Prihlásenie

Aktuality

Zasadnutia Pracovných skupín Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie

V dňoch 15.09.2022 až 18.09.2022 sa Petra Dubajová a Patrik Konrády zúčastnili na pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko), z dôvodu prvého zasadnutia Pracovných skupín Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie, ďalej len WGER – WCPT, pre funkčné obdobie 2022-2024.

Cieľom pracovnej cesty bola príprava plánu činností WGER – WCPT na nasledujúce funkčné obdobie. Rada Európskeho regiónu na základe Snemu Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie predložila požiadavky Členských organizácií, ďalej len MO, vyplývajúce zo Snemu. Úlohou pracovných skupín bolo prijať tieto požiadavky a zapracovať ich do plánu činností na nasledujúce funkčné obdobie spolu s prebiehajúcimi projektmi. Zasadnutia začali dňa 16.09.2022 o 9:00 hod.. Prezidentka Európskeho regiónu WCPT, Ester- Mary D´Arcy, privítala členov Rady Európskeho regiónu WCPT a následne členov WGER – WCPT. Po privítaní nasledovalo predstavenie členov WGER – WCPT. Následne prezidentka ERWCPT predstavila históriu, funkciu a spôsob fungovania Európskeho regiónu a taktiež Pracovných skupín. Pracovné skupiny v tomto funkčnom období sa delia na permanentné pracovné skupiny: Pracovná skupina pre rozvoj profesionálnej praxe (za Slovenskú komoru fyzioterapeutov – Jana Stanová), Pracovná skupina pre vzdelávanie a Pracovná skupina pre legislatívu (za Slovenskú komoru fyzioterapeutov – Petra Dubajová). V minulom funkčnom období boli Európskym regiónom vytvorené špeciálne pracovné skupiny, v súlade s programom pre zdravie pre obdobie 2020-2024 Európskej únie (EÚ), Pracovná skupina pre onkologické ochorenia a Pracovná skupina pre muskuloskeletálne ochorenia. Na základe doplnenia programu EÚ o rozvoj mentálneho zdravia, 13. Snem Európskeho regiónu WCPT v Prahe 2022 odsúhlasil vytvorenie novej špeciálnej pracovnej skupiny: Pracovná skupina pre mentálne zdravie.

Pracovné skupiny pracujú prevažne oddelene, nakoľko každá pracovná skupina má svoju špecifickú agendu avšak v otázkach ktoré spadajú do kompetencie inej pracovnej skupiny úzko spolupracujú, Nasledovala diskusia ku Snemu ER WCPT a kongresu ER WCPT. Rada ER WCPT prijala návrhy Členských organizácií a požiadala členov pracovných skupín o hodnotenie a návrhy na zlepšenie organizácie Snemu ER WCPT a kongresu ER WCPT.

Ďalším bodom v programe zasadnutia bol prehľad činností Pracovných skupín v predošlom funkčnom období. Všetky činnosti obdržala každá Členská organizácia vrátane Slovenskej komory fyzioterapeutov v materiáloch pred 13. Snemom Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie (ER

WCPT).

Pokračovanie zasadnutia zahŕňalo predstavenie schválených návrhov a odporúčaní pre činnosť Pracovných skupín 13. Snemom ER WCPT. Pracovné skupiny vzali návrhy a odporúčania na vedomie a zapracovali ich do programu činností v samostatných zasadnutiach.

Spoločné zasadnutie ukončil riaditeľ Európskeho regiónu Aitor Carpío prezentáciou, v ktorej vysvetlil fungovanie európskych štruktúr vo vzťahu k ER WCPT ako aj vo vzťahu k členským organizáciám. Vyzdvihol dôležitosť platformy EU Health Policy Platform, ktorá posledné 2 roky zastrešuje dôležité nadnárodné organizácie v Európe.

Prvý deň zakončili oddelené zasadnutia jednotlivých pracovných skupín ohľadom vytvorenia plánov činností vo funkčnom období 2022- 2024, ktoré pokračovali aj ďalší deň doobeda. Výsledky projektov budú prezentované na 14. Sneme ER WCPT v roku 2024.

Po obede všetky pracovné skupiny v krátkosti prezentovali Plány činností z dôvodu pripomienkovania ostatnými pracovnými skupinami. Jednotlivé pripomienky boli vzaté na vedomie a zapracované. Prezidentka ER WCPT zhodnotila priebeh zasadnutí, poďakovala Rade ER WCPT, riaditeľovi ER WCPT a prítomným členom pracovných skupín, a uzavrela zasadnutie. Návrat z pracovnej cesty bol dňa 18. 9. 2022 o 18:00.