Prihlásenie

Postup pri vydávaní licencií

Postup pri vydávaní licencií

V zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch“) vydáva Slovenská komora fyzioterapeutov (ďalej len „Komora“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut:

Podľa § 69 Komora vydá licenciu fyzioteraputovi, ak:

 1. je spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu – Čestne vyhlasenie
 2. je zdravotne spôsobilý –  Lekarsky posudok (26,5 kB)
 3. je odborne spôsobilý – ( overené Diplomy o vzdelaní )
 4. je bezúhonný (Výpis z registra trestov nie starší ako 1 mesiac)
 5. je zapísaný v registri.

Typy licencií:

L1A – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe – tento typ licencie je určený pre fyzioterapeutov, pokiaľ nemajú alebo neplánujú mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale budú poskytovať zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti majú alebo budú poskytovať zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako je zdravotnícke zariadenie (napr. športové kluby, v domácom prostredí….). Držiteľ licencie sa stáva podnikateľom.Fyzioterapeut z príjmov z činnosti odvádza dane a platí odvody. Služby fakturuje. Štatistický úrad SR pridelí držiteľovi licencie IČO (netreba o IČO žiadať), SKF držiteľovi licencie posielala rozhodnutie o pridelení IČO.

Každý držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je povinný:

 • registrovať sa pre daň z príjmu u príslušného správcu dane (daňový úrad) – do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nadobudla licencia právoplatnosť
 • oznámiť vznik platiteľa poistného zdravotnej poisťovni držiteľa licencie najneskôr do ôsmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie
 • požiadať UZDS o pridelenie kódu poskytovateľa do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie
 • uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

podmienky vydania:

 1.  ukončené odborné vzdelanie (ÚSOV, VOV, Bc., Mgr.)
 2. ukončené špecializačné štúdium ( Nariadenie vlády 296/2010 Z.z.)
 3. odborná prax v zdravotníckom zariadení ( 5-rokov)

ŽIADOSŤ- L1A; Žiadosť (doc. 38kB)

  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 66,- €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 111
  • špecifický symbol: registračné číslo

L1B – licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut – je určená pre fyzioterapeutov, ktorí chcú prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie. Táto licencia je potrebná pre vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ak je žiadateľom fyzioterapeut ako fyzická osoba. Povinnosť registrácie na daňovom úrade, oznámenia vzniku platiteľa zdravotného poistenia, podania žiadosti UZDS o pridelenie kódu poskytovateľa, uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania vzniká až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ( vydáva VUC). Štatistický úrad SR pridelí držiteľovi licencie IČO (netreba o IČO žiadať), VUC držiteľovi licencie posielala rozhodnutie o pridelení IČO.

podmienky vydania:

 1.  ukončené odborné vzdelanie (ÚSOV, VOV, Bc., Mgr.)
 2. odborná prax v zdravotníckom zariadení ( 1-rok)

ŽIADOSŤ-  L1B; Žiadosť (doc. 38kB)

  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 33,- €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 222
  • špecifický symbol: registračné číslo

 

L1C – licencia na výkon činnosti odborného zástupcu  – je licencia pre fyzioterapeuta, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo inú právnickú formu prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. Za účelom vydania povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia musí mať právnická osoba ustanoveného odborného zástupcu –fyzioterapeuta s licenciou typu C. Odborný zástupca zodpovedá za všetky zdravotnícke úkony vykonané v danej s.r.o., ktorej je odborným zástupcom. Výkon funkcie odborného zástupcu je v tom istom čase viazaný iba na jednu právnickú osobu. Pokiaľ sa zistí, že odborný zástupca je súčasne odborným zástupcom vo viacerých zdravotníckych zariadeniach, hrozí odbornému zástupcovi pokuta do výšky 33 193,- EUR.

podmienky vydania:

 1.  ukončené odborné vzdelanie VŠ II. stupňa
 2. ukončené špecializačné štúdium ( Nariadenie vlády 296/2010 Z.z.)
 3. odborná prax v zdravotníckom zariadení ( 5-rokov, ak sa nejedná o ústavné zariadenie), ( 15-rokov , ak sa jedná o ústavné zariadenie)

ŽIADOSŤ-– L1C; Žiadosť (doc. 38kB)

  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 66,- €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 333
  • špecifický symbol: registračné číslo