Prihlásenie

Postup pri vydávaní licencií

Postup pri vydávaní licencií

V zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch“) vydáva Slovenská komora fyzioterapeutov (ďalej len „Komora“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut:

Podľa § 69 Komora vydá licenciu fyzioteraputovi, ak:

 1. je spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu – Čestne vyhlasenie
 2. je zdravotne spôsobilý –  Lekarsky posudok (26,5 kB)
 3. je odborne spôsobilý – ( overené Diplomy o vzdelaní )
 4. je bezúhonný (Výpis z registra trestov nie starší ako 1 mesiac)
 5. je zapísaný v registri.

Typy licencií:

 1. na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut- L1A; Žiadosť (doc. 38kB)
 2. podmienky vydania:
 1.  ukončené odborné vzdelanie (ÚSOV, VOV, Bc., Mgr.)
 2. ukončené špecializačné štúdium ( Nariadenie vlády 296/2010 Z.z.)
 3. odborná prax v zdravotníckom zariadení ( 5-rokov)

o tento typ licencie môže požiadať zdravotnícky pracovník ak nemá a neplánuje mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale bude poskytovať zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti majú. Taktiež môže poskytovať zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako je zdravotnícke zariadenie. Zdravotnícky pracovník si z príjmov z činnosti odvádza dane a platí si odvody. Služby fakturuje.

  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 66 €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 111
  • špecifický symbol: registračné číslo

 

b. na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut- L1B; Žiadosť (doc. 38kB)

vydáva sa zdravotníckym pracovníkom, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť ako fyzické osoby vo svojom zdravotníckom zariadení a budú si ďalej vybavovať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, budú teda zdravotníckym zariadením SVALZ v odbore fyzioterapia. Povinnosť registrácie na daňovom úrade vzniká až po vydaní povolenia. Povolenie vydáva príslušný VÚC v mieste prevádzky.

  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 33 €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 222
  • špecifický symbol: registračné číslo

 

c. na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut – L1C; Žiadosť (doc. 38kB)

je licencia pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo nejakú inú právnickú formu. Bude teda poskytovať zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba. Táto právnická osoba, aby získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebuje práve odborného zástupcu. Odborný zástupca zodpovedá za všetky zdravotnícke úkony vykonané v danej s.r.o., ktorej je odborným zástupcom. Výkon funkcie odborného zástupcu je v tom istom čase viazaný iba na jednu právnickú osobu. Pokiaľ sa zistí, že odborný zástupca je súčasne odborným zástupcom vo viacerých firmách, hrozí odbornému zástupcovi pokuta do 33 193 EUR.

 1. podmienky vydania:
 1.  ukončené odborné vzdelanie VŠ II. stupňa
 2. ukončené špecializačné štúdium ( Nariadenie vlády 296/2010 Z.z.)
 3. odborná prax v zdravotníckom zariadení ( 5-rokov, ak sa nejedná o ústavné zariadenie), ( 15-rokov , ak sa jedná o ústavné zariadenie)
  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 66 €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 333
  • špecifický symbol: registračné číslo