Prihlásenie

Aktuality

KOMPETENCIE

Po dlhoročných jednaniach s Ministerstvom zdravotníctva a veľkému pracovnému nasadeniu predstaviteľov profesnej organizácie Slovenská komora fyzioterapeutov  najmä Hlavnej odborníčky pre fyzioterapiu  PhDr. Evy Vaskej,MPH, Viceprezidentky SKF doc.PhDr.Eleny Žiakovej,PhD. a advokátky komory Mgr. Ivany Závackej s účinnosťou od 01. júna 2018 vstúpila do platnosti Vyhláška  č. 151/2018 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. mája 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

ZZ_2018_151_20180601 – celé znenie vyhlášky

§ 4cl
Rozsah praxe fyzioterapeuta
(1)
Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
posudzuje a určuje potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti osoby,
b)
plánuje fyzioterapeutickú starostlivosť a reintegráciu osoby do prirodzeného prostredia,
c)
zhodnocuje stav osoby a určuje fyzioterapeutické postupy v závislosti od zistených potrieb,
d)
využíva posudzovacie stupnice a hodnotiace škály vo fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,
e)
vykonáva fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej, výchovnej a preventívnej,
f)
určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu,
g)
meria fyziologické funkcie osobe v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti,
h)
vzdeláva osobu, rodinu a komunitu o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť a navrátenie zdravia osoby, posturálnej životospráve, režimových opatreniach, používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov vrátane možnosti ďalšej fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,
i)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť ako člen multiodborového tímu pri zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti,
j)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri uskutočňovaní fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,
k)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zariadení používaných pri poskytovaní fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,
l)
podieľa sa na zavedení systému kvality fyzioterapeutickej starostlivosti,
m)
vedie zdravotnú dokumentáciu, vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
n)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život človeka,
o)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore masér a diplomovaný fyzioterapeut a praktickom vyučovaní študentov v študijnom odbore fyzioterapia.
(2)
Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 na základe odporúčania lekára samostatne vykonáva
a)
kinezioterapiu, respiračnú fyzioterapiu a inhalačnú liečbu,
b)
aktívne cvičenia a aktívne asistované cvičenia, pasívne cvičenia, rezistované cvičenia s využitím mechanoterapie, kineziotejpingu a hydrokinezioterapie,
c)
reflexnú periostálnu a segmentálnu masáž,
d)
fyzioterapeutickú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,
e)
komplexnú fyzikálnu terapiu, aplikuje fyziatrické, balneologické a elektroterapeutické procedúry (mechanoterapia, svetloterapia, termoterapia, kryoterapia, balneoterapia a elektroterapia galvanickými a nízkofrekvenčnými prúdmi, strednofrekvenčnými prúdmi a vysokofrekvenčnými prúdmi).
(3)
Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a špecializované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu.1a)
(4)
Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a certifikované pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Fyzioterapeut vykonáva pracovné činnosti podľa odsekov 2 až 5 na základe odporúčania lekára, ak Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a zverejňuje na svojom webovom sídle, neustanovujú inak.
(6)
Fyzioterapeut s pokročilou praxou s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a najmenej päťročnou odbornou praxou v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu1a) okrem činností podľa odsekov 1, 2, 3 a 5 samostatne
a)
aplikuje a inovuje hodnotiace škály a nástroje používané vo fyzioterapii,
b)
monitoruje požiadavky na výskum vo fyzioterapii, uskutočňuje výskum a jeho výsledky využíva v zdravotníckej praxi,
c)
hodnotí a posudzuje efektivitu a kvalitu fyzioterapeutickej starostlivosti, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť fyzioterapeutického postupu zvoleného fyzioterapeutom, kontroluje poskytovanie fyzioterapeutických techník, všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o všetky osoby,
d)
koordinuje činnosť členov fyzioterapeutického tímu.