Prihlásenie

Aktuality

Info Europe Region World Physiotherapy

Firstly I hope that you are all well in these most difficult times of the COVID-19 pandemic. So many of you are experiencing a second wave at the moment which seems even more challenging that the first. I send my best wishes to all your members at this time.

As you know, the 5th European Region -World Physiotherapy Congress in Leuven this September had to be converted to an online Congress. I am sorry that we will not be meeting in person but safety has to come first.

Below is an outline of the online Congress – The Scientific Committee has done a fantastic job in organising a diverse and exciting programme.  There is something for everyone – educators, researchers, managers, clinicians and students.

Some Member Organisations have been very creative in supporting the Congress e.g. Spain sponsored a number of places to offer its members, some MOs asked their Subgroups to sponsor a place or places.

I would ask you to continue to promote the Congress and encourage your members to sign-up for it and please feel free to forward this email to all your members, workplace contacts, universities and educational institutes.

Thank you for taking the time to promote and support the Congress, it is very much appreciated.

Please take care and stay safe.

Regards

Esther-Mary

Chair– European Region World Physiotherapy

 

World Physiotherapy European Region – 5th Congress on line – Don’t miss the opportunity to attend

While we are sorry that we cannot meet in Leuven for the 5th European Region – World Physiotherapy Congress – there are  many advantages in having a specially designed online platform. This is what our first online conference has to offer (see further down for more details):

 1. It can be accessed by all physiotherapists wherever you are  – special and reduced rates for members of Member Organisations and for Students
 2. There are no travel or accommodation costs
 3. Each physiotherapist can access (on-demand) all the  sessions and presentations (4 Keynotes, 3 Focused Symposia, 117 oral presentations and 84 poster presentations)– and you don’t  have to make a choice between attending one and not attending another.
 4. Each physiotherapist can chose when to access the presentations – Create your own schedule and attend all the sessions whenever best suits you on any device.
 5. It offers the physiotherapy community the possibility for educational exchanges and scientific news.
 6. Join the discussion – Attend the Q&A sessions for the keynotes and focused symposia.
 7. Give feedback – Send your questions directly to the presenters to exchange views
 8. It is the first physiotherapy Congress to present COVID-19 related research
 9. Each physiotherapist can access the presentations for the next few months  – up until 31st January 2021
 10. Earn a certificate of attendance

 

If you are an educator, you can’t miss the opportunity! Be a part of our education community.

Are you A manager? A researcher? A clinician?, a physiotherapist who think it’s important to discuss topics beyond the clinic walls? Join us for exactly such a meeting.

The online platform will be launched on the 11th of September 2020. It will have the same content as the in-person version and will be accredited for participation.

After the launch on 11th September, all presentations will be available for viewing via an on-line platform which will be visible to registered participants until the 31st of January 2021.

Question and Answer sessions: There will be the opportunity to put questions to presenters (from 11th to the 18th September) and to view the Q&A sessions with the Keynote speakers and Focused Symposia on the platform from 28th September onwards.

Keynote speakers for the 4 main tracks are:

 • Track 1: Diversity and Inclusion in Learning

Simon Schnetzer, Expert on generation Z intergenerational understanding

 • Track 2: Practice Education

Gail M. Jensen, Dean, Graduate School and College of Professional Studies School of Pharmacy and Health Professions, Creighton University

 • Track 3: Science in Physiotherapy

Deborah Falla, Chair in Rehabilitation Science & Physiotherapy at the University of Birmingham, UK. Director of the Centre of Precision Rehabilitation for Spinal Pain

 • Track 4: COVID-19 and physiotherapy

Hans Kluge, Director of WHO Europe

We are meeting and you can be a part of it! No travel or accommodation expenses, no hassle!.

Don’t miss the Early Bird registration deadline1st September 2020

Visit the website and register –  http://europeanregioncongress.physio/

Visit the full programme  –  available at  https://kuleuvencongres.be/er-wcpt2020/programme

Presentation video https://www.youtube.com/watch?v=JYXQoNFAQKU&feature=emb_logo

Follow us on Twitter @ERWorldPhysio   #ercongress2020

 

Thank you in advance of supporting the European Congress

Esther-Mary

Esther-Mary D’Arcy

Chair, European Region World Physiotherapy

www.erwcpt.eu

@ERWorldPhysio

 

V prvomrade  dúfam, že sa vám všetko darí v týchto najťažších časoch pandémie COVID-19. Toľko z vás momentálne zažíva druhú vlnu, ktorá sa zdá byť ešte náročnejšia ako tá prvá. Všetkým vašim členom v tejto chvíli posielam všetko najlepšie.

Ako viete, 5. september európskeho regiónu – svetový fyzioterapeutický kongres v Lovani, ktorý sa mal konať v septembri tohto roku, sa musel konvertovať na online kongres. Je mi ľúto, že sa nebudeme osobne stretávať, ale bezpečnosť musí byť na prvom mieste.

Ďalej je uvedený prehľad online kongresu – Vedecký výbor odviedol skvelú prácu pri organizovaní rozmanitého a vzrušujúceho programu. Je tu niečo pre každého – pedagógov, výskumných pracovníkov, manažérov, lekárov aj študentov.

Niektoré členské organizácie boli veľmi kreatívne pri podpore kongresu, napr. Španielsko sponzorovalo niekoľko miest, ktoré ponúkajú svojim členom, niektoré MO požiadali svoje podskupiny, aby sponzorovali miesto alebo miesta.

Chcel by som vás požiadať, aby ste naďalej propagovali Kongres a povzbudzovali svojich členov, aby sa doň prihlásili. Tento e-mail môžete pokojne preposlať všetkým vašim členom, kontaktom na pracovisku, univerzitám a vzdelávacím ústavom.

Ďakujem, že ste si našli čas na propagáciu a podporu Kongresu, to si veľmi vážim.

Buďte opatrní a buďte v bezpečí.

S pozdravom

Esther-Mary

Predsedníčka – Európsky región Svetová fyzioterapia

World Fyzioterapia European Región – 5. kongres na linke – Nenechajte si ujsť príležitosť, aby sa zúčastnili

Aj keď je nám ľúto, že nemôžeme splniť v Leuven na 5. Európskom regiónu – World Congress fyzioterapie – existuje veľa výhody, ktoré majú osobitne navrhnuté online platformu. To môže ponúknuť naša prvá online konferencia (ďalšie podrobnosti nájdete nižšie):

 1. Majú k nej prístup všetci fyzioterapeuti, nech ste kdekoľvek – špeciálne a znížené sadzby pre členov členských organizácií a pre študentov
 2. Neexistujú žiadne cestovné ani ubytovacie náklady
 3. Každý fyzioterapeut má prístup na požiadanie ku všetkým reláciám a prezentáciám (4 kľúčové prednášky, 3 sústredené sympóziá, 117 ústnych prezentácií a 84 posterových prezentácií) – a nemusíte si vyberať medzi účasťou na jednej a druhou.
 4. Každý fyzioterapeut si môže zvoliť, kedy bude mať prístup k prezentáciám – Vytvorte si vlastný rozvrh a zúčastnite sa všetkých sedení, kedykoľvek vám to na akomkoľvek zariadení najlepšie vyhovuje.
 5. Poskytuje komunite fyzioterapie možnosť výmenných pobytov a vedeckých správ.
 6. Pripojte sa k diskusii – Zúčastnite sa relácií Otázky a odpovede na hlavné prednášky a sympóziá.
 7. Poskytnite spätnú väzbu – pošlite svoje otázky priamo moderátorom, aby si mohli vymeniť názory
 8. Je to prvý kongres fyzioterapie, ktorý predstavil výskum súvisiaci s COVID-19
 9. Každý fyzioterapeut môžu pristupovať k prezentácii v najbližších niekoľkých mesiacov – až do 31. januára 2021
 10. Získajte osvedčenie o účasti

 

Ak ste pedagóg , nemôžete si nechať ujsť príležitosť! Staňte sa súčasťou našej vzdelávacej komunity.

Ste manažér? Vedec? Klinik ?, fyzioterapeut, ktorý si myslí, že je dôležité diskutovať o témach presahujúcich hranice kliniky? Pripojte sa k nám presne na takomto stretnutí.

On-line platforma bude zahájená na 11. septembra 2020. Bude mať rovnaký obsah ako verzia v-osoba a bude akreditovaná k účasti.

Po uvedení na 11. septembra, budú všetky prezentácie bude k dispozícii pre prezeranie prostredníctvom on-line platformu, ktorá bude viditeľná pre registrovaných účastníkov až do 31. januára 2021.

 Otázok a odpovedí sessions: tu bude možnosť klásť otázky moderátorov (od 11. do 18. septembra) a pre zobrazenie relácií Q & A s rečníkmi a zameral sympózia na platforme od 28. septembra roku.

Hlavné reproduktory pre 4 hlavné skladby sú:

 • Stopa 1: Rozmanitosť a začlenenie do učenia

Simon Schnetzer, expert na medzigeneračné porozumenie generácie Z

 • Skladba 2: Praktické vzdelávanie

Gail M. Jensen, dekan, absolvent fakulty farmácie a zdravotníctva, vysoká škola profesionálnych štúdií, Creighton University

 • Stopa 3: Veda vo fyzioterapii

Deborah Falla, predsedníčka rehabilitačných vied a fyzioterapie na University of Birmingham vo Veľkej Británii. Riaditeľ Centra presnej rehabilitácie bolesti chrbtice

 • Stopa 4: COVID-19 a fyzioterapia

Hans Kluge, riaditeľ WHO pre Európu

Stretávame sa a vy môžete byť pri tom! Žiadne cestovné ani ubytovacie náklady, žiadne starosti! ,

Nezmeškajte termín registrácie Early Bird1. september 2020

Navštívte webovú stránku a zaregistrujte sa – http://europeanregioncongress.physio/

Navštívte celý program – k dispozícii na https://kuleuvencongres.be/er-wcpt2020/programme

Prezentačné video https://www.youtube.com/watch?v=JYXQoNFAQKU&feature=emb_logo

Sledujte nás na Twitteri @ERWorldPhysio # ercongress2020

 

Ďakujem vopred za podporu Európskeho kongresu

Esther-Mary

Esther-Mary D’Arcy

Predseda, svetová fyzioterapia v európskom regióne

www.erwcpt.eu

@ERWorldPhysio