Prihlásenie

Aktuality

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni.

 

Pri príležitosti konania 10. ročníka Dňa fyzioterapeutov, bol po prvý krát vyhlásený Fyzioterapeut roka.

Ocenenie fyzioterapeut roka 2017 získala

PhDr. Eva Vaská, MPH

Pani PhDr. Eva Vaská, MPH vykonáva povolanie fyzioterapeutky od roku 1980

Bola zakladajúcou členkou občianskeho združenia Konfederácia fyzioterapeutov Slovenska, ktoré v októbri 2002 prvýkrát v histórii modernej slovenskej fyzioterapie vytvorilo na dobrovoľnej báze platformu združujúcu fyzioterapeutov so stredoškolským, aj s vysokoškolským vzdelaním, združovalo fyzioterapeutov, ktorí už niekde boli registrovaní a aj tých, ktorí boli zásadnými odporcami registrácie v Komorách zriadených v tom čase zákonom.

Pani dr. Vaská bola vedúcou osobnosťou tých členov občianskeho združenia, ktorí stáli pri vytvorení našej Komory zákonom, a ktorí dosiahli jednoznačné ukotvenie pojmu fyzioterapeut v zákone a určenie nášho stavu medzi inými zdravotníkmi ako samostatného povolania.

Pani dr. Vaská má obrovskú zásluhu na zjednotení fyzioterapeutov, na vyňatí povolania fyzioterapeut z neurčitých a všeobecných pojmov zdravotníckych povolaní, na zriadení samostatnej komory fyzioterapeutov zákonom. Pani doktorka stojí aj za definovaním koncepcie fyzioterapie v roku 2010. O koncepciu fyzioterapie sa do dnešného dňa opierajú zástupcovia našej komory pri veľmi náročných rokovaniach na Ministerstve zdravotníctva.

Pani dr. Vaská bola ako osobnosť s vysokým morálnym aj odborným kreditom nominovaná Slovenskou komorou fyzioterapeutov na funkciu Hlavnej odborníčky pre fyzioterapiu. Funciu hlavnej odborníčky pre fyzioterapiu vykonáva pani doktorka funkciu už druhé päťročné obdobie. Počas tohto obdobia bola pani Dr. Vaská terčom mnohých osobných útokov súvisiacich práve s jej energickým a neutíchajúcim nasadením pri presadzovaní záujmov nášho povolania. Útoky ustála a pevne veríme, že  jej elán a asertivita jej vydržia v nezmenej podobe i naďalej.

Pani dr. Vaská bola členkou pracovných skupín, MZ SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pracujúcich na tvorbe legislatívy v oblasti DRG systému, zoznamu zdravotných výkonov, kompetencií fyzioterapie, prílohy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti.

Pani doktorka Vaská je vedúcou fyzioterapeutkou v ÚNB, kde nielen riadi fyzioterapeutickú starostlivosť ale aj praktickú prípravu študentov fyzioterapie.

Bola pedagógom na katedre fyzioterapie na Lekárskej fakulte UK , po zrušení katedry fyzioterapie na LF UK pokračuje v pedagogickej činnosti na Inštitúte FBLR.

Pani PhDr. Eva Vaská, MPH je autorkou mnohých odborných článkov. Má kariérny titul MPH a v súčasnosti pracuje na získaní najvyššieho stupňa vzdelania, v prebiehajúcom doktorandskom štúdiu. Pani Eva Vaská je významnou osobnosťou súčasnej fyzioterapie pri odovzdávaní vedomostí a skúseností, no predovšetkým pri budovaní profesionálneho sebavedomia mladých fyzioterapeutov a tým aj významnou osobnosťou pre rozvoj slovenskej fyzioterapie. Absolvovala všetky tri špecializácie i množstvo certifikovaných kurzov, ktorými rozvíja a prehlbuje svoju odbornú spôsobilosť a zručnosti.