Prihlásenie

Aktuality

Valné zhromaždenie WCPT Ženeva

V dňoch 8.5.2019 až 12.5.2019 sa zástupcovia Slovenskej komory fyzioterapeutov PhDr. Eva Vaská, MPH a Bc. Petra Dubajová zúčastnili zasadnutia Svetovej konfederácie fyzioterapie (WCPT). Účasť Slovenskej komory fyzioterapeutov ako člena WCPT bola podľa podmienok členstva vo WCPT uvedených v štatúte WCPT nutná.

Zasadnutia WCPT sa zúčastnilo spolu 106 členských organizácií pričom WCPT prijalo 13 nových členských organizácií:Benin, Bhutan, Costa Rica, Gruzínsko, Haiti, Ivory Coast, Kosovo, Madagascar, Mali, Maroco, Myanmar, Papua Nová Guinea, Senegal, Sudán.

Na úvod boli predstavené správy Regiónov a Prezidentky WCPT Emmy Stokes. Prezidentka uviedla dosiahnuté ciele v období 2015- 2018 a plány na rok 2019. WCPT aj vďaka úsiliu úradujúcej prezidentky prispelo k rozvoju fyzioterapie v jednotlivých krajinách, zlepšilo prepojenie odborníkov vo fyzioterapii po celom svete, prispelo k zlepšeniu podmienok pre fyzioterapeutov v spolupráci s členskými organizáciami v Ukraine, Vietname, Kosove, Čiernej hore a i. Do budúcna plánuje pokračovať v týchto aktivitách.

Európska regionálna komora na čele s Ester- Mary D´Arcy informovala o najbližšom zasadnutí regionálnej komory v dňoch 7.-9. mája 2020 v Prahe. Ďalej uviedla aktivity za obdobie 2015-2018. Kde zaraďujeme spoluprácu s medzinárodnými organizáciami v zlepšovaní zdravotnej starostlivosti, profesionálnej praxe, vzdelania, samostatnosti a nezávislosti fyzioterapeutov s cieľom

zabezpečiť pacientovi kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť.

Európsky región WCPT sa taktiež aktívne podieľa na tvorbe Klinických štandardov vo fyzioterapii prostredníctvom G-I-N (Guideline Internacional Network ).

World Confederation of Physical Therapy predniesla návrh na schválenie nového štatútu WCPT. Štatút bude verejne dostupný v najbližších dňoch na stránke WCPT. V štatúte sú zahrnuté zmeny týkajúce sa členstva, členom WCPT môže byť organizácia, v ktorej väčšina členov sú fyzioterapeuti, väčšinu riadiaceho orgánu zastupujú fyzioterapeuti, vo WCPT nie je iná organizácia

so sídlom v tej istej krajine ako pôvodná organizácia. Členské poplatky zostanú nezmenené v prípade, že dôjde k nárastu členov WCPT o 5% v porovnaní s predošlým obdobím, pokiaľ bude nárast členov menej ako 3%. Rada WCPT prijme opatrenia k zvýšeniu členského poplatku. Na základe štatútu zaviedla kontroly počtu členov komôr v jednotlivých organizáciách. Následne bol navrhnutý nový názov svetovej konfederácie fyzioterapie z World Confederation of Physical Therapy na World Physiotherapy, návrh zatiaľ nebol schválený.

Ďalej bol schválený návrh Japonska o zmiernení klimatických zmien a pomoci krajinám postihnutým prírodnými katastrofami v dôsledku klimatických zmien kde by bol fyzioterapeut zaradený do tímu prvého kontaktu.

Bol schválený tzv. New policy statement on diversity and inclusion, ktorý zahŕňa definíciu fyzioterapie, fyzioterapeuta ako zdravotníckeho pracovníka s nezávislou praxou, etické princípy fyzioterapeuta, vzdelanie.

Dôležitou udalosťou zasadania boly voľby prezidenta WCPT, voľby viceprezidenta, WCPT a predstavenie zástupcov regiónov. Slovensko bolo vo voľbách zastupované PhDr. Evou Vaskou, MPH. Prezidentkou je znovuzvolená Dr. Emma K Stokes, víceprezidentkou Melissa Locke a zástuca Európskeho regiónu John Xerri de Caro.

Na základe rokovania WCPT a zástupcov SKF sa členovia WCPT dozvedeli o problémoch vo fyzioterapii na Slovensku a súhlasili s tým, že podporia SKF v rokovaniach na MZ SR prostredníctvom podporného listu, v ktorom vyjadria dôležitosť zriadenia fyzioterapeutických ambulancií a udržania nadobudnutých kompetencií fyzioterapeutov.

konkrétne Španielsko, Česká republika, Čierna hora, Vietnam, Japonsko, Veľká Británia,

Slovinsko, India, Svahílsko, Taiwan, Nemecko, Rakúsko, Holandsko. Na zasadanie WCPT nadväzoval Svetový kongres WCPT, ktorého sa zúčastnilo takmer 5000 fyzioterapeutov z celého sveta. Súčasťou programu boli workshopy a prednášky na tému rozvoja a riadenia organizácií, vzdelanie fyzioterapeutov, rozvoj odboru fyzioterapia v jednotlivých krajinách, ako aj globálne. Vrámci workshopov sa diskutovalo o otázkach systémov a organizácie fyzioterapeutov iných členských krajín, legislatívy, pracovných a vzdelávacích podmienok. Na týchto workshopoch sme mali možnosť zistiť s akými problémami sa stretávajú fyzioterapeuti v zahraničí a akým spôsobom sa im niektoré z problémov podarilo riešiť. Diskusie prebiehali aj s vedením WCPT.

Na záver sme pozvali na Slovensko členov Rady WCPT na čele s prezidentkou, prijatie

pozvania by bola pre našu komoru veľká česť.

PhDr. Eva Vaská, MPH

Bc. Petra Dubajová