Prihlásenie

Západoslovenský kraj

Západoslovenský kraj

Prezidentka RKF: Mgr. Petra Dubajová

Sídlo: Regionálna komora fyzioterapeutov
Tbiliská 6

831 06 Bratislava

Korešpodenčná adresa:

Slovenská komora fyzioterapeutov
P.O.BOX 5

830 06 Bratislava

E mail: p.dubajova@gmail.com
Tel.: +421 917 561 311

Stránkový deň : každý štvrtok od 14:30 – do 15:30 hod.

Rada RKF:

Bečka Ondrej

Šebeňa Adam

Gábor Martin

Mikláš Jakub

Facinek Andrej

Kontrolný výbor RKF

Merceková Lucia

Šottníková Adriana

 

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0006 3250 1495
BIC: GIBASKBX

Pri platbe uviesť variabilný symbol:

Variabilný symbol:

Licencia L1A 111

Licencia L1B 222

Licencia L1C 333

Hodnotenie sús. vzde. 2555

Registrácia nečlen 2556

Členský poplatok 2557

Aktualizácia registra 2558

Administratívna zmena 2559

Vystavenie potvrdenia 2560

Udrživací popl. na MD 2561

Odvod z RKF do centra 2562

Odpis potvrdenia o registrácii 2563

Registrácia člen 2564

( 59,-€, alebo 46,-€ absolvent do jedného roka po ukončení štúdia)

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v SJ (10,-€) 2565

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v AJ (20,-€) 2566

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v SJ (30,-€) 2565

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v AJ (50,-€) 2567

Poplatok za uverejnenie profilu na web stránke nečlen (30,-€) 2568

Správa pre príjemcu uviesť celé meno a priezvisko a účel platby (za čo platí ).

Členovia rady regionálnej komory fyzioterapeutov:

Mgr. Lucia Jendruchová
Bc. Antónia Wagnerová
Bc. Natália Regulyová
Križanová

Členovia kontrolného výboru:

Zuzana Dobšovičová
Bc. Eva Zubaľová
Eleonóra Mesiariková