Prihlásenie

Aktuality

Hodnotenie sústavného vzdelávania

V kalendárnom roku 2023 sa hodnotia fyzioterapeuti registrovaný v roku 2008, 2013, 2018 a fyzioterapeuti ktorí mali obnovenú dočasne pozastavenú registráciu v roku 2008,2013 a 2018.

 

oznam 2023

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V tomto roku sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie za sústavné vzdelávanie (ďalej len SV) fyzioterapeutov registrovaných v roku 2008, 2013 a 2018. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov .

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Za päťročné obdobie bolo potrebné získať 50 kreditov.

50 kreditov za vzdelávacie aktivity v päťročnom hodnotiacom období.

Fyzioterapeuti , ktorí sa registrovali v roku 2008, 2013 a v roku 2018 zašlú na sídlo SKF Tbiliská 6,831 06 Bratislava, alebo elektronicky na vyššie uvedený mail požadované dokumenty a úhradu 10,-€ podľa zákona 133/2010 Z.z. §42 ods.10, na číslo účtu : SK 65 0900 0000 0006 3250 1495 , k dátumu registrácie (napr.Reg. 5.2.2013- do 5.2.2023 ) do správy pre prijímateľa uvedú svoje meno + registračné číslo:

K priloženým dokumentom uveďte vaše:

Meno a priezvisko Registračné číslo rodné číslo

mail , mobil- aby sme Vás mohli spätne kontaktovať

Potrebné dokumenty:

 • potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní odbornej praxe – zamestnan

 

potvrdenie príslušného orgánu, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – VÚC – fyzioterapeut pracujúci samostatne na základe vydanej licencie

Ak fyzioterapeut pracoval u viacerých zamestnávateľov je potrebné potvrdenie o praxi od každého z nich.

 • potvrdenia – fotokópie – odborných , ústavných, okresných ,krajských a celoslovenských aj zahraničných podujatí ak ste ešte všetky nezaslali
 • ak ste ukončili vzdelanie – diplom ( Bc., Mgr., špecializácia, certifikačná činnosť)
 • doklad o úhrade

členských poplatkov (člen SKF) –

výška členského poplatku 22,-€/rok ( do 31.12.2022)

výška členského poplatku 30,-€/rok ( od 01.01.2023)

poplatok za vedenie ( len registrovaný) – výška poplatku 15,-€/rok, za celé hodnotiace obdobie

 • doklad o úhrade 10,-€ za hodnotenie SV
 • všetky zmeny týkajúce sa osobných a pracovnoprávnych údajov ( odo dňa registrácie)

V prípade ak fyzioterapeut nevykonával v hodnotiacom období svoje povolanie je povinný túto skutočnosť preukázať:

Ak počas hodnotiaceho obdobia došlo k prerušeniu výkonu povolania ( viac ako 48 mesiacov)

Túto skutočnosť preukáže:

 • potvrdenia zo sociálnej poisťovne /ak je na materskej dovolenke, rodičovskom príspevku/ potvrdenie od zamestnávateľa , že bol v určitom čase práceneschopný/á,

 • potvrdením z úradu práce , že bol/a nezamestnaný/á,potvrdenie o ukončení pracovného pomeru od posledného zamestnávateľa

 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní starobného alebo invalidného dôchodku spolu

s čestným prehlásením , že nevykonáva povolanie ( v takomto prípade môže požiadať o zrušenie registrácie, príslušné tlačivo na www.komorafyzioterapeutov v sekcii tlačivá

k registrácii)

 • potvrdenie o zamestnaní mimo zdravotníctva
 • iné doklady, ktoré preukazujú , že nevykonával/a povolanie v hodnotiacom období

Po obdržaní rozhodnutia sústavného vzdelávania s výrokom „ splnil/a „ odovzdajte 1 kópiu zamestnávateľovi. Po obdržaní rozhodnutia sústavného vzdelávania s výrokom „ nesplnil/a „ ste povinný/á do 6 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia zistené nedostatky odstrániť. Ak fyzioterapeut v uvedenej lehote neodstráni zistené nedostatky , komora príslušná na registráciu fyzioterapeutov uloží fyzioterapeutovi pokutu až do 663,-€ (zákon 578/2004 §82 ods.(4), výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu).

Na vedomie:

Zamestnanec

Zamestnávateľ , ak je fyzioterapeut zamestnaný/á

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Na základe povolenia na prevádzkovanie, príslušnému orgánu , ktorý vydal povolenie ( VÚC )

Na základe živnostenského oprávnenia príslušnému živnostenskému úradu

Možnosť pre fyzioterapeutov, ktorí ukončili výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut:

Podľa zákona 578/2004 §63 bod.1a je možné požiadať o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania. ( Zrušenie nemôže byť so spätnou platnosťou) a mať vyrovnané všetky záväzky ku dňu podania žiadosti.

Možnosť vyžiadať si počet kreditov zo SKF:

Zaslaním žiadosti o kredity

Úhradou 7,-€ na účet SKF č.účtu: SK 65 0900 0000 0006 3250 1495

Všetky podrobné informácie nájdete aj na našej web stránke : www.komorafyzioterapeutov.sk