Prihlásenie

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

 

 

18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je profesná organizácia Slovenská komora fyzioterapeutov ( ďalej SKF ), so sídlom Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, IČO 42 13 23 21, Právna forma Stavovská organizácia – profesná komora SK NACE podľa Štatistického úradu SR, 94120 Činnosti profesijných členských organizácií. SKF poverila za zodpovednú osobu Dianu Dudášovú, e-mailová adresa riaditelskf@gmail.com, telefónne číslo : +421 903 855898, ktorá spracúva sobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Práva zodpovednej osoby

Oprávnená osoba má právo vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi spracúvanými v nižšie identifikovaných informačných systémoch spoločnosti výlučne v súlade s právnym základom, od ktorého prevádzkovateľ odvodzuje oprávnenie spracúvať osobné údaje, a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného alebo vymedzeného účelu spracúvania a je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“), inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľa.

3. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Registrácia a vydávanie licencií podľa zákona MZ SR č. 578/2004 Z.z.
SKF spracúva za účelom registrácie zdravotníckeho pracovníka a vydávania licencií :

 • L1A – výkon samostatnej zdravotníckej praxe
 • L1B – výkon zdravotníckeho povolania
 • L1C – výkon odborného zástupcu

nasledovné osobné údaje zdravotníckeho pracovníka:

 • Meno ,
 • priezvisko ,
 • rodné priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • adresa trvalého pobytu
 • prechodného pobytu
 • rodné číslo
 • dátum narodenia
 • zamestnávateľa
 • doklady o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon MZ SR č. 578/2004 Z.z. a zákon GDPR č. 18/2018 Z.z. nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Príjemcami osobných údajov sú podľa tohto zákona:

 • Slovenská komora fyzioterapeutov
 • Ministerstvo zdravotníctva
 • Štatistický úrad
 • Živnostenský úrad
 • Daňový úrad
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • ZP Dôvera a.s.
 • ZP Union a.s.

b. Registrácia a zverejnenie profilu na webovom sídle SKF

 • SKF spracúva na tieto účely nasledovné osobné údaje :
 • meno
 • priezvisko
 • e mail
 • telefónne číslo
 • fotka

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov SKF je nevyhnutné na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka o zverejnenie profilu. Osobné údaje sú spracúvané počas doby uverejnenia profilu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní:

 • Slovenská komora fyzioterapeutov
 • Kremsa digital s.r.o.,Námestie Hraničiarov 37, 851 03 Bratislava

c. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zdravotníckym pracovníkom
SKF spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje:

 • meno,
 • priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • adresa,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov SKF je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní:

 • Slovenská komora fyzioterapeutov

d. Riešenie sťažností/podnetov

SKF spracúva na účely riešenia sťažností/ podnetov nasledovné osobné údaje:

 • meno,
 • priezvisko,
 • údaje uvedené v sťažnosti alebo podnete v závislosti od toho akým spôsobom zdravotnícky pracovník sťažnosť/podnet podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov SKF je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti/podnetu zdravotníckeho pracovníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti/podnetu.

e. Súťaže na Facebooku

SKF spracúva na účely realizácie ankety prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov SKF je nevyhnutné na účely realizácie ankety v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

f. Poskytovanie informácií cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o členstvo v skupine cez Facebook, profesná organizácia SKF bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie informácií a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

g. Plnenie zákonných povinností Slovenskej komory fyzioterapeutov

Profesná organizácia SKF spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až f) na účely plnenia zákonných povinností.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov profesnou organizáciou SKF je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností.

Príjemcami osobných údajov sú podľa tohto zákona:

 • Slovenská komora fyzioterapeutov
 • Ministerstvo zdravotníctva
 • Štatistický úrad
 • Živnostenský úrad
 • Daňový úrad
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • ZP Dôvera a.s.
 • ZP Union a.s.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči SKF právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním SKF:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
 4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Slovenská komora fyzioterapeutov
Tbiliská 6
831 06 Bratislava
www.komorafyzioterapeutov.sk

 

5.Súbory cookie odosielané týmto webovým sídlom