Prihlásenie

Právne predpisy

Právne predpisy

Kompetencie fyzioterapeutov

ZZ_2018_151_20180601

Nariadenie vlády 296/2010 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 10.02.2018 – ZZ_2010_296_20180210

Zákon č. 153/2013 – s účinnosťou od 30.04.2014
stiahnuť dokument (554kB)

Zákon č. 185/2014 – s účinnosťou od 1.9.2015
stiahmuť dokument (385 kB)

Zákon č. 578/2004 Z.z. – úplné znenie k.1.9.2015
stiahnuť dokument (846 kB )

Zákon č. 578/2004 Z.z. – úplné znenie k.4.3.2010
stiahnuť dokument (959 kB)

Zákon č. 578/2004 Z.z. – úplné znenie k 1.6.2015
stiahnuť dokument (813kB)

Zákon č. 578/2004 Z. z.
Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v znení č. 720/2004 Z. z., 351/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 527/2006 Z. z., 673/2006 Z. z., 18/2007 Z. z., 272/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 464/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 206/2008 Z. z., 284/2008 Z. z., 447/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 560/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 214/2009 Z. z., 8/2010 Z. z., 133/2010 Z. z.)

153 ZÁKON – zo 17. mája 2013,
stiahnuť dokument (210kB)
o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

77 ZÁKON – 17. marca 2015,
stiahnuť dokument (1MB)
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z.z.
stiahnuť dokument (81 kB)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Nariadenie vlády č.322/2006 Z.z.
stiahnuť dokument (145 kB)

Nariadenie vlády SR č.322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Zákon č.742/2004
stiahnuť dokument (167 kB)

č.742/2004 Nariadenie vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Zákon č.743/2004
stiahnuť dokument (124 kB)

č.743/2004 Nariadenie vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Zákon č.366/2005 – úplné znenie
stiahnuť dokument (233 kB)

č.366/2005 Vyhláška MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Nariadenie vlády č.211/2007
stiahnuť dokument (87 kB)

Vyhláška MZ č.114/2007
stiahnuť dokument (91 kB)

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č.366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Nariadenie vlády č.296/2010
stiahnuť dokument (239 kB)

N A R I A D E N I E    V L Á D Y     S R

z 9. júna 2010

o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Zákon č. 185/2014
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciaách v zdravotníctve a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

stiahnuť dokument (125 kB)

Štatút SKF (doc., 156kB)