Prihlásenie

Aktuality

Hodnotenie sústavného vzdelávania

Slovenská komora fyzioterapeutov (ďalej len “Komora”) týmto oznamuje registrovaným fyzioterapeutkám a registrovaným fyzioterapeutom zmeny jej postupu pri hodnotení sústavného vzdelávania v období do odvolania krízovej situácie. Zmeny vyplývajú z  ustanovenia § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“).

  1. Počas trvania krízovej situácie Komora doručuje výsledok „nesplnil/nesplnila“ iba zdravotníckemu pracovníkovi. V tomto hodnotení sú uvedené aj zistené nedostatky t.j. chýbajúci počet kreditov. V súlade s ustanovením § 42 ods. 5 Zákona č. 578/2004 Z.z., má zdravotnícky pracovník lehotu 180 dní odo dňa odvolania krízovej situácie na odstránenie zistených nedostatkov. Ak v tejto lehote zdravotnícky pracovník zistené nedostatky odstráni, považuje sa pre potreby hodnotenia sústavného vzdelávania jeho povinnosť sústavne sa vzdelávať za splnenú. Komora v prípade odstránenia nedostatkov v lehote určenej v zákone bude zdravotníckemu pracovníkovi a nižšie uvedeným subjektom doručovať výsledok „splnil/splnila“. Ak aj po uplynutí uvedenej lehoty zistí Komora výsledok „nesplnil/nesplnila“, doručí tento výsledok nielen zdravotníckemu pracovníkovi ale aj

  • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  • Zamestnávateľovi – ak ide o zdravotníckeho pracovníka v pracovnoprávnom (alebo v obdobnom) vzťahu

  • Príslušnému orgánu (samosprávny kraj alebo MZ SR, ktorý vydal povolenie) – ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva povolanie na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

  1. Aj počas trvania krízovej situácie Komora doručuje výsledok „splnil/splnila“ tým zdravotníckym pracovníkom, ktorí získali vyhláškou stanovený počet kreditov. V týchto prípadoch sa výsledok, bez zbytočného odkladu, doručuje nielen zdravotníckemu pracovníkovi ale aj

  • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  • Zamestnávateľovi – ak ide o zdravotníckeho pracovníka v pracovnoprávnom (alebo v obdobnom) vzťahu

  • Príslušnému orgánu (samosprávny kraj alebo MZ SR, ktorý vydal povolenie) – ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva povolanie na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Komora odporúča všetkým zdravotníckym pracovníkom, zapísaných do registra vedeného SKF, aby sa na hodnotenie sústavného vzdelávania prihlásili najneskôr v deň skončenia príslušného hodnotiaceho päťročného cyklu.

Hodnotenie