Prihlásenie

Poplatok za registráciu a aktualizáciu registra

Poplatok za registráciu a aktualizáciu registra

V súlade zákona č. 578/2004 Z.Z. je

  • výška registračného poplatku pri prvej registrácii 13,-€.
  • výška registračného po zrušení registrácie 50,-€ – (fyzioterapeut je povinný opätovne požiadať o registráciu s doložením všetkých príslušných dokladov , ako pri prvej registrácii)
  • výška ročného poplatku za vedenie registra 15,-€ (zákon NR SR 578/2004 Z.z.§ 62 ods. 2 až 12 ),povinnosť uhradiť poplatok za priebežnú aktualizáciu vzniká prvý krát nasledujúci kalendárny rok od zápisu do registra do 31. januára.
platbu možno realizovať poštovou poukážkou typu „U“, alebo internetbanking slsp
Bankové spojenie na úhradu poplatkov za aktualizáciu:
Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK6509000000000632501495
BIC: GIBASKBX
  • variabilný symbol: 2558
  • špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva
  • informácia pre príjemcu: Vaše meno a priezvisko a registračné číslo

Variabilný symbol pri platbách do SKF (doc., 25kB)