Prihlásenie

Odborné podujatia

Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka 10.- 11. 10.2019

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

všetci vieme, že práca v zdravotníctve je mimoriadne náročná a zodpovedná. Presviedčame sa o tom deň čo deň pri riešení každodenných povinností. Dôležité je pri výkone zachovávať bezpečnosť, či už samotného pacienta, ale aj svoju a svojich spolupracovníkov.

Dovoľujeme si Vás osloviť so zámerom pozvania na Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. - 11. októbra 2019 v Dome kultúry v Topoľčanoch.

Ide už o ôsmy ročník konferencie, ktorej ústrednou témou je „Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka“. Naším dlhodobým cieľom je zvyšovať a vymieňať si odborné vedomosti v tejto oblasti, nakoľko zvyšovanie bezpečnosti je dôležitým faktorom kvality zdravotnej starostlivosti a malo by byť jednou z hlavných priorít zvyšovania jej úrovne.

Účasť na konferencii môže byť pre Vás veľkým prínosom nielen z odborného hľadiska ale aj prežitia príjemných podnetných okamihov.

Tentokrát  pripravujeme pre Vás odborné prednášky nasledujúcich tematických okruhov:

 • Kvalita a bezpečie v nemocničnom zariadení
 • Prevencia a kontrola infekcií v nemocničnom prostredí
 • Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach
 • Varia

Konkrétne informácie týkajúce sa uskutočnenia konferencie a možnosti jej absolvovania sú uvedené v pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ďakujeme

Bude nám potešením, keď prijmete naše pozvanie a budeme môcť spoločne stráviť spoločné chvíle v rámci tohto odborného podujatia.

PhDr. Zlatica Halmová, MPH

garant konferencie

pozvanka_konferencia

prihlaska_na_konferenciu

 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) Bratislava – základní kurz B: 8. 11. – 9. 11. 2019

Prihlásiť sa môžete na: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1348

Cíle kurzu:

 1. Opakování kurzu A: Základní principy vývojové kineziologie, ontogeneze v 1. roce života, vztah mezi časnou ontogenezí (vývojem v průběhu 1. roku) a patologií pohybového systému v dospělosti
 2. Primitivní reflexy-posturální aktivita-posturální reaktivita: souvislosti při vyšetření, časná identifikace abnormálního vývoje
 3. Vyšetření novorozence a dětí do 1. roku věku, stanovení vývojového věku: praktické demonstrace
 4. Hodnocení sagitální stabilizace a stereotypu dýchání prostřednictvím DNS testů - pokročilé modifikace, zaměření na praktické detaily při testování. Praktické demonstrace dospělých pacientů
 1. DNS terapeutické přístupy při nácviku posturální stabilizace. DNS aktivní cvičení založené na vývojových posturálních vzorech. Opakování základních pozic z kurzu A, demonstrace a nácvik náročnějších vývojových poloh a jejich modifikace. 
 2. Integrace DNS s jinými rehabilitačními přístupy (myoskeletálními mobilizačními a relaxačními technikami, reflexní lokomocí). 
 3. Kortikální funkce a dyspraxie: vyšetření percepce tělesného schématu a zařazení prvků kortikální kontroly do DNS terapie
 4. Edukace pacienta, aktivní nácvik posturální stabilizace, autoterapie. 
 5. Příprava na DNS kurz "C"

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

Vývojová kineziologie, ontogeneze v 1. roce života, primitivní reflexy, posturání aktivita a posturální reakce 

Odpoledne:

Vyšetření dítěte do jednoho roku věku: video demonstrace a praktické ukázky

Hodnocení sagitální stabilizace: DNS testování, detaily a modifikace, video prezentace a praktické ukázky

2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

DNS aktivní cvičení: Výběr polohy a kombinace prvků  aktivního cvičení (centrace, odpor proti plánované hybnosti, aktivace ideálního dechového vzoru) na podkladě předchozí analýzy pomocí DNS testů

Odpoledne:

DNS aktivní cvičení: “Vyšší polohy“: Cvičení ve statické poloze, cvičení fáze přechodu z polohy do polohy, nácvik celého posturálně-lokomočního vzoru z jedné vývojové polohy do druhé.

Praktické demonstrace pacientů (účastníků kurzu): DNS testy + terapie

3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne: 

Kortikální funkce, tělesné schéma, dyspraxie: Kortikální nácvik posturálně-lokomoční funkce a přechodů z jedné polohy do druhé se zaměřením na jednotlivé části těla. 

Praxe: “Otestuj - zacvič - otestuj”

Diskuze

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "B": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "B": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "B”

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť: 5.9.2019 - 8.9. 2019

2.časť: 24.10.2019 - 27.10.2019

3.časť: 12.3.2020 - 15.3. 2020

4.časť: 14.5.2020 - 17.5.2020

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz a coffee break, skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2019/20

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2019. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

05.-06.09.2019 – Kurz Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami–skoliózy

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami - nový koncept aktívnej liečby skoliózy, hernie disku, ťažkosti po operáciach chrbtice a spinálne stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 05. – 06. 09. 2019 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 140 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Priebeh kurzu:

1. deň 8 výukových hodín

9,00 - 11,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliózy v priebehu života. Vznik skoliotickej krivky v predškolnom veku a v školskom veku. Charakteristická degenerácia v strednom veku. Dekompenzácia v starobe - spinálna stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti liečby v jednotlivých obdobiach. Dôraz na včasný záchyt ľahkej krivky pri kontrolách pediatrom a odosielanie na rehabilitáciu k aktívnej liečbe. Indikácie a kontraindikácie operácií. Nevýhody a výhody nosenia korzetu. Nárast incidencie skoliózy.

DMO (centrálna porucha koordinácie pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevencia a včasná liečba, rizikové faktory u matky.

Anatómia a funkcia reťazca LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizácia panvy a trupu

LD-B trakčná sila v driekovej oblasti

LD-C protirotácia trupu proti panve při chôdzi

11,00 - 12,00 hod - prax

Cviky aktivujúce reťazec LD-A, B

 • nácvik
 • korekcie
 • dosiahnutie svalovej harmónie v pletenci ramennom a pánvovom

12,00 - 13,0 hod - obed

14,00 - 16, 00 hod - prednáška

Hlavné rysy poruchy stabilizácie pohybu u skoliotikov.

 • Celkový charakter poruchy, porucha riadenia pohybu, porucha v koordinácii pohybu a svalovéj stabilizácii.
 • Možnosti liečby, prevencia. Hlavné ťažisko poruchy vidíme v poruche funkcie dynamických svalových reťazcov LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktiváciou týchto reťazcov vytvárame dynamický stabilizačný svalový korzet.
 • Príklad – kompenzácia začínajúcej krivky u dvanásť ročného dievčaťa
 • Svalové dysbalancie v pletenci ramennom pri skoliotikoch. Náväznosť na chybú aktiváciu brušných svalov. Dysbalancia v abdominálnej a driekovej oblasti. Zdôraznenie globálnej poruchy vo svalových reťazcoch, ktoré aktivujeme ako celok.

16, 00 - 16,15 hod – prestávka

16,15 - 17, 00 hod - prax

Praktické cvičenie vo dvojciach uvolňujúce zvýšené svalové napätie vo svaloch na prednej a hornej strane v pletenci ramennom.

 • Aktívna relaxácia svalov šíje a pletenca ramenného pomocou recipročnej inhibície. Dôraz je na korekciu cvikov a dopomoc pri liečebnom cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojca pacient - lekár (lekár vytvára rehabilitačný plán a testuje schopnosti pacienta,alebo pacient - fyzioterapeut (pracuje podľa rehabilitačného plánu a reaguje na rastúce schopnosti pacienta, rozvýja plán).

2. deň 8 výukových hodín

9,00 - 10,00 hod – praxe

Hodina skupinového cvičenia – rehabilitačný šport, prevencia

 • Stabilizácia LD, SA, PM
 • Koordinácia a stabilizácia chôdze
 • Automatizácia cvikov
 • Motivácia

10,00 - 10,15 hod - prestávka

10,15 - 12,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliotickej krivky v predškolskom veku na podklade ľahkej mozgovej dysfunkcie a svalovej dysbalancie.

 • Ukážka plnej kompenzácie krivky cvičením za pomoci rodičov.
 • Princípy posturálnej reakcie, senzomotorická stimulácia – praktické využitie v liečbě
 • Vznik klenby nohy špirálnou stabilizáciou

12, 00 - 13, 00 hod – prax

 • Senzomotorické, špirálne stabilizované cvičenie
 • Aktívna klenba nohy
 • Strečing svalov súvisiacich s nohou
 • Mobilizácia chodidla

13,00 - 14,00 hod – obed

14,00 - 16, 00 hod – teória + prax

Manuálne techniky v ľahu pre driekovú oblasť

- M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuálna trakcia chrbtice

16, 00 - 16,15 hod – prestávka

16,15 - 17, 00 hod - prax

Praktické cvičenie malej terapeutickéj skupiny s dôrazom na relaxáciu a uvolnenie paravertebrálnych svalov

21.-22.09.2019-Kurz T1-Funkčné RTG,MR,CT

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz T 1. tematický (16 hod.)

Funkčné RTG, MR, CT štrukturálna a diferenciálna diagnostika pre liečbu metódou SPS

Kurz nadväzuje na základné kurzy 1, 2, 3, 4, na ktorých prebehla výuka základných cvikov a manuálnych techník.

Prednášajúci: MUDr. Darja Starková

Termín konania: 21.09. – 22.09. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 150 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

Kurz T1. Tematický (16 vyučovacích hod.)

Cieľ kurzu je – teoreticky a prakticky informovať o RTG, MR a CT chrbtice a veľkých kĺbov

 • podať základné informácie o príčinách degenerativnych porúch driekovej a krčnej chrbtice
 • informovať o možnosti aktívnej liečby
 • informovať o dôvodoch prečo pasivna liečba zlyháva
 • informovať o možnostiach prevencie vzniku porúch driekovej chrbtice
 • informovať o možnostiach prevencie vzniku recidívy porúch driekovej chrbtice

- prakticky:

 • naučiť sa využiť 12 základných cvikov pre liečbu a prevenciu porúch L a C chrbtice
 • naučiť se ďalších 50 cvikov v liečebných krokoch
 • naučiť sa cviky korigovať a analyzovať svalovú činnosť
 • naučiť sa manuálne techniky, ktoré pomôžu dosiahuť optimálny rozsah a efekt cvikov
 • prispôsobiť cviky pre akútnych a chronických pacientov a momentálny vývoj ochorenia
 • pochopiť optimálnu koordináciu a stabilizáciu chôdze a behu vo vzťahu k zaťaženiu chrbtice
 • naučiť sa kritéria, ktoré odlíšia liečebné a zdravotné cvičenie od pohybových aktivít, ktoré preťažujú chrbticu a vedú k jej degenerácii

Náplň kurzu 1. deň

1/ 9,00-9,45 prednáška

Úvod:

 • lumbago – bolesti v driekovej oblasti – zdroje bolesti:

- vzájomné trenie trňov, Bastrupov fenomén

- preťaženie medzistavcových kĺbov, facetový syndrom

- uzatváranie foramina – herniou disku

- kĺbnym mechanizmom

- bolestivé trenie kĺbov a stavcového tela

- hernia disku do miešneho kanála

 • ujasnenie príčiny vzniku degeneratívnych porúch driekovej chrbtice:

– nedostatočná aktivácia špirálneho reťazca:

- LD - A, ktorý stabilizuje panvu a trup

- LD - B, C, D, E, F, ktoré stabilizujú strednú a dolnú část brušnej steny

- LD - C, E, ktoré stabilizujú pánvové dno

 • nedostatočná inhibícia na vertikále ES, QL
 • RTG a MR obraz preťaženia, začínajúca diskopatia, rozvinuté diskopatie
 • nevýhody operačného riešenia, FB syndrom
 • indikácie k operácii

Uplatnenie princípov riadenia pohybu:

 • posturálna reakcia
 • senzomotorika
 • špirálna stabilizácia
 • recipročná inhibícia

2/ 10,00-10,45 prax a teória

Vlastné cvičenie:

 • nácvik a korekcia cvikov aktivujúcich reťazec LD v sede - cieľom je dosiahnúť vzpriameného, vyrovnaného aktivneho držania tela, svalovéj rovnováhy v pletenci ramennom, aktívna stabilizácia stredu tela (abdominálna krajina), svalový korzet LD, volný pohyb v pletenci ramennom v extenčnom pohybovom vzorci

Cieľ cvičenia

aktivácia dolnej části brušnej steny, relaxácia vertikálnych svalov, vznik trakčnej síly v driekovej oblasti

- krátka prednáška – negativny vplyv zvýšeného napätia flexorov bedra na driekovú chrbticu

- nácvik a korekcia cvikov uvolňujúcich flexory bedra na stabilizovanom tele reťazcami LD

- nácvik a korekcia cvikov uvolňujúcich extenzory bedra na stabilizovanom tele reťazcami LD

3/ 11,00-11,45 teória a prax

- krátka prednáška – mobilizácia chrbtice a hrudníka – kedy je správne začať u pacienta

 • nácvik mobilizačných cvikov – cieľom je dosiahnuť dobú pohyblivosť chrbtice a hrudného koša, vzájomná koordinácia medzi jednotlivými stavcami – segmentovo rozložený pohyb,

precvičenie autochtonných svalov, mobilizácia chrbtice

- krátka prednáška - koordinácia chôdze

- nácvik nástupu na stojnú nohu, švihová a extenčná fáza v cvikoch a chôdzi

- stabilizácia chôdze tromi špirálami PM, SA, LD stredu tela, brucho a panva

- dodržanie zásady vertikálnej osy, extenčné pohybové vzorce v pletencoch,

 • nácvik protirotácie panvy proti trupu, rozloženie rotačného pohybu rovnomerne do všetkých segmentov chrbtice
 • u každého cviku upresníme vlastný pohyb a jeho detaily, zapojenie svalového aparátu a ukážeme vplyv na chrbticu - trakcia (drieková,hrudná,krčná) a na kĺby

4/ 12,00-12,45 prax

Cieľ cvičenia

 • harmonická liečebná a regeneračná zostava trvajúca 45 minút
 • nácvik 2 variant cvikov: v stoji, v sede, modifikácie cvikov pre aktuálny zdravotný a kondičný stav účastníkov

12,45- 14,00 obed

5/ 14,00-14,45 prednáška

Vznik patologického svalového napätia - TP trigger point, fibromyalgia, vyhľadávanie TP, miesta častého výskytu, relaxačné manuálne techniky, zlepšenie výživy svalov relaxačným cvičením, recipročná inhibícia (aktívna relaxácia), riešenie energetickej krízy vo svaloch, aktivácia kalciovej pumpy

6/ 15,00-15,45 prax

- manuálne techniky v driekovej oblasti:

- manuálna relaxácia a uvolnenie paravertebrálnych svalov: m. iliocostalis lumborum, m. longissimus thoracis, cervicis a capitis, m. quadratus lumborum, m. multifidus

- manuálna relaxácia a uvolnenie flexorov bedra: m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, m. pectineus, m. adductor brevis a longus

- manuálna trakcia celéj driekovej chrbtice a cielené segmentové techniky techniky

7/ 16,00-16,45 prax

 • manuálne techniky cielené na pohyblivosť lopatky dozadu:

- manuálna relaxácia a uvolnenie prednej svalovej skupiny lopatky a paže: m. subclavius, m. pectoralis minor, m. serratus anterior

 • manuálne techniky cielené na pohyblivosť lopatky dole: m. trapezius, m. levator scapulae
 • manuálne techniky na uvolnenieí šíje: m. semispinalis capitis, cervicis

8/ 17,00-17,45 prednáška a diskusia

Využitie metódy:

 • rehabilitácia
 • následný pohybový program nadväzujúci na rehabilitáciu - rekondícia

Pohybové programy:

 • 10 minut cvičenia pre dennú liečbu, prevenciu a regeneráciu
 • 60 minut cvičenia na hudbu - škola chrbta – preventívne cvičenie odstraňujúce negatívne faktory

- rehabilitačný šport

- kondičné cvičenie

- regeneračné cvičenie

Liečba:

 • lumbago – bolesti v driekovej oblasti – zdroje bolesti
 • hernia disku v driekovej oblasti – subakútna a chronická fáza
 • recidíva bolestí po operácii chrbtice – FB syndrom

Záverečné cvičenie 20 minút pre chrbticu

Náplň kurzu 2. deň

1/ 9,00-9,45 prednáška

Úvod:

 • ujasnenie príčiny vzniku degeneratívnych porúch krčnej chrbtice:

- šikmá os tela

- predsunuté držanie hlavy

- svalová dysbalancia na úrovni: panva, trup, pletenec ramenný – horná fixácia lopatky

- nedostatočná mobilita šíje a hrudníku – preťaženie prechodovej zóny C/Th

- preťaženie ruky – vzťah C chrbtice, epicondylitis, carpálny tunel

- napätie vo svaloch šíje, C/Th prechodu, dlhých paravertebrálnych svaloch

preklenujúcich hrudník a krčnú oblasť

- horný typ dýchania

Uplatnenie princípů riadenie pohybu:

 • posturálna reakcia
 • špirálna stabilizácia
 • recipročná inhibicia

2/ 10,00-10,45 prax

Vlastné cvičenie:

 • nácvik a korekcia cvikov v sede a v stoji aktivujúcich reťazec LD – cieľ je na osovom postavení tela dosiahnuť relaxáciu šije
 • dôsledná dolná fixácia lopatiek
 • mobilizácia do rotácie – rotácia trupu pod fixnou hlavou v sede, v stoji nožnými cvikmi
 • natiahnutie šíjových svalov do flexie, lateroflexie, extenzie

Cieľ cvičenia

aktivácia dolnej části tela, relaxácia šíje, striedavé zapájanie svalov šije

3/ 11,00-11,45 teória a prax

- krátka prednáška – mobilizácia chrbtice a hrudníku – ujasnenie, kedy je správne začať u pacienta

 • nácvik mobilizačných cvikov - cieľ je dosiahnuť dobrej pohyblivosti chrbtice a hrudného koša, vzájomná koordinácia medzi jednotlivými stavcami – segmentovo rozložený pohyb,

precvičenie autochtonných svalov, mobilizácia chrbtice

- krátka prednáška - koordinácia chôdze

- nácvik nástupu na stojnú nohu, švihová fáza a extenčná fáza v cvikoch a chôdzi

- stabilizácia chôdze troma špirálami PM, SA, LD cez stred tela (brucho a panva)

- dodržanie zásady vertikálna osa, extenčné pohybové vzorce v pletencoch

 • nácvik protirotácie panvy proti trupu, rozloženie rotačného pohybu rovnomerne do všetkých segmentiv chrbtice
 • cvičenie s oporou a bez opory
 • cvičenie pre aktívnu klenbu nohy – vyvolanie senzomotorickej odpovedi
 • u každého cviku upresníme vlastný pohyb a jeho detaily, zapojenie svalového aparátu a ukážeme vplyv na chrbticu - trakcia (drieková, hrudná,krčná) a na kĺby

4/ 12,00-12,45 prax

Cieľ cvičenia

 • harmonická liečebná a regeneračná zostava trvajúca 45 minút
 • nácvik 4 variant cvikov: v stoji, v sede, cvičenie v stoji na jednej nohe, výstup na nízky step, modifikácia cvikov pre aktuálny zdravotný a kondičný stav účastníkov

12,45- 14,00 obed

5/ 14,00-14,45 prednáška

- úrovne vzniku obtiaži v krčnej blasti:

- miecha – myelopatie z útlaku - hernia disku, kostenná produkcia kĺbov stavcových tiel (spondylóza, spondylartróza), nariasnenie ligamentum flavum

- foramen – hernia disku, dorzálne osteofyty

- skalenový syndrom

- priestor medzi klavikulou a 1.rebrom, m. subclavius, m. scalenus anterior

- m. pectoralis minor

6/ 15,00-15,45 prax

- manuálne techniky v driekovej a krčnej oblasti – opakovanie z 1. dňa

- ďlšie manuálne techniky v krčnej oblasti:

- m. scalenus posterior, medius, anterior

- m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior

- manuálne techniky, ktoré uvolňujú C/Th prechod:

- m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior

- m. longissimus cervicis, capitis

7/ 16,00-16,45 prax

- manuálne techniky mobilizujúce hrudník

- mm. rotatores, mm. semispinales, mm. multifidi, mm. levatores costarum

- mobilizácia rebier, v ľahu, v sede

- mobilizačné cviky na C/Th prechod – ležaté osmičky

- vysvetlenie pojmu hlboká vertikála – preťaženie krčnej chrbtice pri chybne koordinovanej a stabilizovanej chôdzi

8/ 17,00-17,45 prednáška a diskusia

Využitie metódy:

 • rehabilitácia
 • následný pohybový program navazujúci na rehabilitáciu, rehabilitačný šport, rekondícia

Pohybové programy s dôrazom na krčnú chrbticu:

 • 10 minút cvičenia pre dennú regeneráciu
 • 60 minút cvičenia na hudbu: - škola chrbta – preventívne cvičenie pre chrbticu

- zdravotné cvičenie pre chrbticu

- rehabilitačný šport

- kondičné cvičenie

- regeneračné cvičenie

Liečba:

 • cervikobrachiálny syndrom – bolesti v krčnej krajine s propagáciou do HK
 • hernia krčnej platničky – subakútna a chronická fáza
 • recidíva bolesti po operácii chrbtice – FB syndrom

Záverečné cvičenie 20 minút komplexné cvičenie pre celú chrbticu.

25.-26.09.2019-Kurz Dolná končatina

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Dolná končatina

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 25. – 26. 09. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o.
Račianska 66, Bratislava

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

DEN 1.

1/ 9,00-10,00 praxe - cvičení

LTV - Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků aktivujících svalové řetězce LD, SA, PM (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2/ 10,00-12,00 teorie

Přednáška:

 • chodidlo
 • tvorba klenby nožní ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • pedes plani
 • hallux valgus

- calcar calcanei

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-15,00 teorie

Přednáška:

 • kolenní kloub
 • stabilizace, přetížení
 • gonarthróza
 • poruchy menisků a vazů
 • příprava na TEP a následná péče

5/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů nohy a bérce
 • mobilizace kloubů nohy

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela

DEN 2.

1/ 9,00-11,00 přednáška

Přednáška:

 • dolní končetina
 • funkční jednota: pánev, kyčelní kloub, symfyza, SI klouby, bederní páteř, dolní končetiny
 • svaly pánve

2/ 11,00-12,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů DK se vztahem ke kolennímu kloubu
 • mobilizace koleního kloubu
 • MT svaly pánve – masáž s protažením

- mobilizace pánve

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-14,00 přednáška

Přednáška:

 • flexory nohy
 • extensory nohy
 • klenba nožní

5/ 14,00-15,00 praxe

Praxe – cvičení

- protažení flexorů nohy

- protažení extensorů nohy

- cviky pro klenbu nožní

7/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – cvičení

- cvičení pro funkci svalů pánevního dna - úvod

- příprava na TEP kyčelního kloubu a následná péče

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela
26.-27.09.2019-Kurz SMS 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 26–27.09. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

28.-29.09.2019-Kurz SMS 3,4

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 28–29.09. 2019 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.,Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Osnova - Kurz 3 - manuální terapie

doba trvání 8 vyučovacích hodin

Manuální terapie má za cíl odstranit patologické zvýšené svalové napětí ve svalech, které brání optimálnímu provedení pohybu. Používáme především cílenou anatomickou masáž s protažením svalů, manuální trakci a jemné mobilizační techniky.

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců, zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

3. hod. Anatomie svalů

které brání pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení svalu, mobilizace segmentů páteře a kloubů, které sval blokuje

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- trakce bederní páteře

- mobilizace žeber a hrudní páteře

4. hod. pletenec pánevní

m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory kyčle

- mobilizace SI kloubů

5., 6. hod. pletenec ramenní

m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. deltoideus pars clavicularis, m. serratus anterior

- mobilizace horních žeber a C/Th přechodu

- m. trapézius pars transversa, pars ascendens, mm. rhomboidei, m.

serratus posterior superior

7.hod. šíje

- m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae

- mm. scaleni - anterior, - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- trakce šíje

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizačního efektu na blokované klouby (napjatými svaly během cvičení)

Osnova - Kurz 4 - manuální terapie

opakování a prohloubení tematiky

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti ciků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška anatomie svalových řetězců

klinický význam

3. hod. Anatomie svalů,

které brání optimálnímu pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení, mobilizace segmentů páteře a

kloubů, které svaly blokují

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- pletenec pánevní - m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory

kyčle

4. hod. Pletenec ramenní

- m. pectoralis major, m. pectoralis minor,m. subclavius, m. deltoideus pars

clavicularis, m. serratus anterior

- m. trapézius - pars transversa, - pars ascendens, mm. rhomboidei, m. serratus

posterior superior

5. hod. Šíje

- m. trapézius- pars descendens, m. levator scapulae

- mm scaleni - anterior , - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- záhlaví - krátké šíjové extensory

6. hod. Svaly a klouby horní končetiny

7. hod. Svaly a klouby dolní končetiny

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizace blokovaných kloubů

12.-15.09.2019 – Kurz Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami–skoliózy

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizace páteře spirálními stabilizačními svalovými řetězci - nový koncept aktivní léčby skoliózy, výhřezu meziobratlového disku, potíží po operacích páteře a spinální stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 12-15.09.2019

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Cíl kurzu je informovat lékaře a fyzioterapeuty o efektivní konzervativní léčbě skoliózy a jejích komplikacích a naučit je prakticky základní léčebný cvičební program (léčebná tělesná výchova) a manuální techniky. Léčba výhřezu meziobratlového disku a komplikací po operacích páteře je obecně platná i pro pacienty bez skoliózy.

Cesta: pomocí cviků, které stabilizují oblast hrudníku, abdominální krajinu a pánev svalovými řetězci vytváříme svalový korzet, který má na páteř tři důležité vlivy:

 • protahuje ji směrem vzhůru - trakce
 • vyrovnává ji do centrální linie – centrace
 • dává jí pohyblivost – mobilizace

Metoda dále využívá manuálních technik, které cvičení umožní nebo usnadní.

Metoda se vyvíjí již 32 let a je prověřena na souboru 10 000 pacientů. Metodu aktivně užívají rehabilitační kliniky, lázně, nemocnice a rehabilitační praxe v Čechách, v Německu a na Slovensku. Je také používána v oblasti prevence jako skupinové cvičení. Autorem metody je MUDr. Richard Smíšek. Efekty metody jsou evidovány RTG a MR snímky, EMG studiemi a palpací zkušených terapeutů – evidence based medicine. Více informací viz www.smsystem.cz

Průběh kurzu:

1. den 8 výukových hodin

9,00 - 11,00 hod – přednáška

Rozvoj skoliózy v průběhu života. Vznik skoliotické křivky v předškolním věku a ve školním věku. Charakteristická degenerace ve středním věku. Dekompenzace ve stáří - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti léčby v jednotlivých obdobích. Důraz na včasný záchyt lehké křivky při kontrolách pediatry a odeslání na rehabilitaci k aktivní léčbě. Indikace a kontraindikace operací. Nevýhody a výhody nošení korzetu. Nárůst incidence skoliózy.

DMO (centrální porucha koordinace pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevence a včasná léčba, rizikové faktory u matky.

Anatomie a funkce řetězce LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizace pánve a trupu

LD-B trakční síla v bederní krajině

LD-C protirotace trupu proti pánvi při chůzi

11,00 - 12,30 hod - praxe

Cviky aktivující řetězec LD-A, B

 • nácvik
 • korekce
 • dosažení svalové harmonie v pletenci ramenním a pánevním

12,30 - 13,30 hod - obed

13,30 - 15,30 hod – praxe

Cviky mobilizační pro páteř, které procvičují autochtonní svaly

 • stabilizace předchází mobilizaci
 • zapojení řetězce LD-C při rotaci
 • protirotace hrudníku proti pánvi při cvičení dolních končetin

15,30 - 16,00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

2. den 8 výukových hodin

09,00 - 11,00 hod – praxe

 • Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence
 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze

- Automatizace cviků

 • Motivace

11,00 - 11,15 hod - přestávka

11,15 - 12, 30 hod - přednáška

Hlavní rysy poruchy stabilizace pohybu u skoliotiků.

 • Celkový charakter poruchy, porucha řízení pohybu, porucha v koordinaci pohybu a svalové stabilizaci.
 • Možnosti léčby, prevence. Hlavní těžiště poruchy vidíme v poruše funkce dynamických svalových řetězců LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktivací těchto řetězců vytváříme dynamický stabilizační svalový korzet.
 • Příklad – kompenzace počínající křivky u dvanáctileté dívky
 • Svalové dysbalance v pletenci ramenním u skoliotiků. Návaznost na chybnou aktivaci břišních svalů. Dysbalance v abdominální a bederní krajině. Zdůraznění globální poruchy ve svalových řetězcích, které aktivujeme jako celek.

12, 30 - 13,30 hod – oběd

13,30 - 16, 00 hod - praxe

Praktické cvičení ve dvojicích uvolňující zvýšené svalové napětí ve svalech na přední a horní straně v pletenci ramenním.

 • Aktivní relaxace svalů šíje a pletence ramenního pomocí reciproční inhibice. Důraz je na korekci cviků a dopomoc při léčebném cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojice pacient - lékař (lékař vytváří rehabilitační plán a testuje schopnosti pacienta, nebo pacient - fyzioterapeut (pracuje podle rehabilitačního plánu a reaguje na rostoucí schopnosti pacienta, rozvíjí plán).

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

3. den 8 výukových hodin

9,00 - 10,00 hod – skupinové cvičení na hudbu

10,00 – 10:15 – přestávka

10,15 – 12,30 - praxe

Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence

 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze
 • Automatizace cviků
 • Motivace

12,30 - 13,30 hod - oběd

13,30 - 15,30 hod – přednáška s praktickou ukázkou

Rozvoj skoliotické křivky v předškolním věku na podkladu lehké mozkové dysfunkce a svalové dysbalance.

 • Ukázka plné kompenzace křivky cvičením za pomocí rodičů.
 • Principy posturální reakce, sensomotorická stimulace – praktické využití v léčbě
 • Vznik klenby nožní spirální stabilizací

15, 30 - 16, 00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

4. den 8 výukových hodin

9,00 – 10,00 – skupinové cvičení na hudbu

10,15 – 10,30 – přestávka

10,30 – 12,00 - praxe

 • Sensomotorické, spirálně stabilizované cvičení
 • Aktivní klenba nožní
 • Strečink svalů souvisejících s nohou
 • Mobilizace chodidla

12,00 - 13,00 hod – oběd

13,00 - 15, 00 hod – praxe

Manuální techniky vleže pro bederní oblast

- M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuální trakce páteře

15, 00 - 15,15 hod – přestávka

15,15 - 17, 00 hod - praxe

Praktické cvičení malé terapeutické skupiny s důrazem na relaxaci a protažení paravertebrálních svalů

26.-27.06.2019 -Kurz Dolná končatina

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Dolná končatina

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 26. – 27. 06. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o.
Letná 42, Košice

Cena: 140 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

DEN 1.

1/ 9,00-10,00 praxe - cvičení

LTV - Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků aktivujících svalové řetězce LD, SA, PM (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2/ 10,00-12,00 teorie

Přednáška:

 • chodidlo
 • tvorba klenby nožní ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • pedes plani
 • hallux valgus

- calcar calcanei

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-15,00 teorie

Přednáška:

 • kolenní kloub
 • stabilizace, přetížení
 • gonarthróza
 • poruchy menisků a vazů
 • příprava na TEP a následná péče

5/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů nohy a bérce
 • mobilizace kloubů nohy

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela

DEN 2.

1/ 9,00-11,00 přednáška

Přednáška:

 • dolní končetina
 • funkční jednota: pánev, kyčelní kloub, symfyza, SI klouby, bederní páteř, dolní končetiny
 • svaly pánve

2/ 11,00-12,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů DK se vztahem ke kolennímu kloubu
 • mobilizace koleního kloubu
 • MT svaly pánve – masáž s protažením

- mobilizace pánve

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-14,00 přednáška

Přednáška:

 • flexory nohy
 • extensory nohy
 • klenba nožní

5/ 14,00-15,00 praxe

Praxe – cvičení

- protažení flexorů nohy

- protažení extensorů nohy

- cviky pro klenbu nožní

7/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – cvičení

- cvičení pro funkci svalů pánevního dna - úvod

- příprava na TEP kyčelního kloubu a následná péče

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela