Prihlásenie

Aktuality

NCZI- registrácia zdravotníckeho pracovníka

Dobrý deň,

za účelom lepšej informovanosti zdravotníckych pracovníkov ohľadom povinnosti registrovať sa v registri ZPr komory na jednej strane (ak ZPr vykonáva zdravotnícke povolanie) a ohľadom povinnosti požiadať o pozastavenie/zrušenie registrácie v registri komory na strane druhej (ak zdravotnícke povolanie osoba nevykonáva) sme pripravili podklad s vysvetlením obsahu pojmu zdravotnícky pracovník, vr. vysvetlenia foriem a spôsobov výkonu zdravotníckeho povolania, viď. priložený súbor „Zdravotnícky pracovník a výkon zdravotníckeho povolania_komore.docx“.

Podklad, ktorý bol pripravený na základe § 3 a § 27 zák. č. 578/2004 Z. z.,  v kontextu s informáciami o registrácii v komore, a to s cieľom oboznámiť zdravotníckych pracovníkov s tesnou väzbou medzi aktívne vykonávaným zdravotníckym povolaním a povinnosťou registrovať sa v registri príslušnej komory a z toho aj vyplývajúcou povinnosťou požiadať o dočasné pozastavenie/zrušenie registrácie v prípade pozastavenia/ukončenia vykonávania zdravotníckeho povolania.

Podnetom nášho návrhu je pretrvávajúci stav, kedy časť aktívnych ZPr nie je stále registrovaná v registri príslušnej komory na strane jednej a iná časť osôb, ktoré zdravotnícke povolanie už/dočasne nevykonávajú, sú naopak stále platne evidované v registri komory na strane druhej.

Kto je zdravotníckym pracovníkom a ako sa vykonáva zdravotnícke povolanie

Kto je zdravotníckym pracovníkom

 • Zdravotníckym pracovníkom je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent, sanitár.

 • Zdravotníckym pracovníkom je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a získala o. i. aj osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve (tzv. „iný zdravotnícky pracovník“).

 • Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa príslušného osobitného predpisu.

Činnosti, prostredníctvom ktorých môže zdravotnícky pracovník vykonávať zdravotnícke povolanie

Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri:

 • poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tzn. pri činnosti bezprostredne nevyhnutnej na ochranu života a zdravia ľudí,

 • zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby, tzn. v operačnom stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (týka sa iba lekárov, sestier a zdravotníckych záchranárov),

 • ochrane zdravia ľudí, tzn. v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (týka sa napr. lekárov, verejných zdravotníkov, laboratórnych diagnostikov),

 • lekárskej posudkovej činnosti, tzn. v zmysle napr. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (týka sa iba lekárov),

 • zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, tzn. pri výrobe liekov, príprave transfúznych liekov, príprave liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúcii liekov a poskytovaní lekárenskej starostlivosti (týka sa iba lekárov, farmaceutov, farmaceutických laborantov, ortopedických technikov, očných optikov, optometristov a technikov pre zdravotnícke pomôcky),

 • výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, tzn. napr. vo zdravotnej poisťovni, v úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou apod.,

 • vykonávaní prehliadky mŕtveho tela, tzn. v zdravotníckom zariadení alebo prostredníctvom organizátora prehliadok mŕtvych tiel, či iným zákonným spôsobom (týka sa iba lekárov) alebo

 • poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii, tzn. v detenčnom ústave v zmysle zákona č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (týka sa napr. lekárov, sestier, klinických psychológov, liečebných pedagógov).

Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, tzn. pri súčasnom vykonávaní zdravotníckeho povolania niektorou z vyššie uvedených činností. Inými činnosťami, než vyššie uvedenými, nie je možné zdravotnícke povolanie v SR vykonávať.

Spôsob výkonu zdravotníckeho povolania

Zdravotnícke povolanie sa v zmysle príslušných predpisov vykonáva:

 • v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, tzn. v zmysle napr. Zákonníka Práce,

 • na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (týka sa iba vybraných zdravotníckych povolaní),

 • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, tzn. v zdravotníckom zariadení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení (týka sa iba lekárov, zubných lekárov, sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, liečebných pedagógov, logopédov, psychológov a masérov),

 • na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (týka sa iba lekárov) alebo

 • na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu (týka sa iba optometristov, očných optikov a zubných technikov).