Prihlásenie

Etický kódex fyzioterapeuta

Etický kódex fyzioterapeuta

Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.

 1. Stavovskou povinnosťou fyzioterapeuta je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.
 2. Povinnosťou fyzioterapeuta je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta.
 3. Fyzioterapeut pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Povinnosťou fyzioterapeuta je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.
 5. Fyzioterapeut napomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka.
 6. Fyzioterapeut v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy.
 7. Od fyzioterapeuta nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov na ochranu života, zdravia alebo práv pacienta.
 8. Fyzioterapeut, ktorý vykonáva povolanie, je povinný dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať.
 9. Fyzioterapeut je povinný pri výkone povolania chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.
 10. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súlade s výkonom svojej práce v medziach zákona.
 11. Fyzioterapeut nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné ani iné výkony.
 12. Fyzioterapeut sa môže zúčastňovať na prezentácii odborných zdravotníckych tém na verejnosti, v tlači, rozhlase a televízii a na diskusii k nim.
 13. Fyzioterapeut nemôže používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí byť pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať znaky nekalej súťaže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania fyzioterapeuta.
 14. Fyzioterapeut si musí byť vedomý svojho postavenia, svojej úlohy v spoločnosti a svojho vplyvu na okolie.
 15. Fyzioterapeut si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti.
 16. Fyzioterapeut sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu, rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.
 17. Fyzioterapeut nesmie napomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom zúčastňovať. Každý fyzioterapeut je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony.
 18. Fyzioterapeut je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných.
 19. Fyzioterapeut je povinný získať súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím fyzioterapeutického výkonu, podľa charakteru zariadenia a personálneho vybavenia.
 20. Fyzioterapeuti môžu požiadať ďalšieho špecialistu o konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí.
 21. Fyzioterapeut musí za každých okolností dodržiavať štandard profesionálnej a osobnej etiky, čo robí jeho profesiu dôveryhodnou.
 22. Fyzioterapeut sa podieľa na spolupráci s občianskymi združeniami a členmi iných zdravotníckych profesií na prevencii a starostlivosti o zdravie občanov.
 23. Fyzioterapeut je oprávnený viesť účtovanie za svoje liečebné výkony pre Národnú poisťovňu, podľa platných predpisov / bodovník služieb/.
 24. Pacienti musia byť vopred informovaní o výške poplatkov /bodov/za vykonané služby. Pacienti/klienti musia mať k dispozícii cenník služieb.
 25. Tieto etické princípy fyzioterapeutov boli vypracované v súlade s Etickým kódexom WCPT a boli navrhnuté radou SKF dňa 5.12.2009 v Bratislave a schválené Snemom SKF 2010 v Bratislave.
 26. Etický kódex pre fyzioterapeutov je záväzný pre každého fyzioterapeuta.