Prihlásenie

Aktuality

WCPT-podpora pre miesto výkonu fyzioterapie

Výkon fyzioterapie na Slovensku

Vážená pani ministerka,

píšem Vám, aby som podporil snahu Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF) v zavedení miesta výkonu fyzioterapie na Slovensku označeného ako ambulancia fyzioterapie. Svetová konfederácia fyzioterapie (WCPT) je výhradná celosvetová medzinárodná organizácia pre fyzioterapiu a zastupuje viac než 350 000 fyzioterapeutov z celého sveta prostredníctvom 109 členských organizácií. WCPT bola založená v roku 1951 a od roku 1956 bola uznaná za mimovládnu organizáciu v oficiálnym prepojením na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

WCPT je poverená zabezpečiť odborný rast odboru fyzioterapia a podporovať významnú úlohu profesie v zmysle globálneho zlepšenia zdravia. WCPT usmerňuje a podporuje výskum, vzdelávanie a prax vo fyzioterapii. Slovenská komora fyzioterapeutov je členom WCPT od roku 2011 a WCPT považuje SKF ako jedinú smerodajnú organizáciu pre odbor fyzioterapie na Slovensku. Slovenská komora fyzioterapeutov registruje 3800 fyzioterapeutov vykonávajúcich fyzioterapiu vo vašej krajine a v zahraničí.

Ako členská organizácia WCPT má Slovenská komora fyzioterapeutov povinnosť zavádzať štandardy vo vzdelaní a praxi fyzioterapeutov na Slovensku. Je úlohou komory zaistiť vhodné postupy implementácie a monitorovania vzdelania a štandardov v praxi a zabezpečiť, aby tí, ktorí vykonávajú fyzioterapiu na Slovensku tieto štandardy dodržali.

Členské organizácie WCPT majú, na základe medzinárodných pravidiel, hlasovacie právo na valných zhromaždeniach WCPT. Členské organizácie, akou je aj SKF, majú povinnosť podporovať, presadzovať a zlepšovať postavenie fyzioterapeutov a zároveň sa uistiť že štandardy realizácie fyzioterapie sú vyhovujúce s cieľom podať čo najlepšiu starostlivosť verejnosti. Členské organizácie WCPT musia prijať podmienky a pravidlá WCPT a pracovať na tom, aby dosiahli štandardy v praxi a vzdelaní tak, ako je uvedené v podmienkach a smerniciach WCPT.

WCPT zastupuje práva tých, ktorí hľadajú služby/starostlivosť fyzioterapie a chcú navštíviť priamo fyzioterapeuta., ak si to želajú. WCPT verí, že toto právo zastupuje autonómiu užívateľov služieb/starostlivosti fyzioterapie a umožňuje regulárny a spravodlivý prístup k takýmto službám/starostlivosti.

Tento postoj podporujú nasledovné dokumenty: https://www.wcpt.org/policy/ps-autonomy https://www.wcpt.org/policy/ps-direct-access

Sú známe významné neustále sa rozširujúce medzinárodné údaje, ktoré podporujú klinickú a finančnú efektivitu priameho prístupu k fyzioterapii a jej akceptovanie medzi užívateľmi týchto služieb.

Fyzioterapeuti sú kvalifikovaní ykonávať komplexné vyšetrenie/ hodnotenie pacienta/klienta na stanovenie diagnózy a prognózy/ plánu starostlivosti, uskutočniť terapeutický výkon/ terapeutický program v prípade, že je vhodný, zhodnotiť výsledok každého výkonu/ terapie a stanoviť ukončenie terapie.

WCPT štatút pre štandardy vykonávania fyzioterapie zahŕňajú detaily špecifikácie výkonu činnosti a pravidiel, ktoré sa, ako očakávame, fyzioterapeut snaží dodržať v zmysle podania vysokokvalitnej fyzioterapie a profesionálnych služieb verejnosti.

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_standards_practice_complete.pdf

Tieto štandardy poskytujú základ pre určenie miesta výkonu fyzioterapie. Reprezentujú záväzok odboru fyzioterapia verejnosti, aby mohli obnoviť optimálne zdravie a funkciu jednotlivcov a populácie, sledujúc vynikajúce výsledky v praxi. Uvedené štandardy stanovujú základy miesta výkonu praxe vo fyzioterapii vo všetkých zariadeniach, vrátane, ale nie výhradne, kliník, nemocníc, škôl, súkromných zariadení. Je obzvlášť potrebné zamerať pozornosť na prostredie, v ktorom je fyzioterapia vykonávaná. K tejto problematike uvádza štatút nasledovné body:

   1. Miesto výkonu fyzioterapie

    1. Miesto výkonu je vytvorené tak, aby spĺňalo bezpečný a dostupný priestor, ktorý umožňuje naplnenie úloh, zámerov a cieľov poskytovania fyzioterapie. Materiálne vybavenie je bezpečné a dostatočné na dosiahnutie zámerov a cieľov fyzioterapie.

    2. Miesto výkonu je plánované, konštruované a vybavené tak, aby sa v zmysle

bezpečnosti a efektívity zabezpečilo vhodné priestorové a materiálne vybavenie súlade s profesionálnymi, vzdelávacími a administratívnymi potrebami sprostredkovaných služieb.

    1. Miesto výkonu by malo:

 • spĺňať všetky sprievodné zákonné požiadavky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti

 • mať viditeľne označené únikové východy, v priebehu ktorých sa nesmú nachádzať žiadne

prekážky

 • spĺňať priestorové potreby vhodné pre počet a typ pacientov/klientov

 • zahŕňať recepciu a čakárne s ohľadom na ľudí so znevýhodnením

 • zahŕňať terapeutické priestory, ktoré ponúkajú súkromie, bezpečie a komfort

WCPT podporuje každú formu legislatívy, ktorá dopomôže fyzioterapeutom na Slovensku zvládať

výzvy zdravotného sektoru lokálne, regionálne a medzinárodne.

V prípade potreby ďalších informácií sú postupy a smernice WCPT sú dostupné v plnom znení na našej stránke http://www.wcpt.org/policies . Verím, že tieto informácie budú prínosom na vašich rokovaniach ohľadom zavedenia miesta výkonu – ambulancie fyzioterapie na vykonávanie fyzioterapie na Slovensku.

S úctou,

Jonathon Kruger

Chief Executive Officer

Cc:

 1. Ms Monika Jankechová

Head of the Department of Health Education Ministry of Health monika.jankechova@health.gov.sk

 1. Ms Adriana Liptáková

Head of the Department of Healthcare Ministry of Health adriana.liptakova@health.gov.sk

 1. Mrs. Elena Žiaková President

Slovak Chamber of Physiotherapists

elenaziakov@gmail.com

10 June 2019

Dr Andrea Kalavská Minister of Health ministerka@health.gov.sk

Dear Minister

Re: Practice of Physiotherapy in Slovakia

I am writing in relation to support the work of the Slovak Chamber of Physiotherapists (Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF)) in establishing a dedicated environment for the practice of physiotherapy in Slovakia identified as an outpatient physiotherapy centre.

The World Confederation for Physical Therapy (WCPT) is the sole international organization for physical therapy (physiotherapy), representing more than 350,000 physiotherapists worldwide through its 109 member organizations. WCPT was founded in 1951 and since 1956 it has been a non-governmental organization (NGO) in official relations with the World Health Organization.

WCPT is committed to moving physiotherapy forward and to promoting the significant role the profession plays globally in improving health and wellbeing. WCPT encourages high standards of physiotherapy research, education and practice.

The Slovak Chamber of Physiotherapists has been a member of WCPT since 2011, and WCPT recognises the Chamber as the sole authoritative voice for the physiotherapy profession in Slovakia. The Slovak Chamber of Physiotherapists registers 3800 physiotherapists practising physiotherapy in your country and abroad.

As a member organisation of WCPT, the Slovak Chamber of Physiotherapists has the responsibility to establish standards for the education of physiotherapists and standards of practice for physiotherapists in Slovakia. It is the role of the chamber to ensure that processes are in place to implement and monitor education and practice standards and to ensure that those wishing to practise physiotherapy in Slovakia meet the standard.

WCPT member organizations vote upon international policy at WCPT General Meetings. Member organizations, such as the Chamber, have a responsibility to support, promote and advance the role of physiotherapists ensuring that standards are in place to deliver quality service to the public. WCPT member organizations accept WCPT policies and work to achieve the standards of practice and education as described in the WCPT’s policies and guidelines.

WCPT advocates for the right of those seeking physiotherapy services to self-refer to a physical therapist if they so desire and believes that this right promotes the autonomy of users of physiotherapy services and enables fair and equitable access to such services.

This position is outlined in the following key documents: https://www.wcpt.org/policy/ps-autonomy https://www.wcpt.org/policy/ps-direct-access

There is significant international data that growing that supports the clinical and cost effectiveness of direct access physiotherapy services and their acceptability among service users.

Physiotherapists are qualified to undertake a comprehensive examination/assessment of the patient/client to formulate a diagnosis and prognosis/plan of care, implement a therapeutic intervention/treatment program if appropriate, evaluate the outcome of any intervention/treatment, and determine discharge arrangements.

WCPT guideline for standards of physical therapy practice provides details on the statement of performance and conditions to which WCPT expects physiotherapists to aspire, in order to provide high quality physiotherapy professional services to society.

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_standards_practice_complete.pdf

These standards provide the foundation for the assessment of physiotherapy practice. They represent the physiotherapy profession’s commitment to society to promote optimal health and function in individuals and populations by pursuing excellence in practice. These standards provide the basis for physiotherapy practice in all settings, including but not limited to: clinics, hospitals, schools and commercial premises. Of particular note is the requirement for regarding the environment for physiotherapy practice. The guidelines state that

   1. Physical setting

    1. The physical setting is designed to provide a safe and accessible environment that facilitates fulfilment of the mission, purposes and goals of the physiotherapy service. The equipment is safe and sufficient to achieve the purposes and goals of physiotherapy.

    2. The physical setting is planned, constructed and equipped to provide adequate space and the proper environment to meet the professional, educational, and administrative needs of the service with safety and efficiency.

    3. The physical setting shall:

     • meet all applicable legal requirements for health and safety

     • have fire exits that are clearly marked and kept free of obstruction

     • meet space needs appropriate for the number and type of patients/clients served

     • provide reception and waiting facilities with consideration to people with disabilities

     • provide treatment areas that offer privacy, security and comfort

WCPT is supportive of any legislation that will empower the physiotherapists in Slovakia to cope with the challenges of the health sector locally, regionally, and internationally.

WCPT’s policies and guidelines are available in full on our website http://www.wcpt.org/policies if you require further information. I trust this information will be helpful in your deliberations regarding establishing a dedicated environment for the practice of physiotherapy in Slovakia health facilities.

Yours sincerely

Jonathon Kruger

Chief Executive Officer

Cc:

 1. Ms Monika Jankechová

Head of the Department of Health Education Ministry of Health monika.jankechova@health.gov.sk

 1. Ms Adriana Liptáková

Head of the Department of Healthcare Ministry of Health adriana.liptakova@health.gov.sk

 1. Mrs. Elena Žiaková President

Slovak Chamber of Physiotherapists

elenaziakov@gmail.com