Prihlásenie

Aktuality

Štúdium – Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie , Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

                  Web: www.ifblr.ucm.sk www.ucm.sk

                    Mail: slavka.dejczova@ucm.sk, katarina.vulganova@u cm.sk

                    

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (Mgr.)

FYZIOTERAPIA

bez prijímacích pohovorov

 

Denné / externé štúdium:              2 roky / 3 roky

TERMÍN prihlášky:                          Do 31. augusta 2020

Administratívny poplatok:           40,00 €

Externé štúdium:                             550,00 € za jeden akademický rok (po prijatí)

Prihlášky posielajte poštou:        Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Organizačné oddelenie UCM- IFBLR

Nám. J. Herdu 2, 917 01  Trnava

Doklady:

 1. Vytlačená prihláška – podpísaná

Prihlášku nájdete na:

https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/start.do

 1. Životopis
 2. Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie 40.,00 € (bankové konto viď nižšie)
 3. Vysokoškolský diplom I. stupňa (Bc. fyzioterapia) – overená kópia
 4. Vysvedčenie o štátnej skúške – overená kópia
 5. Dodatok k diplomu o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overená kópia alebo originál)
 6. Doklady, ktoré ešte nemáte, pošlite ihneď po ich obdržaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 7. Externé štúdium – potvrdenie praxi v odbore predložiť až pri zápise
 8. Absolventi UCM v Trnave nepotrebujú overené – kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu

 BANKOVÉ SPOJENIE:

Banka:                                  Štátna pokladnica

Účet:                                     7000071919/8180

Variabilný symbol:           42007

Konštantný symbol:       0308

Špecifický symbol:           rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                    SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                 SPSRSKBAXXX

r 20 prijímacie konanie Mgr

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rázusova 14, 921 01 Piešťany

Web: www.ifblr.ucm.sk www.ucm.sk

                                   Mail: vanesa.bacusanova@ucm.sk

                                   RIGORÓZNE KONANIE (PhDr.)

                            bez prijímacích pohovorov

 

Dvojročné štúdium

TERMÍN prihlášky: Do 31. augusta 2020

Administratívny poplatok: 80,00 €

Externé štúdium: 600,00 € jednorazovo

Prihlášky posielajte poštou: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM

Rázusova 14

921 01 Piešťany

Doklady:

 1. Písomná prihláška – podpísaná
 2. Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie 80,00 € (bankové konto viď nižšie)
 3. Vysokoškolský diplom II. stupňa (Mgr.) – overená kópia
 4. Absolventi UCM v Trnave nepotrebujú overenú kópiu diplomu

BANKOVÉ SPOJENIE:

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000071919/8180

Variabilný symbol: 42007

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT: SPSRSKBAXXX

IFBLR – Rigorózne konanie (PhDr.)

 

 

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Rázusova 14, 921 01 Piešťany

Web: www.ifblr.ucm.sk E-mail: eva.mihalikova@ucm.sk ( +421 33 7301 334

                                   MPH – MASTER OF PUBLIC HEALTH

                               Špecializačné štúdium

Trojročné štúdium

Termín prihlášok: do 31.8.2020

Prihlášky posielajte poštou na adresu:

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rázusova 14

921 01 Piešťany

Poznámka: Nie je predpísané žiadne tlačivo.

Finančné podmienky:

Poplatok za prijímacie konanie 100,00 €

Školné 232,00 € jednorazovo alebo 77,33 € ročne

Skúška, obhajoba, vydanie diplomu 500,00 €

Bankové spojenie

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000071919/8180

Variabilný symbol: 41907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Podmienky prijatia na špecializačné štúdium a podmienky ukončenia špecializačného štúdia podľa § 70 Nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Podmienky prijatia na štúdium MPH:

 • vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijných odboroch podľa osobitného predpisu
 • 3 roky odbornej praxe
 • podmienkou zaradenia do štúdia je práca v zdravotníctve (je uzavretý pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti), preto sa bližšie určenie rozsahu a zamerania odbornej zdravotníckej praxe neurčuje
 • uzavretý pracovný pomer s organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti zdravotníctva alebo verejného zdravotníctva, alebo sa podieľa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • v období štúdia MPH nesmie byť uchádzač zaradený v inej špecializácii.

Zdravotnícky pracovník (školenec) môže byť zaradený do špecializačného štúdia:

 • na základe žiadosti zamestnávateľa vedúcim pracovníkom príslušného zdravotníckeho zariadenia
 • na základe jeho žiadosti o špecializačné štúdium na vlastné náklady.

Prílohu k žiadosti o zaradenie na štúdium:

 • tvorí úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (kópia diplomu 2. stupňa VŠ vzdelania). Občan SR, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec, predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia rozhodnutie Ministerstva školstva SR o uznaní dokladov o vzdelaní získanom v cudzine (zákon NR SR č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)
 • potvrdenie od zamestnávateľa o práci v zdravotníctve
 • potvrdenie o odbornej praxi v dĺžke minimálne troch rokov
 • čestné prehlásenie, že v súčasnosti nie je uchádzač o štúdium MPH zaradený v inej špecializácii a ani v inej vzdelávacej ustanovizni
 • štruktúrovaný životopis s dôraz na doterajší profesijný profil (rodné číslo, bydlisko, telefónne prípadne mobilné spojenie, e-mail)

Do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej neschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Podmienky prijatia uchádzača pre akreditovaný špecializačný študijný program sú stanovené na základe minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program MPH.

Špecializačná práca: v priebehu špecializačného štúdia garant vypisuje a schvaľuje témy špecializačnej práce a prideľuje oponenta práce. Práce budú zverejnené na webovom sídle IFBLR. Po obdržaní práce oponent najneskôr do 30 dní vypracuje posudok na predpísanom formulári, ktorý odovzdá garantovi špecializačného štúdia a administratívnej pracovníčke IFBLR. Školenec si posudok môže vyzdvihnúť u administratívnej pracovníčky IFBLR.

Práca musí byť štandardne štruktúrovaná. Rozsah práce je minimálne 25 normovaných strán. Počet citácií je minimálne 15, z toho aspoň polovica musí byť z obdobia posledných piatich rokov. Pri citácii musí byť dodržaná STN ISO 690. Práca sa predkladá v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach v printovej a jedenkrát v elektronickej podobe na CD nosiči. Prezentácia a obhajoba špecializačnej práce je verejná, prebieha za prítomnosti oponenta. Odovzdanie špecializačnej práce a absolvovanie všetkých predmetov teoretickej a praktickej časti špecializačného programu je podmienkou pre pozvanie školenca na špecializačnú skúšku. Obhajoba špecializačnej práce je súčasťou špecializačnej skúšky.

Podmienky na prihlásenie sa ku špecializačnej skúške: najneskôr 2 mesiace pred termínom konania skúšky je školenec pozvaný na špecializačnú skúšku. Prihlasuje sa na špeciálnom formulári s názvom Prihláška na špecializačnú skúšku zverejnenú na webovom sídle IFBLR v časti Kurzy. Prílohou prihlášky je aj kópia o zaradení do odboru, ktoré odovzdá v kancelárii IFBLR. Skompletizované materiály (prihláška, zaradenie do odboru, index) postúpi administratívna pracovníčka IFBLR na posúdenie garantovi študijného odboru aspoň 2 mesiace pred konaním skúšky. Garant po posúdení materiálov potvrdí svojím podpisom, že školenec spĺňa alebo nespĺňa podmienky ku skúške. Ak nespĺňa podmienky ku skúške, garant presne uvedie, čo je školenec povinný doplniť.

Skúšobnú komisiu vymenúva rektor UCM v Trnave na návrh garanta špecializačného študijného programu v súlade s § 41 ods. 2 zákona Kritéria Z1-5. Predseda komisie riadi prácu skúšobnej komisie, zodpovedá za úroveň a hodnotenie skúšok. Ak sa školenec z vážnych dôvodov nemohol skúšky zúčastniť v deň konania skúšky, je povinný sa písomne ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie najneskôr do 5 dní a požiadať o nový termín špecializačnej skúšky. Ak predseda komisie neuzná študentovi ospravedlnenie, jeho celkové hodnotenie sa klasifikuje stupňom „neprospel“. Výsledok skúšky sa zaznamenáva do protokolu a je podkladom pre vydanie kvalifikačného dokladu. Výsledok skúšky zároveň predseda komisie zaznamenáva do protokolu. V protokole je hodnotená každá časť skúšky. Hodnotí sa: „prospel“ alebo „neprospel“. Rovnako sa klasifikuje aj celkové hodnotenie: „prospel“ alebo „neprospel“. Protokol podpisuje predseda a všetci členovia komisie.

Špecializačnú skúšku je školenec povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov. Ak sa školenec nedostaví na opravnú skúšku a ani sa neospravedlní alebo na opravnej skúške opäť nevyhovie, táto skutočnosť sa posudzuje ako zanechanie štúdia, a to nasledujúcim dňom po termíne skúšky. Administratívna pracovníčka vráti školencovi doklady (index odbornosti).

IFBLR – Master of Public Health (MPH)

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Rázusova 14, 921 01 Piešťany

Web: www.ifblr.ucm.sk E-mail: eva.mihalikova@ucm.sk ( +421 33 7301 334

                                         FYZIOTERAPIA V ŠPORTE A TELOVÝCHOVE

                                          Špecializačné štúdium

Dvojročné štúdium

Termín prihlášok: do 31.8.2020

Prihlášky posielajte poštou na adresu:

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rázusova 14

921 01 Piešťany

Finančné podmienky:

Poplatok za prijímacie konanie               80,00 €

Školné                                                         232,00 € jednorazovo alebo 77,33 € ročne

Skúška, obhajoba, vydanie diplomu     500,00 €

Bankové spojenie

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000071919/8180

Variabilný symbol: 41907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Podmienky prijatia na špecializačné štúdium a podmienky ukončenia špecializačného štúdia podľa § 70 Nariadenia vlády SR 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Zdravotnícky pracovník (školenec) môže byť zaradený do špecializačného štúdia:

 • na základe žiadosti zamestnávateľa vedúcim pracovníkom príslušného zdravotníckeho zariadenia
 • na základe jeho žiadosti o špecializačné štúdium na vlastné náklady
 • špecializačné štúdium sa začína podaním prihlášky uchádzača s názvom „žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia“

Prílohu k žiadosti o zaradenie na štúdium do špecializačného štúdia tvorí: úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní. Občan SR, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec, predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia rozhodnutie Ministerstva školstva SR o uznaní dokladov o vzdelaní získanom v cudzine (zákon NR SR č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej neschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia je uzavretý pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prípadne vlastníctvo licencie alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a schopnosť komunikovať s pacientom v slovenskom jazyku.

Podmienky prijatia uchádzača pre akreditovaný špecializačný študijný program sú stanovené na základe minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program.

Špecializačná práca: v priebehu špecializačného štúdia garant vypisuje a schvaľuje témy špecializačnej práce a prideľuje oponenta práce. Práce budú zverejnené na webovom sídle IFBLR. Po obdržaní práce oponent najneskôr do 30 dní vypracuje posudok na predpísanom formulári, ktorý odovzdá garantovi špecializačného štúdia a administratívnej pracovníčke IFBLR. Školenec si posudok môže vyzdvihnúť u administratívnej pracovníčky IFBLR.

Práca musí byť štandardne štruktúrovaná. Rozsah práce je minimálne 25 normovaných strán. Počet citácií je minimálne 15, z toho aspoň polovica musí byť z obdobia posledných piatich rokov. Pri citácii musí byť dodržaná STN ISO 690. Práca sa predkladá v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach v printovej a jedenkrát v elektronickej podobe na CD nosiči. Prezentácia a obhajoba špecializačnej práce je verejná, prebieha za prítomnosti oponenta. Odovzdanie špecializačnej práce a absolvovanie všetkých predmetov teoretickej a praktickej časti špecializačného programu je podmienkou pre pozvanie školenca na špecializačnú skúšku. Obhajoba špecializačnej práce je súčasťou špecializačnej skúšky.

Podmienky na prihlásenie sa ku špecializačnej skúške: najneskôr 2 mesiace pred termínom konania skúšky je školenec pozvaný na špecializačnú skúšku. Prihlasuje sa na špeciálnom formulári s názvom Prihláška na špecializačnú skúšku zverejnenú na webovom sídle IFBLR v časti Kurzy. Prílohou prihlášky je aj kópia o zaradení do odboru, protokol a záznamník, ktoré odovzdá v kancelárii IFBLR. Skompletizované materiály (prihláška, zaradenie do odboru, index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít) postúpi administratívna pracovníčka IFBLR na posúdenie garantovi študijného odboru aspoň 2 mesiace pred konaním skúšky. Garant po posúdení materiálov potvrdí svojím podpisom, že školenec spĺňa alebo nespĺňa podmienky ku skúške. Ak nespĺňa podmienky ku skúške, garant presne uvedie, čo je školenec povinný doplniť. Špecializačná skúška sa skladá z dvoch častí: praktickej časti a z teoretickej časti. Súčasťou špecializačnej skúšky je aj obhajoba špecializačnej práce, ktorá môže byť zameraná teoreticky alebo prakticky. Praktická časť skúšky predchádza teoretickú časť skúšky. Čas vymedzený na splnenie praktickej časti skúšky určí komisia.

Skúšobnú komisiu vymenúva rektor UCM v Trnave na návrh garanta špecializačného študijného programu v súlade s § 41 ods. 2 zákona Kritéria Z1-5. Predseda komisie riadi prácu skúšobnej komisie, zodpovedá za úroveň a hodnotenie skúšok. Ak sa školenec z vážnych dôvodov nemohol skúšky zúčastniť v deň konania skúšky, je povinný sa písomne ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie najneskôr do 5 dní a požiadať o nový termín špecializačnej skúšky. Ak predseda komisie neuzná študentovi ospravedlnenie, jeho celkové hodnotenie sa klasifikuje stupňom „neprospel“. Výsledok skúšky sa zaznamenáva do protokolu a je podkladom pre vydanie kvalifikačného dokladu. Výsledok skúšky zároveň predseda komisie zaznamenáva do protokolu. V protokole je hodnotená každá časť skúšky. Hodnotí sa: „prospel“ alebo „neprospel“. Rovnako sa klasifikuje aj celkové hodnotenie: „prospel“ alebo „neprospel“. Protokol podpisuje predseda a všetci členovia komisie.

Skúšku je školenec povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov. Ak sa školenec nedostaví na opravnú skúšku a ani sa neospravedlní alebo na opravnej skúške opäť nevyhovie, táto skutočnosť sa posudzuje ako zanechanie štúdia, a to nasledujúcim dňom po termíne skúšky. Administratívna pracovníčka vráti školencovi doklady (index odbornosti a záznamník).

Fyzioterapia v športe a v telovýchove (1)