Prihlásenie

Aktuality

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia Číslo: S26972-2022-OOIZP Dňa: 23.01.2023

vestnik-2023-7-11

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore
fyzioterapia

Číslo: S26972-2022-OOIZP
Dňa: 23.01.2023
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu:

1. NÁPLŇ ZRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE FYZIOTERAPIA

1.1 Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti
Fyzioterapia je odbor, ktorý spadá pod odbor zdravotnícke vedy. Fyzioterapia sa zaoberá liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore a obnove maximálnej funkčnej telesnej zdatnosti, alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou, alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku.Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia a prevencia na udržanie
prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku.Fyzioterapia je charakterizovaná presne definovanou úrovňou vzdelania a odbornosti v súlade s národnouF
a medzinárodnou legislatívou. Jeho nositeľom je zdravotnícky pracovník v povolaní fyzioterapeut, s profesijným titulom „fyzioterapeut“F
1.2 Charakteristika starostlivosti v odbore
Fyzioterapia samostatne prostredníctvom svojich špecifických prostriedkov zasahuje tam, kde sú pohyb a ostatné fyzické i psychické funkcie osoby sú ohrozené úrazom, chorobou, vrodenou chybou alebo procesom starnutia. Centrom záujmu odboru fyzioterapia je, aby na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti bola osobe poskytnutá podpora pre zachovanie zdravia, prevencie ako aj podpora a výchova k zdraviu osôb, rodín a komunít.
Hlavné úlohy fyzioterapie sú vymedzené rozsahom praxe fyzioterapeuta
1. V oblasti liečby na základe zhodnotenia funkčného stavu a stanovenia komplexného fyzioterapeutického plánu využíva liečebné prostriedky fyzikálnej povahy a realizuje predovšetkým:
– kinezioterapeutické metódy a postupy ako napr. mäkké a mobilizačné techniky, techniky postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, špeciálne
fyzioterapeutické metodiky,
– metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach, ako napr. metódy senzomotorickej stimulácie, proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie,
Vojtovú metódu, koncept manželov Bobathových, metódy Brunkowovej, Bruggra, Pilatesa,DNS, ACT, McKenzie a iných metodík,
– mechanické podnety ako reflexné terapie, reflexná masáž, lymfodrenáž a komplexná liečba lymfedému, gravitácia – trakčné techniky,
– termické, tlakové a vztlakové sily hydroterapie,
– fototerapiu, laseroterapiu,
– účinky elektroterapie, mechanoterapie a magnetoterapie,
– účinky prírodných liečivých vôd, klimatických podmienok vhodných na liečenie
2. V oblasti prevencie identifikuje riziká a predchádza vzniku a zhoršovaniu porúch motoriky a motorického vývoja, druhotných poškodení najmä pohybového, srdcovocievneho, dýchacieho, kožného, vylučovacieho a iných systémov a poškodení psychických funkcií. Uplatňuje predovšetkým poznatky vývojovej kineziológie a prostriedky pohybovej životosprávy a aplikuje prostriedky psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie a edukácie pacienta alebo príbuzných.
3. V oblasti zhodnotenia funkčného stavu využíva komplex špecifických vyšetrení, meraní, hodnotení a testov na rozpoznanie, kvantifikáciu a objektivizáciu odchýlky od normy. Používa špeciálne
vyšetrovacie metódy posudzovania lokomočného systému, fyzikálne merania na stanovenie rozsahu pohybu v kĺboch, stupňa svalovej sily a vyhodnotenie pohybových vzorov posturálneho a lokomočného správania sa osoby, ktoré vedú k stanoveniu komplexného fyzioterapeutického plánu a ergonomickému poradenstvu.
4. V oblasti edukácie podporuje zdravie, zdravý životný štýl, pohybovú životosprávu a kvalitu života osoby.
5. V oblasti vzdelávania sa podieľa na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov, lekárov, sestier a masérov na výkon zdravotníckeho povolania.
6. V oblasti výskumu sa zameriava na objektivizáciu terapeutických výsledkov v odbore a na vývoj a aplikáciu nových diagnostických a terapeutických metód.
2 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ODBORE FYZIOTERAPIA V KLINICKEJ PRAXI
Fyzioterapiu poskytujú fyzioterapeuti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vrátane zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v stacionári ďalej v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecných a špecializovaných nemocniciach, liečebniach, hospicoch, domoch ošetrovateľskej starostlivosti, prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých ako aj v nezdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
3 ODBORNO-METODICKÉ VEDENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE
3.1 Vzťah odboru k vedným disciplínam
Fyzioterapia ako interdisciplinárny odbor spolupracuje so všetkými medicínskymi, zdravotníckymi a humanitnými odbormi, ktoré sú zamerané na prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu a biomedicínsky výskum. Poznatky z jednotlivých odborov fyzioterapie tvorivo rozpracováva a pretvára v závislosti od potrieb fyzioterapeutickej teórie a fyzioterapeutickej praxe.
3.2 Odborno-metodické vedenie v odbore
Na národnej úrovni fyzioterapiu odborne a metodicky riadi odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu a profesijnou, stavovskou organizáciou Slovenskou komorou fyzioterapeutov. Na miestnej úrovni je odborný zástupca, ktorý zodpovedá za odbornú úroveň zdravotnej starostlivosti a fyzioterapeut, ktorý riadi a organizuje poskytovanie zdravotnej
4 SYSTÉM KONTROLY KVALITY
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nepretržite zabezpečujú systém kvality, ktorého cieľom je poskytovanie štandardizovanej starostlivosti. Systém kvality zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej fyzioterapeutom podľa štandardných postupov, dodržiavaním minimálneho normatívu personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia spĺňajúcim požiadavky na bezpečnosť, systém sústavného vzdelávania, registrácie a štatistického vyhodnocovania výsledkov poskytovanej starostlivosti. Kvalita starostlivosti sa hodnotí podľa indikátorov kvality, ktoré sú zamerané na vyjadrenie spokojnosti osôb s poskytnutou starostlivosťou a na sledovanie presne stanovených a dohodnutých kritérií.
5 VZDELÁVANIE V ODBORE
5.1 Pregraduálne vzdelávanie
Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut je získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností
5.2 Špecializačné a certifikačné štúdium
V záujme zvýšenia úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia môže fyzioterapeut získať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v akreditovaných špecializačných študijných programoch a odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v akreditovaných certifikačných študijných programoch podľa osobitného predpisu
5.3 Sústavné vzdelávanie
Sústavné vzdelávanie ako súčasť profesionálneho rozvoja fyzioterapeutov je vzhľadom na dynamický rozvoj odboru fyzioterapia dôležité najmä pre potreby praxe. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom odboru po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania
6 POVINNÉ HLÁSENIE A SPRACOVANIE ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV
Fyzioterapeut pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu, ktorá je podkladom pre výskum, štatistické spracovanie a sledovanie úrovne zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia. Za kalendárny rok sa poskytujú Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu
7 VZŤAH K INÝM ŠPECIALIZAČNÝM ODBOROM
Pri riadení, plánovaní, poskytovaní, koordinovaní a vyhodnocovaní zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a inými fyzickými a právnickými osobami. Vo vzťahu k iným špecializáciám spolupracuje s lekármi špecialistami z odborov najmä fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ortopédia, neurológia, chirurgia, úrazová chirurgia, pneumológia a ftizeológia a mnoho iných, keďže pohybový systém pacienta môže byť ohrozený vo vzťahu k iným špecializačným odborom.
8 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci medzinárodnej spolupráce je významným prínosom porovnávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov s cieľom posúdenia efektivity diagnostiky a liečby ako postavenie profesie fyzioterapia v jednotlivých krajinách. Odbor fyzioterapia spolupracuje v rámci medzinárodných programov s medzinárodnými organizáciami: Svetová fyzioterapia (World physiotherapy), Svetová zdravotnícka ňorganizácia (WHO).
9 PREDPOKLADANÉ TRENDY VÝVOJA STAROSTLIVOSTI V NASLEDUJÚCICH 10 ROKOCH
Prioritou vývoja fyzioterapie v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetovej fyzioterapie je rozvoj odboru v nadväznosti na celospoločenské programy zamerané na komplexnú prevenciu, včasnú diagnostiku a racionálnu terapiu civilizačných chorôb na podklade nových poznatkov so zameraním na zlepšenie kvality života osôb.
Z uvedených skutočností a potrieb vyplývajú trendy vývoja zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia a to najmä:
• uplatňovať fyzioterapeutické postupy a metodiky v starostlivosti o rizikové skupiny populácie, napr. deti s poruchami psychomotorického vývoja, seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením s cieľom podpory ochrany zdravia a zvýšenia kvality života,
• vypracovať fyzioterapeutické štandardy pre zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zaviesť ich do praxe,
• zostaviť fyzioterapeutické, ergoterapeutické a edukačné postupy u invalidizujúcich diagnóz,
• zadefinovať fyzioterapeutickú dokumentáciu v rámci elektronického zdravotníctva,
• zadefinovať samostatné miesto výkonu prace pre fyzioterapiu (ambulancia fyzioterapie),
• zaviesť a rozvíjať centrá komunitnej fyzioterapie a ergoterapie zamerané na starostlivosť a podporu integrácie osôb so zdravotným znevýhodnením,
• rozvíjať ergonomické poradenstvo a konziliárnu činnosť pri aplikácii ergoterapeutických postupov,
• posilniť edukáciu a terapiu zameranú na prevenciu vzniku funkčných porúch pohybového aparátu,
• zdokonaľovať fyzioterapeutické postupy a zavádzať nové vyšetrovacie a liečebné metodiky s orientáciou na aplikovanie nových prístrojov a zariadení, s využívaním prudkého vedecko –
technického rozvoja najmä v oblasti elektroniky,
• posilňovať vedecko – výskumné aktivity a publikačnú činnosť.
10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Zrušuje sa Koncepcia odboru fyzioterapia č. 23609/2009 – OZS uverejnená vo Vestníku MZ SR, Osobitné vydanie, ročník 58 zo dňa 19. februára 2010.
Účinnosť
Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku MZ SR.
Vladimír Lengvarský
minister