Prihlásenie

Aktuality

Hodnotenie sústavného vzdelávania 2022

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V  roku 2022 sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie sústavného vzdelávania (ďalej len SV) fyzioterapeutom, ktorí boli registrovaní  v roku 2007, 2012 a 2017. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a  vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov . Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.Slovenská komora fyzioterapeutov (ďalej len “Komora”) týmto oznamuje

  1. Komora doručuje výsledok „nesplnil/nesplnila“ iba zdravotníckemu pracovníkovi. V tomto hodnotení sú uvedené aj zistené nedostatky . V súlade s ustanovením § 42 ods. 5 Zákona č. 578/2004 Z.z., má zdravotnícky pracovník lehotu 60 dní  na odstránenie zistených nedostatkov. Ak v tejto lehote zdravotnícky pracovník zistené nedostatky odstráni, považuje sa pre potreby hodnotenia sústavného vzdelávania jeho povinnosť sústavne sa vzdelávať za splnenú. Komora v prípade odstránenia nedostatkov v lehote určenej v zákone bude zdravotníckemu pracovníkovi a nižšie uvedeným subjektom doručovať výsledok „splnil/splnila“. Ak aj po uplynutí uvedenej lehoty zistí Komora výsledok „nesplnil/nesplnila“, doručí tento výsledok nielen zdravotníckemu pracovníkovi ale aj

  • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  • Zamestnávateľovi – ak ide o zdravotníckeho pracovníka v pracovnoprávnom (alebo v obdobnom) vzťahu

  • Príslušnému orgánu (samosprávny kraj alebo MZ SR, ktorý vydal povolenie) – ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva povolanie na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Komora odporúča všetkým zdravotníckym pracovníkom, zapísaných do registra vedeného SKF, aby sa na hodnotenie sústavného vzdelávania prihlásili najneskôr v deň skončenia príslušného hodnotiaceho päťročného cyklu.

oznam 2022