Prihlásenie

Blog

Ako bojovať s obezitou

Vznik nadhmotnosti alebo obezity môže mať rôzne príčiny. Táto civilizačná choroba je v dnešnej dobe už bežnou záležitosťou. Najčastejšie príčiny sú najmä dlhodobé nezdravé stravovacie návyky a nedostatok pohybovej aktivity. To vedie k nerovnováhe medzi príjmom a výdajom kalórií. Poďte sa bližšie pozrieť na túto obzvlášť aktuálnu tému, ktorú sme priblížili v rozhovore s fyzioterapeutom Patrikom Konrádym, ktorý je autorom mobilnej aplikácie s cvičeniami a systému pre fyzioterapeutov a trénerov BodyFix.io.

Aké sú najčastejšie príčiny obezity u pacientov, s ktorými ste sa stretli?

U väčšiny obéznych pacientov sa dá vznik obezity vysvetliť dlhodobou konzumáciou neprimeraného množstva stravy, často s nevhodnou skladbou potravín – veľké množstvo tukov a cukrov. K tomu sa vo veľkom množstve prípadov pridáva málo fyzickej aktivity a sedavý spôsob života.

U menšieho počtu obéznych ľudí môže byť obezita dôsledkom napríklad dedičnosti, hormonálnych porúch, užívania liekov, či psychických porúch.

Aký vplyv má obezita na pohybový aparát a celkovú pohyblivosť pacienta?

Obezita môže mať značne negatívny vplyv na pohybový aparát a celkovú pohyblivosť. Pri nadhmotnosti a obezite musia kĺby uniesť vyššiu hmotnosť, čo môže viesť k nadmernému opotrebovaniu kĺbov, artritíde a iným ochoreniam. Neúmerne zaťažuje veľké zhyby dolných končatín, najmä kolenné a bedrové zhyby. Následne dochádza k nezvratnému poškodeniu, ktoré sprevádza bolesť a obmedzená hybnosť pacienta. S bolesťami a pohybovými obmedzeniami potom ide ruka v ruke zníženie fyzickej aktivity, čo vedie k ešte vyššiemu nárastu hmotnosti.

Pacienti s obezitou majú často problémy aj s dýchaním, čo môže viesť k únave. Toto ďalej zhoršuje schopnosť pacienta vykonávať pohybovú aktivitu. Nedostatok fyzickej aktivity zhoršuje obehový systém, čo má za príčinu zhoršenie zdravotného stavu, ako je napríklad vysoký krvný tlak.

Aké sú najúčinnejšie cvičenia pre pacientov s obezitou a ako ich prispôsobiť individuálnym potrebám?

Typ pohybovej aktivity závisí od mnohých faktorov, ako je zdravotný stav pacienta, úroveň jeho fyzickej zdatnosti, ako aj jeho preferencie a možnosti. Je dôležité, aby pacienta pohybová aktivita aj bavila, len tak to bude trvalo udržateľné. Vo všeobecnosti sa na redukciu telesnej hmotnosti odporúča kombinovať silový tréning s aeróbnym (chôdza, Nordic Walking, plávanie, bicyklovanie, tanec a iné.)

Hýbať sa aspoň 5 dní v týždni, začať so strednou intenzitou a postupne ju zvyšovať. Na začiatok minimálne 150 minút týždenne, postupne zvýšiť na minimálne 300 minút týždenne. Odporúčam 2x týždenne silový tréning v trvaní 60 minút. Medzi jednotlivými silovými tréningami by mal byť rozostup 48 hodín, aby sa telo stihlo zregenerovať a pripraviť na ďalší tréning.

Dôležité je prispôsobiť cvičenia individuálnym potrebám každého pacienta, aby boli účinné a bezpečné.

Obézna žena so švihadlom v ruke vo fitness centre.

Aké sú najlepšie metódy na zníženie hmotnosti a ako ich môžete pacientom odporučiť?

Účinným prostriedkom liečby obezity je komplexný manažment, ktorý realizujeme aj v Centre pre manažment obezity (CMO) na pôde Biomedicínskeho centra SAV, kde momentálne pôsobím. CMO získalo ako prvé na Slovensku akreditáciu Európskej spoločnosti pre štúdium obezity (EASO). Manažment obezity nezahŕňa len samotnú redukciu hmotnosti, ale najmä následné udržanie hmotnosti, a tiež prevenciu a liečbu komplikácií spojených s obezitou.

Dôležitá je komplexná úprava životného štýlu. V niektorých prípadoch môže byť lekárom indikovaná farmakologická liečba (antiobezitiká) a bariatrická/metabolická chirurgia.

Pod zmenou životného štýlu sa rozumie úprava stravy – diétne opatrenia, pohybová aktivita, zmiernenie sedavého životného štýlu – prerušované sedenie.

V roku 2021 Ministerstvo zdravotníctva SR prijalo Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku.

V rámci liečby obezity odporúčam aj behaviorálnu terapiu, ktorá pacientom s obezitou môže pomôcť zmeniť stravovacie a cvičebné návyky.

Ako sa dá zlepšiť zdravie pacientov s obezitou prostredníctvom stravovania?

Diétna liečba tvorí základ liečby obezity a všeobecne je kľúčová pri redukcii hmotnosti. Zmena však musí byť trvalá, to znamená celoživotná. Rôzne diéty, detoxy či hladovky nikdy nebudú viesť k udržateľnému zníženiu nadhmotnosti a vedú k tzv. JOJO efektu.

Pri redukcii telesnej hmotnosti platí pravidlo, že musíme prijímať menej energie, než vydávame. Čiže musíme byť v kalorickom deficite. Na trhu je dostupné množstvo mobilných aplikácií (napr. kalorické tabuľky), vďaka ktorým si vie pacient kontrolovať denný príjem energie a základných živín vo svojej každodennej strave. Stačí, že si tam pacient vyplní presné množstvo a druh stravy a aplikácia mu automaticky ukáže koľko kcal/kj prijal. Je potrebné si do nich zapisovať naozaj všetko.

Aké sú najbežnejšie komplikácie, ktoré môžu nastať u pacientov s obezitou?

Obezita je rizikovým faktorom vzniku ďalších ochorení ako napríklad diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia, syndróm obštrukčného spánkového apnoe, špecifické druhy rakoviny, nealkoholové stukovatenie pečene, aterogénna dyslipidémia, artritída, syndróm polycystických ovárií, či neplodnosť.

Fyzioterapeut cvičí s pacientom.

Aké sú najlepšie spôsoby motivácie pacientov s obezitou na zlepšenie ich zdravia a hmotnosti?

Motivácia pacienta sa najlepšie zisťuje jednoduchou otázkou: “Prečo chcem schudnúť?”. Je dobré ak si pacient odpoveď niekam zapíše. Dôvodmi sú najčastejšie zdravie, subjektívna nespokojnosť so svojim vzhľadom, spoločenské dôvody – tlak zvonku, pocity hanby. Pre niekoho je dôvodom záťaž pri pohybe, ktorá ho ovplyvňuje pri každodenných aktivitách. Pacient si môže rovnako spísať prekážky, ktoré mu bránia v zmene životného štýlu a rozmýšľať nad tým, ako ich môže prekonať. Pacient by si mal tiež definovať akú pohybovú aktivitu chce vykonávať, v akom rozsahu a tiež si stanoviť dátum, kedy začne.

Dôležité je zapísať si aj svoje ciele. Ciele by mali byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické, časovo ohraničené a po ich dosiahnutí odmenené. Jediným cieľom nemusí byť len číslo na váhe.

Odporúčam tiež, aby si pacient zvolil niekoho, kto ho bude na ceste zmeny životného štýlu podporovať. Môžu to byť jeho rodinní príslušníci alebo priatelia, ktorí môžu byť tiež zapojení do procesu liečby.

Fyzioterapeut alebo tréner by mal pacienta chváliť za jeho úspechy a podporovať ho na jeho ceste. To mu môže pomôcť zlepšiť sebavedomie a posilniť jeho motiváciu. Nesmierne dôležitá je edukácia o výhodách zdravého životného štýlu.

Pri motivovaní môže byť nápomocná aj vizualizácia. Pacient si môže predstaviť, ako by sa cítil, ak by bol zdravší a ak by dosiahol svoje ciele.

Práve s motiváciou môže pomôcť kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá by mala byť súčasťou komplexnej liečby obezity. Jej hlavným cieľom je podpora zmeny nevhodných stravovacích a pohybových návykov, identifikácia nevhodných myšlienok, naučiť sa spôsoby ovládania svojich myšlienok, správania, emócií.

Aké sú najlepšie postupy pre prevenciu a liečbu obezity u detí a mládeže?

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa celosvetová miera obezity za posledné štyri desaťročia takmer strojnásobila. Nadhmotnosťou trpí celosvetovo viac ako 2 mliliardy ľudí a podľa údajov z roku 2021 je 800 miliónov ľudí obéznych. Stúpa aj počet obéznych detí. Obezita celosvetovo postihuje až 250 miliónov detí.

Najúčinnejšie postupy pre prevenciu a liečbu obezity u detí a mládeže zahŕňajú kombináciu zdravého stravovania, dostatočnej pohybovej aktivity a v neposlednom rade výchovy k zdravému životnému štýlu. Ak dieťa vidí, že rodičia sa zdravo stravujú, jedia zeleninu a ovocie, hýbu sa, bude to robiť tiež. Najlepšie je, ak k tomu deti vedieme už od malička. Potom im takýto spôsob života bude prirodzený po celý život. Rodičia, ale aj starí rodičia zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore zdravých stravovacích a pohybových návykov u detí.

Ako môže fyzioterapeut prispieť k multidisciplinárnemu prístupu pri liečbe obezity?

Fyzioterapeuti môžu obéznym pacientom pomôcť zlepšiť ich fyzickú kondíciu, koordináciu, pohybovú zdatnosť, riešiť individuálne pohybové obmedzenia a bolesti, ktoré sa často spájajú s nadváhou a obezitou.

Obézni pacienti sa často sťažujú na bolesti váhonosných kĺbov, svalov a chrbtice. Tieto bolesti následne môžu ovplyvniť ich schopnosť vykonávať pohybovú aktivitu. Fyzioterapeut môže navrhnúť vhodný a bezpečný cvičebný plán, ktorý zohľadňuje ich pohybové obmedzenia a zároveň zlepšuje funkčnosť pohybu pacienta.

Na čo sa zameriavate Vy a čo je Vašou špecializáciou, ktorou pomáhate pacientom?

Momentálne pôsobím v Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, kde pracujem s rôznymi skupinami pacientov – s nadhmotnosťou, obezitou, pacientmi po onkologickej liečbe, pacientami s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerom a so seniormi.