Prihlásenie

Aktuality

29.5.2023 – 4.6.2023- Valné zhromaždenie Svetovej fyzioterapie v Dubaji

Správa z pracovnej ceste

 Mgr. Andrea Strečanská (delegátka Slovenskej komory fyzioterapeutov)

29.5.2023 – 4.6.2023

Dubaj – Spojené Arabské emiráty

Pracovná cesta bola realizovaná v termíne 29.5.2023 – 4.6.2023. Zahŕňala účasť na valnom zhromaždení Svetovej fyzioterapie – 20th General meeting of World Physiotherapy 2023, ktoré sa konalo v dňoch 30.5.2023 a 31.5.2023.

Na začiatku valného zhromaždenia boli privítaní všetci delegáti a nové členské organizácie.

Nasledovalo schválenie programu, prezentácia štvorročnej správy za obdobie 2019-2022, prehľad členstiev a zmeny v členstvách, ako aj diskusia o pracovných podskupinách.

V rámci bodu programu č. 9 bola schválená zmena ústavy:

Charitatívna spoločnosť World Confederation for Physical Therapy (charitatívne číslo 234307 a číslo spoločnosti 08322671) sa transformuje na charitatívnu registrovanú organizáciu s názvom World Physiotherapy (CIO).

  • Tento návrh bol prijatý valným zhromaždením.

Ďalej boli prerokované návrhy členských organizácií Svetovej fyzioterapie. Japonská asociácia pre fyzioterapiu predložila návrh na primerané prispôsobenie používania jazyka s cieľom podporiť účasť osôb, pre ktoré angličtina nie je rodným jazykom.

  • Správna rada privítala tento návrh a vyjadrila podporu pre prácu zameranú na jazykovú inklúziu vo všetkých operáciách a činnostiach organizácie.

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie finančnej správy. Správna rada navrhla dva návrhy vzhľadom na momentálnu situáciu. Prvý návrh zahŕňal indexáciu členských príspevkov o 5 % ročne pre roky 2024, 2025, 2026 a 2027. Druhý návrh stanovoval, že ročné členské príspevky budú účtované v plnej výške poplatku pre prvých 40 000 členov na základe príjmového levelu krajiny/teritória. Členovia, ktorí sú nad týmto počtom, budú spoplatnení sadzbou ďalšej najnižšej sadzby.

  • Tento návrh nebol prijatý, viaceré krajiny vyjadrili svoj nesúhlas s navyšovaním poplatkov.

Dňa 31.5.2023 sa konala voľba prezidenta Svetovej fyzioterapie. Záujmom Slovenskej komory fyzioterapeutov bolo, aby bol zvolený kandidát John Xerri de Caro, ktorý presadzoval decentralizáciu európskych regiónov.

  • Voľby 2023 vyhral kandidát, predstaviteľ z Asociácie fyzioterapeutov Kanada – Mike Landry.

Na záver valného zhromaždenia boli odovzdané ocenenia vybraným odborníkom za ich prínos v oblasti fyzioterapie.

Na pracovnej ceste som sa aktívne zúčastnila diskusií, hlasovaní a rozhodnutí na valnom zhromaždení a reprezentovala Slovenskú komoru fyzioterapeutov v rámci tejto významnej medzinárodnej udalosti.

Počas druhej časti pracovnej cesty, konkrétne v dňoch 2.6.2023 – 4.6.2023, sa konal Kongres svetovej fyzioterapie v Dubaji, na ktorom som sa aktívne zúčastňovala s cieľom vytvárať nové kontakty a konzultovať momentálnu situáciu svetovej fyzioterapie s predstaviteľmi z rôznych krajín.

Jednou z významných udalostí počas kongresu bolo stretnutie s prezidentom Slovinskej komory fyzioterapeutov – Tine Kovačič. Počas tohto stretnutia prezident Kovačič oslovil SKF s návrhom spolupráce medzi našimi krajinami v rámci výmenných pobytov pre študentov v rámci programu Erazmus. Táto spolupráca by mohla prispieť k vzájomnému obohateniu a výmene skúseností medzi slovenskými a slovinskými fyzioterapeutmi. Tento návrh som privítala s tým, že ho určite predstavím rade Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Slovenská komora fyzioterapeutov dostala pozvánku na kongres, ktorý sa bude konať v Singapure v roku 2024. Táto pozvánka je dôležitým prejavom uznanie slovenskej komory v rámci medzinárodného spoločenstva fyzioterapie.

  Správa o pracovnej ceste  

doc. et. doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert. MDT, MPH

(delegátka Slovenskej komory fyzioterapeutov)

1.6.2023 – 4.6.2023

 Na konferencii bolo stretnutie ohľadom možnosti vstupu Stavovských organizácii fyzioterapeutov jednotlivých krajín do https://world.physio/subgroups.

SKF bola oslovená priamo prezidentkou International Organisation of Physiotherapists in Pelvic and Women’s Health Dr Melissou Davidson, ktorá uvedené stretnutie viedla , poznala ma už z iných svetových konferencií. Uvedených podskupín je 13. Pelvic and Women’s Health je jednou z nich. Nakoľko v uvedenej problematike budem pripravovať akreditáciu Certifikovanej vzdelávacej aktivity pre Fyzioterapeutov – Fyzioterapia v urológii, gynekologii a pôrodníctve, rada by som v danej oblasti spolupracovala ako zástupca SKF s uvedenou organizáciou.

Záujemcovia o danú podskupinu mali následne stretnutie na ktorom prebiehali diskusie za okrúhlym stolom o problémoch v edukácii v danej oblasti, o potrebách ďalšieho výskumu v danej oblasti, o legislatíve, o vypracovaní štandardných postupov liečby jednotlivých diagnóz.

Pracovné ciele danej organizácie:

  • Podporovať spoluprácu medzi členskými skupinami cvičiacimi v oblasti zdravia panvy a žien na celom svete
  • Podporiť zlepšenie štandardov praxe a vzdelávania v oblasti panvovej a ženskej zdravotnej starostlivosti
  • Pokrok v praxi komunikáciou a výmenou informácií medzi členskými skupinami
  • Podporovať vedecký výskum a podporovať príležitosti na šírenie poznatkov o novom vývoji v oblasti panvového zdravia a zdravia žien
  • Pomáhať členským organizáciám World Physiotherapy rozvíjať uznávané skupiny v oblasti zdravia panvy a žien. https://ioppwh.org/

Zúčastnila som sa ja stretnutia podskupiny Private practice, ktoré viedol Tim Németh. Na danom stretnutí boli diskutované problémy fyzioterapeutov z celého sveta pracujúcich v súkromnom sektore. Hlavným odporučením pre FT v súkromnej praxi bolo , aby pravidelne viedli dokumentáciu o počte sedení od začiatku liečby po vyliečenie pacienta vzhľadom k jednotlivým diagnózam. V nemocniciach často počet sedení je 5 až 10 mesačne pri muskuloskeletálnych ochoreniach. Nesleduje sa potrebný a logický počet návštev do obnovenia funkčného deficitu u rôznych diagnóz.  Uvedené údaje je následne možné použiť pre jednania s poisťovňami.

Kontakt:          Tim Németh

e-mail:            tim.nemeth@uhasselt.be

www.uhasselt.be
Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek

Faculty of rehabilitation sciences
Agoralaan Gebouw D – B-3590 Diepenbeek

Web: https://world.physio/subgroups

Uvedených podskupín je 14: Pelvic and women’s health, Paediatrics , Older people, Sports, Private practice, Occupational health and ergonomics, Electrophysical,

HIV/AIDS, oncology, hospice and palliative care, Manual/musculoskeletal physiotherapy, Mental health, Neurology, Acupuncture, Aquatic, Cardiorespiratory.

Závery

 Táto pracovná cesta priniesla pre SKF viaceré prínosy a prispela k rozvoju odboru fyzioterapie v rámci Slovenskej republiky. Účasť na valnom zhromaždení Svetovej fyzioterapie 2023 a Kongrese svetovej fyzioterapie v Dubaji umožnila získanie cenných poznatkov, skúseností a kontaktov, ktoré majú dlhodobý vplyv na profesionálny rast a vývoj fyzioterapie na Slovensku.

Prítomnosť na valnom zhromaždení poskytla slovenskej komore fyzioterapeutov príležitosť aktívne sa zapojiť do diskusií, hlasovaní a rozhodnutí týkajúcich sa dôležitých otázok v oblasti fyzioterapie. Zastupovanie Slovenskej komory na tejto medzinárodnej platforme umožnilo zviditeľniť slovenské fyzioterapeutické prostredie a získanie nových perspektív a poznatkov zo zahraničia.

Získané informácie, nové kontakty a poznatky z Kongresu svetovej fyzioterapie v Dubaji predstavujú cenné zdroje pre Slovenskú komoru fyzioterapeutov. Tieto vedomosti a skúsenosti môžu byť následne šírené a zdieľané s členmi komory, čím sa prispieva k odbornému rozvoju a zdokonaľovaniu fyzioterapeutických postupov a služieb v rámci Slovenska.

Celkovo táto pracovná cesta prispela k posilneniu vzťahov s medzinárodnými partnermi, výmene skúseností a vytváraniu nových príležitostí pre rozvoj fyzioterapie na Slovensku. Zlepšila viditeľnosť slovenskej komory fyzioterapeutov v medzinárodnom kontexte a priniesla nové impulzy pre rast a kvalitu odboru fyzioterapie na Slovensku.