Prihlásenie

Aktuality

Vyjadrenie SKF k medializovaným informáciám o zvyšovaní miezd

                                                                                                                           

Vyjadrenie SKF k medializovaným informáciám o zvyšovaní miezd

Slovenská komora fyzioterapeutov obracia pozornosť predstaviteľov Vlády Slovenskej republiky, menovite Predsedu vlády Slovenskej republiky, Ministra zdravotníctva Slovenskej a Ministra financií Slovenskej republiky, na skutočnosť, že ich konanie týkajúce riešenie krízy systému zdravotnej starostlivosti vyvoláva veľké znepokojenie v radoch odbornej verejnosti aj v radoch pacientov.

Postupy, ktorých výsledkom je zjavná diskriminácia fyzioterapeutov, kastovanie zdravotníckych povolaní bez opory v reality a v zákonnej úprave, likvidujú zbytky ochoty zdravotníkov vydržať v systéme a poskytovať zdravotnú starostlivosť. Slovenská komora fyzioterapeutov sa dištancuje od mediálnych výstupov týkajúcich sa rokovaní o riešení krízy v zdravotníctve, ktoré odzneli v médiách do 22.08.2022, pretože nebola súčasťou rokovaní a jej návrhy na zvýšenie mzdových nárokov fyzioterapeutov sú rezortom zdravotníctva dlhodobo ignorované. Stavovská organizácia združujúca fyzioterapeutov nebola ani pozvaná a ani informovaná o dôvodoch, pre ktoré ju rezort zdravotníctva a ani Úrad Vlády, na rokovaniach o úprave odmeňovania fyzioterapeutov nepovažuje za partnera alebo aspoň za vhodného účastníka. Fyzioterapeut je odborník pripravujúci sa na výkon povolania dlhé roky a sústavne sa vzdeláva aj počas výkonu náročného povolania. Slovenská komora fyzioterapeutov v týchto dňoch zaznamenáva množstvo podnetov od pobúrených fyzioterapeutov, žiadajúcich rozumné vysvetlenie pre diskriminačné vyhlásenia ministra zdravotníctva a ministra financií. Komora nepozná dôvody postupov a vyhlásení, ktoré sú nesprávne a vyháňajú fyzioterapeutov zo systému slovenskej zdravotnej starostlivosti.

Slovenská komora fyzioterapeutov s veľkým znepokojením zisťuje, že predstavitelia Vlády Slovenskej republiky zrejme vidia ako problém, ktorému je treba venovať ich pozornosť, iba to, čo sa medializuje. Tento stav však treba eliminovať a nie posilovať, rozpadnutý system zdravotnej starostlivosti sa neoživí zvýšením platu sestier alebo lekárov. Toto je zjavné všetkým odborníkom aj pacientom. Mediálna prezentácia ministrov k tejto téme, v spojení s ignorovaním stavovských organizácií, pôsobí ako ďalší katalyzátor problémov v zdravotníctve. Riešenie ako zvrátiť súčasnú situáciu v zdravotníctve nám určite neprinesie uprednostňovanie niektorých zdravotníckych povolaní, opomínanie iných zdravotníckych povolaní a hodnotenie zdravotníkov podľa druhu zdravotníckeho zariadenia.

Slovenská komora fyzioterapeutov žiada predstaviteľov Vlády Slovenskej republiky, aby starostlivo prehodnotili doterajšie medializované výstupy z rokovaní o úprave odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, a aby v reflexii na toto prehodnotenie, vládni predstavitelia využili pri riešení súčasnej situácie zdravotníctva základné pravidlá okrúhych stolov, rokovali s predstaviteľmi stavovských organizácií a predstaviteľmi združujúcimi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

S úctou

______________________

Diana Dudášová

Prezidentka Slovenskej komory

fyzioterapeutov

Vyjadrenie SKF