Prihlásenie

Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie

Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ustanovujú nasledovné právne predpisy:
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 42 a § 80, ods. 1, písm. b)
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje fyzioterapeutom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní fyzioterapie. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – celoživotného vzdelávania.