Prihlásenie

Západoslovenský kraj

Západoslovenský kraj

Prezidentka RKF: Mgr. Barbora Koštialová

Sídlo: Regionálna komora fyzioterapeutov
Tbiliská 6

831 06 Bratislava

Korešpodenčná adresa: Slovenská komora fyzioterapeutov
Roľnícka 1A

P.O.BOX 5

830 06 Bratislava

E mail: barbora.kostialova@gmail.com
Tel.: +421 903 555 520

Stránkový deň : každý štvrtok od 14:30 – do 15:30 hod.

Rada RKF:

Zubalová Eva

Dubajová Petra

Dobšovičová Zuzana

Bečka Ondrej

Chrípková Paulína

Varcholová Magdaléna

Kontrolný výbor RKF

Gábor Martin

Bartolčičová Barbora

Bučeková Katarína

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0006 3250 1495
BIC: GIBASKBX

Pri platbe uviesť variabilný symbol:

Variabilný symbol:

Licencia L1A 111

Licencia L1B 222

Licencia L1C 333

Hodnotenie sús. vzde. 2555

Registrácia nečlen 2556

Členský poplatok 2557

Aktualizácia registra 2558

Administratívna zmena 2559

Vystavenie potvrdenia 2560

Udrživací popl. na MD 2561

Odvod z RKF do centra 2562

Odpis potvrdenia o registrácii 2563

Registrácia člen 2564

( 59,-€, alebo 46,-€ absolvent do jedného roka po ukončení štúdia)

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v SJ (10,-€) 2565

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v AJ (20,-€) 2566

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v SJ (30,-€) 2565

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v AJ (50,-€) 2567

Poplatok za uverejnenie profilu na web stránke nečlen (30,-€) 2568

Správa pre príjemcu uviesť celé meno a priezvisko a účel platby (za čo platí ).

Členovia rady regionálnej komory fyzioterapeutov:

Mgr. Lucia Jendruchová
Bc. Antónia Wagnerová
Bc. Natália Regulyová
Križanová

Členovia kontrolného výboru:

Zuzana Dobšovičová
Bc. Eva Zubaľová
Eleonóra Mesiariková