Prihlásenie

Odborné podujatia

12 – 13.10.2024 – Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami – nový koncept aktívnej liečby skoliózy, hernie disku, ťažkosti po operáciach chrbtice a spinálne stenózy.

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami - nový koncept aktívnej liečby skoliózy, hernie disku, ťažkosti po operáciach chrbtice a spinálne stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 12 – 13.10.2024 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB, Bratislava

Cena: 150 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, občerstvenie a pitný režim.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Priebeh kurzu:

1. deň 8 výukových hodín

9,00 - 11,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliózy v priebehu života. Vznik skoliotickej krivky v predškolnom veku a v školskom veku. Charakteristická degenerácia v strednom veku. Dekompenzácia v starobe - spinálna stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti liečby v jednotlivých obdobiach. Dôraz na včasný záchyt ľahkej krivky pri kontrolách pediatrom a odosielanie na rehabilitáciu k aktívnej liečbe. Indikácie a kontraindikácie operácií. Nevýhody a výhody nosenia korzetu. Nárast incidencie skoliózy.

DMO (centrálna porucha koordinácie pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevencia a včasná liečba, rizikové faktory u matky.

Anatómia a funkcia reťazca LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizácia panvy a trupu

LD-B trakčná sila v driekovej oblasti

LD-C protirotácia trupu proti panve při chôdzi

11,00 - 12,00 hod - prax

Cviky aktivujúce reťazec LD-A, B

 • nácvik
 • korekcie
 • dosiahnutie svalovej harmónie v pletenci ramennom a pánvovom

12,00 - 13,0 hod - obed

14,00 - 16, 00 hod - prednáška

Hlavné rysy poruchy stabilizácie pohybu u skoliotikov.

 • Celkový charakter poruchy, porucha riadenia pohybu, porucha v koordinácii pohybu a svalovéj stabilizácii.
 • Možnosti liečby, prevencia. Hlavné ťažisko poruchy vidíme v poruche funkcie dynamických svalových reťazcov LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktiváciou týchto reťazcov vytvárame dynamický stabilizačný svalový korzet.
 • Príklad – kompenzácia začínajúcej krivky u dvanásť ročného dievčaťa
 • Svalové dysbalancie v pletenci ramennom pri skoliotikoch. Náväznosť na chybú aktiváciu brušných svalov. Dysbalancia v abdominálnej a driekovej oblasti. Zdôraznenie globálnej poruchy vo svalových reťazcoch, ktoré aktivujeme ako celok.

16, 00 - 16,15 hod – prestávka

16,15 - 17, 00 hod - prax

Praktické cvičenie vo dvojciach uvolňujúce zvýšené svalové napätie vo svaloch na prednej a hornej strane v pletenci ramennom.

 • Aktívna relaxácia svalov šíje a pletenca ramenného pomocou recipročnej inhibície. Dôraz je na korekciu cvikov a dopomoc pri liečebnom cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojca pacient - lekár (lekár vytvára rehabilitačný plán a testuje schopnosti pacienta,alebo pacient - fyzioterapeut (pracuje podľa rehabilitačného plánu a reaguje na rastúce schopnosti pacienta, rozvýja plán).

2. deň 8 výukových hodín

9,00 - 10,00 hod – praxe

Hodina skupinového cvičenia – rehabilitačný šport, prevencia

 • Stabilizácia LD, SA, PM
 • Koordinácia a stabilizácia chôdze
 • Automatizácia cvikov
 • Motivácia

10,00 - 10,15 hod - prestávka

10,15 - 12,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliotickej krivky v predškolskom veku na podklade ľahkej mozgovej dysfunkcie a svalovej dysbalancie.

 • Ukážka plnej kompenzácie krivky cvičením za pomoci rodičov.
 • Princípy posturálnej reakcie, senzomotorická stimulácia – praktické využitie v liečbě
 • Vznik klenby nohy špirálnou stabilizáciou

12, 00 - 13, 00 hod – prax

 • Senzomotorické, špirálne stabilizované cvičenie
 • Aktívna klenba nohy
 • Strečing svalov súvisiacich s nohou
 • Mobilizácia chodidla

13,00 - 14,00 hod – obed

14,00 - 16, 00 hod – teória + prax

Manuálne techniky v ľahu pre driekovú oblasť

- M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuálna trakcia chrbtice

16, 00 - 16,15 hod – prestávka

16,15 - 17, 00 hod - prax

Praktické cvičenie malej terapeutickéj skupiny s dôrazom na relaxáciu a uvolnenie paravertebrálnych svalov

27.9.2024-Tejpovanie s mechanickým tejpom STRAPIT V2

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na kurz:

Tejpovanie s mechanickým tejpom STRAPIT V2

Prednášajúci: Mgr. Et Bc. Pavla Rybová

Termín konania: 27.9.2024

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o.

Cena: 150,-€

Počet účastníkov: 20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), študentov fyzioterapie, masérov, podiatrov a ortotikov, rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

Program kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť

9:00 - 13:00

Rozdiel medzi lepením s páskou Strapit oproti iným tejpom.

Pokyny pre aplikáciu.

Techniky lepenia s páskou Strapit.

Aplikačné techniky – chrbtica a trup

13:00 - 14:00 obed

14:00 - 17:00

Aplikačné techniky - horná končatina

Aplikačné techniky – dolná končatina

04.-06.10.2024-Základný kurz DNS B – (miesto konania Košice)

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Základný kurz DNS B

 

Prednášajúci:                Mgr.Veronika Čmolíková

Termín konania:                   04.-06.10. 2024 (08:30-17:00, 9,00-18,00, 8,00-14,00)                                      

Miesto konania :                  Letná 42, Košice 04001

Cena:                                          400 EUR

Počet účastníkov:                24

Dĺžka kurzu:                          24 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov. Pre absolventov kurzu DNS A

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu

 Opakovanie kurzu A: základné princípy vývojovej kineziológie, ontogenéza v 1. roku života, vzťah medzi skorou ontogenézou (vývojom v priebehu 1. roku) a patológiou pohybového systému v dospelosti

Primitívny reflex: posturálna aktivita, posturálna reaktivita: súvislosti pri vyšetrení, skorá identifikácia abnormálneho vývoja

Vyšetrenie novorodenca a detí do 1. roku veku, stanovenie vývojového veku: praktické demonštrácie

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie a stereotypu dýchania prostredníctvom DNS testov – pokročilé modifikácie, zameranie na praktické detaily pri testovaní. Praktické demonštrácie dospelých pacientov

DNS terapeutické prístupy pri nácviku posturálnej stabilizácie. DNS aktívne cvičenie založené na vývojových posturálnych vzoroch. Opakovanie základných pozícií z kurzu A, demonštrácie a nácvik náročnejších vývojových polôh a ich modifikácie.

Integrácia DNS s inými rehabilitačnými prístupmi (myoskeletálnymi mobilizačnými a relaxačnými technikami, reflexnou lokomóciou).

Kortikálne funkcie: vyšetrenie percepcie telesnej schémy a zaradenie prvkov kortikálnej kontroly do DNS terapie

Edukácia pacienta, aktívny nácvik posturálnej stabilizácie, autoterapia. Príprava na DNS kurz "C"

Program kurzu

 1. deň: výučba od 9.00 do 17.00 hod.

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Dopoludnia: Vývojová kineziológia, ontogenéza v 1. roku života.

Popoludní: Vyšetrenie dieťaťa do jedného roku veku: video demonštrácie a praktické ukážky

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie: DNS testovanie, detaily a modifikácie, video prezentácie a praktické ukážky

 1. deň: výučba od 9.00 do 18.00 hod.

Dopoludnia: DNS aktívne cvičenie: výber polohy a kombinácia prvkov aktívneho cvičenia (centrácia, odpor proti plánovanej hybnosti, aktivácia ideálneho dychového vzoru) na podklade predchádzajúcej analýzy pomocou DNS testov

Popoludní: DNS aktívne cvičenia: pozícia na boku "vyššej polohy", cvičenie v statickej polohe, cvičenie fázy prechodu spoľahnutia do polohy, nácvik celého posturálno-lokomočného vzoru jednej vývojovej polohy do druhej.

Praktické demonštrácie pacientov (účastníkov kurzu): DNS testy + terapia

 1. deň: výučba od 8.00 do 14.00 hod.

Dopoludnia:

Aplikácia DNS – využitie DNS metódy u dojčiat, detí, atlétov, neurologických pacientov, vtehotenstva a u seniorov.

Prax: "otestuj - zacvič - otestuj"

Diskusia

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurze “B”: Dostane poslucháč po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát dosiahnutia úrovne “B”: Elektronickú verziu certifikátu dostane poslucháč ihneď po úspešnom zložení testu “B” Test "B" Je dobrovoľný.

V cene kurzu: certifikát, SKF kredity, vstup do online knižnice, pitný režim

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

04.-06.10.2024 – FF 1: Forma, funkcia, facilitácia

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývame na kurz

FF 1: Forma, funkcia, facilitácia

 

Prednášajúci:                        Bc. Richard Vaľa, Jitka Vanclová

Termín konania:                   04.-06.10.2024  (8:00 – 18:00)

Miesto konania :                   AF REHAB, s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena:                                          320 EUR

Počet účastníkov:                20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a ostatný zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene kurzu je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Program kurzu

  PIATOK

8.00 – 9.00 Organizačné záležitosti, Prezentácia účastníkov

9.00 –12.00 Celistvosť, funkcia, forma

Vzťahy v celku, 7 pozorovaných kvalít

Klinická úvaha, hľadanie prvého vstupu

O napätí a facilitácii, možnosti zmeny

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 17.00 Palpácia v praxi, umenie cítiť ruky

Téma: Nohy, DK

17.00 – 18:30 Tvorenie aktívneho cvičenia

 

SOBOTA

8.00 –12.00 Vnímanie, exterocepcia

Téma: Panva, bedra, brucho

Vývoj koordinácie

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 17.00 Téma: Bránica, hrudník, pletenec ramenný, HK

17.00 – 18.30 Téma: Ruky

 

NEDĚLE

8.00 – 12.30 Prednáška: O obuvi a oblečení

Téma: Krk, hlava, tvár

12.30 –13.00 Diskusia, ukončenie kurzu

Hodinová dotácia: 23 hodín (1 hodina = 60 min)

 

 

 

 

  03.10.-05.10.2024-    Kurz metódy Ľ. Mojžíšovej časť “B“

Rehabko, s.r.o.

Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

IČO: 50 795 724

DIČ: 212 051 5782

IČ DPH : SK 212 051 5782

 

Srdečne Vás pozývam na odborný kurz na tému:

               Kurz metódy Ľ. Mojžíšovej časť “B“

 

Prednášajúci:              Mgr. Jana Jedličková

Termín konania:        03.10.-05.10..2024

                                         Registrácia účastníkov  04.10.2024 od 12.30 – 13.00 hod.

Miesto konania:        Rehabko,s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010  01 Žilina, budova Magnus

Cena:                               280,-  EUR

Počet účastníkov:      18

Absolvent kurzu bude schopný diagnostikovať a vykonávať terapiu pomocou metódy Ľ. Mojžíšovej. Po ukončení kurzu bude absolvent schopný posúdiť vhodnosť aplikácie metódy u danej pacientky, ako hlavnej terapeutickej metódy a bude schopný komunikovať s odbornou verejnosťou z odboru fyzioterapie a gynekológie na danú tému.

V cene je zahrnuté občerstvenie pre každého účastníka a potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky vyplnené a zaslané elektronicky cez www.rehabko.sk

 

Kurz B : ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové

datum: 03.10.-05.10..2024

organizátor: PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

místo konání: Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie Rehabko, Žilina

odborný garant: Mgr. Jana Jedličková

lektor: Mgr. Jana Jedličková

kurz má 22 výukových hodin, je určen pro fyzioterapeuty

 

Program a náplň kurzu:

štvrtok/ online cez aplikáciu ZOOM

13:00 – 14:30 zahájení

Teorie 2x45´ opakování anatomie pánve a pánevního dna, pánevních ligament svalů v oblasti pánve

Pauza 15´

14:45 – 16:15 hypertonus a hypotonie svaloviny pánevního dna

Teorie 2x45´ příznaky, příčíny, prevence

Pauza 15´

16:30 – 18:00 Zevní vyšetření pánevního dna, znaky svědčící pro přítomnost spasmu PD

Teorie 2x45´ zřetězené spasmy, jejich vyšetření

teorie: Mgr. Jana Jedličková

 

piatok

8:00 – 10:15 Cvičení na posílení svaloviny pánevního dna

Teorie 2x45´ Cvičení na relaxaci pánevního dna

praxe 1x45´ autoterapie: teorie, praktické procvičení

Pauza 15´

10:30 – 12:00

teorie 1x45´ vlastní vyšetření a ošetření svaloviny pánevního dna per rectum

praxe 1x45´ teorie, následné procvičení ve dvojicích

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 15:15 pokračování ve vyšetření a ošetření svaloviny pánevního dna

Teorie 2x45´ sdílení, diskuse

praxe 1x45´

Pauza 15´

15:30 – 17:00

teorie 1x45´ možnosti využítí jógových poloh a Pilates v rámci autoterapie pánevního dna

praxe 1x45´

teorie i praxe: Mgr. Jana Jedličková

 

sobota

8:00 – 10:15 opakování mobilizací žeber z části A kurzu

Teorie 2x45´ zkušenosti z praxe, sdílení, diskuse

praxe 1x45´

Pauza 15´

10:30 – 13:00

Teorie 2x45´ opakování terapie pánevního dna, časté dotazy, zkušenosti z praxe

teorie 1x45´ diskuse, závěrečné zhodnocení kurzu

teorie a praxe: Mgr. Jana Jedličková

10.10 -1.časť, 23.01.2025-2.časť – Primitivní reflexy – jejich význam v diagnostice a terapii posturálních a pohybových poruch

 

Primitivní reflexy - jejich význam v diagnostice a terapii

posturálních a pohybových poruch
1.část – 10.10.2024, 2.část – 23.01.2024

Žilina, SR

I. DEN

8,30 - 9,00 úvod, přivítání účastníků, představení, náplň a cíle kurzu

9,00 - 10,30 Teoretický blok I

● Fyziologické a nefyziologické aspekty motoriky
● Vadné držení těla, „vadné“ pohybové chování
● Primitivní reflexy – význam, perzistence

10,30 - 10,45 coffee break

10,45 – 12,15 Teoretický blok II

● Jednotlivé primitivní reflexy: popis, význam, fyziologická funkce, klinický projev perzistence

12,15 – 13,00 oběd

13,00 – 18,00 Praktický blok I (včetně 2 coffee breaks)

● Klinické vyšetření vybraných primitivních reflexů, práce ve dvojicích
● Terapeutické prvky a praktická cvičení pro integraci jednotlivých primitivních reflexů
● Video: ukázky a analýza perzistujících primitivních reflexů

18,00 – 18,30 Diskuze, instrukce k samostatné práci pro 2. část kurzu, zakončení 1. části kurzu

V mezidobí mezi kurzy je kurzista povinen natočit 1 - 2 videa dětí s poruchou integrace primitivních reflexů - vyšetření i terapii.

II. DEN

8,30 - 9,00 úvod, přivítání účastníků, náplň a cíle 2. části kurzu

9,00 – 12,00 Praktický blok I (včetně 1 coffee break)

● Rozbor videí účastníků formou moderované diskuze s návrhem terapeutického postupu

12,00 – 13,00 oběd

13,00 – 13,30 Praktický blok II

● Praktické cvičení na sobě – začlenění integrovaných reflexů do komplexních pohybových vzorů

13,30 – 16,00 Teoreticko – praktický blok

● Poruchy senzorické integrace – poruchy zpracovávání jednotlivých aferentních modalit (propriocepce, exterocepce, vestibulárního systému), klinické projevy,
interpretace nálezu
● Příklady a ukázky terapie senzorických poruch, praktická cvičení – facilitace/inhibice senzorické aference

16,00 – 16,30 coffee break

16,30 – 18,00 Praktický blok III

● Rozbor videí účastníků formou moderované diskuze s návrhem terapeutického postupu

18,00 – 18,30 Diskuze, předání certifikátů, ukončení kurzu

07.11.2024 – Quo vadis zdravotníctvo VI. – Nové trendy v zdravotníckych vedách

Oznámenie o konaní vzdelávacej aktivity

Názov vzdelávacej aktivity:

Quo vadis zdravotníctvo VI. - Nové trendy v zdravotníckych vedách 

Organizovaná aktivita sústavného vzdelávania je: (vybrané zaškrtnúť)

 • Akreditovaná Ministerstvom zdravotníctva SR

 • Neakreditovaná Ministerstvom zdravotníctva SR

Miesto a dátum konania:

FZO PU, Partizánska 1, 08001 Prešov, dátum 07.11.2024

Organizátori a spoluorganizátori:

Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove, Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Nowym Targu, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA)

Stručný popis vzdelávacej aktivity:

 • Interdisciplinarita v zdravotníckych vedách: vzdelávanie, výskum a prax

 • Preventívne a podporné programy v oblasti zdravia: medzinárodné perspektívy

 • Inovácie v zdravotníctve: výzvy v kontexte vzdelávania
 • Nové trendy v ošetrovateľstve

 • Nové trendy v pôrodnej asistencii 

 • Nové trendy v urgentnej zdravotnej starostlivosti a záchranných službách

 • Nové trendy vo fyzioterapii a ergoterapii  

 • Nové trendy v dentálnej hygiene

 • Nové trendy v rádiodiagnostike, rádioterapii a nukleárnej medicíne

 • Nové trendy v laboratórnych vyšetrovacích metódach

 

Dĺžka trvania vzdelávacej aktivity:

1 deň (07.11.2024 od 8.00-8.30 registrácia, od 8.30 - 12.00, 13.00-18.00 prednášky

Program vzdelávacej aktivity (stručný popis):

Otvorenie

Pozvané prednášky renomovaných odborníkov z praxe

Aktívna prezentácia a diskusia týkajúca sa príspevkov podľa schváleného programu (vrátane posterovej sekcie)

Ukončenie konferencie

Úroveň odborného podujatia:

Medzinárodná vedecká konferencia

Maximálny možný počet účastníkov:

Neobmedzený

Manipulačné poplatky (registračný, iné), pokiaľ sú stanovené:

Aktívna účasť – 45 eur

Pasívna účasť – 45 eur

Aktívna účasť

 • študent a člen SKSaPA- 40 eur

 • študent a člen Slovenskej komory medicínsko- technických odborov – 40 eur

 • študent a člen Slovenská komora fyzioterapeutov – 40 eur

Pasívna účasť

 • študent a člen SKSaPA- 30 eur

 • študent a člen Slovenskej komory medicínsko- technických odborov – 30 eur

 • študent a člen Slovenská komora fyzioterapeutov – 30 eur

Ďalšie informácie, ktoré organizátor považuje za nutné uviesť (spôsob riadneho prihlásenia na konferenciu, informácie o ubytovaní, dátum, do kedy je možné sa prihlasovať a podobne)

Na konferenciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára, ktorý bude súčasťou pozvánky.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať:

 • pre aktívnu účasť (30.8.2024)

 • pre pasívnu účasť (30.9.2024)

 • zaslanie abstraktov a plného znenia príspevkov (do 30.8.2024 na e-mail: quovadis.fzo@unipo.sk)

Aktivita sústavného vzdelávania môže byť určená nasledovným skupinám sestier a pôrodných asistentiek:

(vybrané zaškrtnúť)

 • všetkým sestrám pracujúcim na území SR

 • sestrám vykonávajúcim povolanie na území vyššieho územné celku, kde sa vzdelávacia aktivita koná

 • sestrám, ktoré vykonávajú povolanie v príslušnom okrese, v prípade okresnej úrovne vzdelávacej aktivity,

 • sestrám, ktoré sú členkami príslušnej odbornej sekcie.

Príloha : Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu - doplníme

Program- doplníme

9-10.11.2024 – Komplexná fyzioterapia žien s endometriózou

Srdečne vás pozývame na vzdelávaciu akciu s názvom

Komplexná fyzioterapia žien s endometriózou

Jak ženám pomoci zvládat bolesti nefarmakologickou cestou.

Kurz je určený lekárom a fyzioterapeutom.

Termín: 9-10.11.2024

Miesto konania: Active Clinic Žilina, Budova AJSA, Bajzova 43, 010 01 Žilina

Cena: 285 euro s DPH

Lektor: Mgr. Lenka Chuchutová, MUDr. Jan Drahoňovský, Mgr. Jana Kučerová

Maximálny počet účastníkov : 20

Prihlásiť sa môžete na našom webe :

https://activeclinic.sk/kurz-kompletna-fyzioterapia-zien-s-endometriozou/

Kontakt na organizátora:

Active clinic - Mgr. Lucia Dubovec cert. MDT – lucia@activeclinic.sk , 0917 157 801

 

Endometrióza je závažné komplexní onemocnění postihující 10-15% žen ve fertilním věku. Ovlivňuje celý organismus ženy a výrazně zasahuje i do psychického nastavení a celkové kvality života. Chronické bolesti i dysfunkce plodnosti výrazně ovlivňuje prožívání ženy, sexualitu, poškozují sebevědomí ženy a jsou zdrojem značného psychického stresu.

Prozatím neexistuje kauzální léčba endometriózy. Cílem léčebného působení je tedy úleva od subjektivních obtíží, obnova fertility a zlepšení kvality života. Vedle klasické léčby cestou hormonální medikace, nebo chirurgické intervence má velký význam kvalitní cílená speciální fyzioterapie.

V tomto kurzu se dozvíte, jak endometrióza ovlivňuje pohybový systém, co může fyzioterapie ženám nabídnout a jak lze nefarmakologickou cestou ženám snížit nebo úplně odstranit obtíže s ní spojené.

Základem úspěšné terapie obecně, ale v gynekologické tématice především, je i dobrý a bezpečný vztah terapeut – pacient. Při práci s chronickou bolestí a intimními tématy se často objevují různé emoce či otázky, které mohou být pro fyzioterapeuta náročné na zpracování. Proto je součástí kurzu i přednáška o krizové intervenci a vlastní psychohygieně Mgr. Kučerové.

Obsah kurzu:

- Co je to endometrióza, etiopatogeneze, projevy

- Možnosti klasické léčby – hormonální terapie a operativní přístupy (MUDr. Drahoňovský)

- Jak může v léčbě přispět komplexní fyzioterapie a osteopatické postupy

- Anatomické podklady a teoretická východiska

- Poznatky z praxe – sdílení kazuistik

- Úvodní informace o krizové intervenci a o vlastní psychohygieně (Mgr. Kučerová)

Praktická část:

 • Ukázka vyšetření
 • Manuální postupy pro uvolnění břišní a pánevní oblasti (součástí kurzu není uvolnění per vaginam a ni per rectum)
 • Ukázka cviků pro harmonizaci pánevní oblasti
 • Sebezkušenostní část – „Jak to mám já se svou pánví?“

Po absolvování kurzu bude každá účastnice přidána do seznamu absolventek kurzu na našem webu (www.maatcentrum.cz), na který jsou odkazováni přední čeští odborníci na léčbu žen s endometriózou.

O lektorech:

Mgr. Lenka Chuchutová - fyzioterapeutka specializující se na gynekologickou tématiku s celostním přístupem, majitelka a ředitelka MAAT centra celostní péče pro ženy. Gynekologické fyzioterapii se věnuje přes sedm let. Zabývá se především pánevními bolestmi, endometriózou, bolestivou menstruací. Dále problémy s početím, rehabilitací těhotných a po porodu.

MUDr. Jan Drahoňovský – gynekolog, porodník, přední český specialista na léčbu žen s endometriózou, vedoucí lékař Centra pro léčbu endometriózy ÚPMD Podolí, Předseda Sekce pro léčbu endometriózy České gynekologicko porodnické společnosti, Člen poradního sboru European Endometriosis League.

Mgr. Jana Kučerová - psycholožka, psychoterapeutka, lektorka s mnoholetou zkušeností v práci se ženami, specializuje se na terapii postabortivního syndromu a provázení v truchlení po perinatální ztrátě. 12 let pracovala v oblasti krizové intervence, 15 let byla lektorkou v kurzech krizové intervence.

Přibližný harmonogram (který se může měnit v průběhu kurzu)

Pátek

10:00 - 12:00 teorie

12:00 - 13:30 oběd

13:30 - 14:00 teorie a sdílení

14:00 - 15:30 přednáška MUDr. Drahoňovský - konzervativní léčba endometriózy

15:30 - 19:00 manuální techniky a ukázky kazuistik

Sobota

9:00 - 11:00 cvičení

11:00 - 12:30 přednáška Mgr. Kučerová - úvod do krizové intervence a duševní sebehygiena

12:30 - 14:00 oběd

14:00 - 17:00 manuální techniky, demonstrace kompletního vstupního vyšetření

17:00 - 18:00 dokončování, sdílení, předávání certifikátů

19-20.10.2024 – Kurz KMT – MOBILIZÁCIE

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Kurz KMT - MOBILIZÁCIE

Prednášajúci: Mgr. Michaela Selecká, Ph.D.

Termín konania: 19-20.10.2024 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 280 EUR

Počet účastníkov: 20

Kur je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov a pediatrov. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

Kurz vychádza z klasických mobilizačných techník, v rámci vyšetrenia aj liečby.

Kurz je rozdelení na dva dni. V prvom dni sa budeme zaoberať celou chrbticou a panvou. Na druhý deň sa sústredíme na dolné a horné končatiny. V tomto kurze nie sú zahrnuté manipulačné techniky.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov a občerstvenie.

PROGRAM:

1. deň

Vyšetrenie Cp, Thp, Lp a SI skĺbenia:

⁃ Aspekcia, palpácia, aktívny pohyb, pasívny pohyb orientačne a pohyb proti izometrickému odporu, pohyb do segmentu v danom smere (anteflexia, retroflexia, lateroflexia, nebo rotácia)

Mobilizácia Cp:

⁃ C 0/1

⁃ C 1/2

⁃ C 2/3 – 5/6

⁃ Trakcia krčnej chrbtice

⁃ C-Th prechod (C 6/7 – Th 2/3)

Mobilizácia Th:

⁃ Technika “springing”

⁃ Technika “hugging"  

⁃ Technika “butterfly”

⁃ Mobilizacia prveho rebra

⁃ Mobilizace horných rebier

⁃ Mobilizácia dolných rebier

⁃ Trakcia Th chrbtice

Mobilizácia Lp a panvy:

⁃ Mobilizácia LP

⁃ Mobilizácia SI skĺbenia

⁃ Trakcia LP chrbtice

2. deň

Vyšetrenie DKK, HKK:

⁃ Aspekcia, palpácia, aktívny pohyb, pasívny pohyb orientačně a pohyb proti izometrickému odporu 

Mobilizácia HKK:

⁃ IP, MP a CMC kĺbu

⁃ Mobilizácia zápästných kostičiek a RC kĺbu

⁃ Mobilizácia a trakcia lakťa

⁃ Mobilizácia a trakcia ramena

⁃ Mobilizácia AC a SC skĺbenia

⁃ Mobilizácia lopatky

Mobilizácia DKK:

⁃ IP, MT kĺbu

⁃ Mobilizácia os naviculare, os cuboides a os cuneiforme 1, 2, 3

⁃ Mobilizácia os calcaneus

⁃ Mobilizácia TC kĺbu

⁃ Mobilizácia a trakcia kolena a mobilizácia patelly

⁃ Mobilizácia fibuly

⁃ Mobilizácia a trakcia bedrového kĺbu

16.-17.11.2024 – Kurz Manipulácie (Košice)

Rehab Care s.r.o.

Drobného 1902/8

Bratislava, 841 01

IČO: 50 801 589

Dič: 2120484465

info@rehabcare.sk

www.rehabcare.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz Manipulácie

 

Prednášajúci:                         Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., ČR

Termín konania:                  16-17.11. 2024 (09:00-18:00)

Miesto konania :                 Letná 42, Košice 04001

Cena:                                         550 EUR s DPH

Počet účastníkov:               20

Dĺžka kurzu:                           18 hodín

Kurz trvá 18 hod. a je určený iba pre fyzioterapeutov, lekárov, študentov Mgr. Štúdia fyzioterapie, ktorí už absolvovali kurz Mobilizácie

Charakteristika kurzu

Kurz vychází z osteopatického a chiropraktického přístupu k dané problematice v pojetí fyzioterapeuta. Praktické části workshopu vždy předchází teoretický základ pro danou oblast: úvod do problematiky, kontraindikace, speciální testy, rizika a přínosy podložené vědou atd.

Program – Kurzu Manipulácie

 

Program kurzu:

 1. den – řešení krční páteře (Cp), temporomandibulárního kloubu (TMJ), ucha a kloubů HKK
 2. den – řešení hrudní páteře (THp), žeber, bederní páteře (Lp/SI) a kloubů DKK

 

PROGRAM

 1. Deň – 9,00-18,00

 

Krční páteř

C0/1 (AO) – manipulace – technika „gun“, „slap“, „retro“;

C1/2 – manipulace – technika „little palm“;

manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6) ve směru kombinovaného pohybu do lateroflexe, extenze a rotace a vleže na zádech;

manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6) ve směru lateroflexe vleže na zádech;

manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6)  ve směru rotace vsedě;

manipulace C/Th přechodu vleže na břiše, na boku, vsedě;

manipulace C/Th přechodu ve směru rotace;

manipulace temporomandibulárního kloubu;

manipulace ucha.

 

2 Deň 9,00-17,00

Hrudní páteř a žebra

manipulace hrudní páteře  – technika „clock“, „cup“, „springing“;

manipulace horní, střední a spodní hrudní páteře;

manipulace hrudní páteře ve směru rotace;

manipulace hrudní páteře – technika „gegenhaler“ a „mitnehmer“;

manipulace prvního žebra;

manipulace horních a středních žeber vleže na břiše a vleže na zádech;

manipulace středních a spodních žeber vleže na břiše.

  

Bederní páteř a sakroiliakální skloubení

manipulace bederní páteře a sakroiliakálních skloubení, technika „lumbal roll“;

manipulace sakroiliakálního skloubení, technika „banana“;

manipulace sakroiliakálního skloubení vleže na břiše.

 

Horní končetina

manipulace ramene ve směru kraniálně a dorzálně;

manipulace ramene ve směru kaudálně;

manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru kraniálně (přes lopatku vleže na břiše);

manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru ventrálně;

manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru kaudálně;

manipulace sternoklavikulárního kloubu – technika „butterfly“;

manipulace caput radii;

manipulace ulny;

otevírání loketní štěrbiny mediálním nebo laterálním nárazem;

manipulace os scaphoideum (os capitatum, os lunatum);

manipulace karpometakarpálního kloubu;

manipulace proximální a distálních interfalangeálních kloubů.

 

Dolní končetina

manipulace kyčelního kloubu vleže na břiše a vleže na zádech;

trakce kyčelního a kolenního kloubu společně přes koleno vleže na zádech;

nárazová trakce kolenního kloubu vleže na zádech;

otevírání kolenní štěrbiny mediálním nebo laterálním nárazem;

manipulace proximální fibuly ve směru ventrálně, ventrodorzálně;

manipulace distální fibuly (talokrurálního kloubu);

nárazová trakce talokrurálního kloubu;

manipulace talusu;

manipulace os naviculare ve směru plantárně a dorzálně;

manipulace os cuboideum ve směru plantárně a dorzálně;

manipulace ossa cuneiformia;

manipulace/trakce proximální a distálních interfalangeálních kloubů.

Prihlásiť na kurz sa môžete tu: https://rehabcare.sk/index.php/kurz-manipulacie-20241116