marca príslušného kalendárneho roka.

V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena mu budú čiastočne obmedzené.