Prihlásenie

Blog

Členstvo v Slovenskej komore fyzioterapeutov: ako ho získať alebo obnoviť, plus benefity

Povolanie, ktoré je synonymom pomoci a prevencie pohybových porúch. Krásne ho vykonávať. Ale… Zrazu človeka kopne realita a pýta sa sám seba, či to naozaj stojí za to… Avšak byť fyzioterapeutom na Slovensku nemusí byť až taká náročná misia, pokiaľ máte za sebou silnú organizáciu. Takú, ktorá vám pomôže pri vzdelávaní, v právnych otázkach i kariérnom raste. Staň sa členom Slovenskej komory fyzioterapeutov. Poradíme, ako na to.

Rozdiel medzi registráciou a členstvom, vznik členstva, ako oň požiadať a podmienky vstupu

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 62 ods. 1, – registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii. To znamená, že registrácia do komory je pre každého fyzioterapeuta povinná, ako podmienka pre vykonávanie zdravotníckeho povolania. 

Výška poplatkov spojených s registráciou je daná zákonom.

K registrácii je potrebné doložiť:

 • notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie SZŠ , diplom VOV, diplom VŠ v odbore fyzioterapia – Bc./Mgr.) 
 • dosiahnuté vzdelanie  v zahraničí – rozhodnutie o uznaní vzdelania MŠ SR)
 • notárom overené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (špecializácia, certifikačná pracovná činnosť)
 • potvrdenie od súčasného zamestnávateľa o výkone povolania
 • kópie potvrdení /zápočtových listov od predchádzajúcich zamestnávateľov
 • potvrdenie o bezúhonnosti/výpis z registra trestov
 • kópia potvrdenia o úhrade registračného poplatku
 •  tlačivo k registrácii

Dňa 1.1.2005 nadobudol účinnosť Zákon č. 578/2004 Z. z., na základe ktorého bola všetkým zdravotníckym pracovníkom zapísaným v registri uložená povinnosť oznámiť údaje v zmysle tohto zákona: 

 1. vyplnenie a zaslanie potrebných tlačív k registrácii,
 2. doklad o odbornej spôsobilosti,
 3. potvrdenie od zamestnávateľa.

Deň zápisu do registra podľa tohto zákona je dňom, kedy fyzioterapeutovi začína plynúť 5-ročné hodnotiace obdobie pre potreby sústavného vzdelávania.

Členstvo v Slovenskej komore fyzioterapeutov

Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF) sa môže stať fyzioterapeut, ktorý požiada o zápis do zoznamu členov. Ten je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania.

SKF zapíše fyzioterapeuta do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ak spĺňa nasledovné:

 • je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
 • je súčasne bezúhonný,
 • predloží doklad o zaplatení:

zápisného 30,-€ (absolvent do 1 roka po ukončení štúdia 17,-€),

registračného poplatku 7,-€,

členského poplatku 30,-€.

Postup

Odborná spôsobilosť sa preukazuje overenými dokladmi o odbornej spôsobilosti (diplom, vysvedčenie…) podľa § 33 ods. 5 Zákona, prípadne potvrdenie o návšteve školy (študent). Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v registri fyzioterapeutov vykonávajúcich povolanie na území Slovenskej republiky, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odbornej spôsobilosti nemusí opakovane dokladať.

Pre upresnenie, úradne overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa Zákona č. 323/1992 Z. z. alebo Zákona č. 599/2001 Z. z.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok SKF rozhodne o zapísaní do zoznamu členov. Následne odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu a členský preukaz.

Aké výhody prináša členstvo v Slovenskej komore fyzioterapeutov

Si fyzioterapeut. Jednotlivci v komerčnom zdravotníctve nič nezmôžu. Ty budeš mať za sebou ochrannú ruku. Slovenská komora fyzioterapeutov má silné slovo pri obhajovaní práv a záujmov svojich členov  na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aktuálne sa medzi nich radí takmer 5000 odborníkov, pričom z celkového počtu 4219 je aktívnych 3713. Najväčšie pokrytie má SZF v Bratislavskom a Košickom kraji.

SKF ti poskytne právne poradenstvo: Budeš mať k dispozícii na zastupovanie právnika, špecializujúceho sa na legislatívu súvisiacu s výkonom povolania.

SKF ti pomôže aj so vzdelávaním. Môžeš reprezentovať SKF na domácich, ale aj zahraničných odborných podujatiach. Takisto zdarma distribuovať dotazníky pre potreby záverečných prác. Poteší aj zľava na vzdelávacích aktivitách organizovaných alebo spoluorganizovaných SKF na všetkých úrovniach či preplatenie nákladov spojených s účasťou na Sneme SKF a VZ RKF.

Využiť tiež vieš možnosť voliť a byť volený do orgánov komory, ktoré obhajujú práva a záujmy fyzioterapeutov nielen na Slovensku, ale rovnako tak na úrovni medzinárodných organizácií.

fyzioterapeut s ležiacim klientom

Aktuálne info a upozornenia

V roku 2023 sa končí ďalšie 5-ročné hodnotiace obdobie sústavného vzdelávania, pričom za tento čas bolo potrebné získať 50 kreditov v rámci edukačných aktivít. Hodnotia sa fyzioterapeuti registrovaní v rokoch 2008, 2013, 2018 a fyzioterapeuti, ktorí mali obnovenú dočasne pozastavenú registráciu v rovnakých rokoch.

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje Zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch a  vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania (priebežného obnovovania a udržiavania získanej odbornej spôsobilosti) zdravotníckych pracovníkov.

Komora odporúča všetkým zdravotníckym pracovníkom zapísaným do registra vedeného SKF, aby sa na hodnotenie sústavného vzdelávania prihlásili najneskôr v deň skončenia príslušného hodnotiaceho päťročného cyklu. Pokiaľ sa zistia určité nedostatky a dôjde k negatívnemu hodnoteniu, zdravotnícky pracovník má k dispozícii lehotu 60 dní  na ich odstránenie.

Pre splnenie podmienok sústavného vzdelávania je potrebné zaslať na sídlo SKF potrebné dokumenty a uhradiť stanovenú čiastku.  Všetky podrobné informácie o týchto krokoch nájdete aj na webstránke Slovenskej komory fyzioterapeutov.